Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling 2023 i Gentofte Sogns Grundejerforening


Tilstede ca. 40 medlemmer

Jesper Holm blev valgt.

Formand Georg Sandersens beretning: Se bilag

Kommentarer til beretningen. Forslag at vores bemærkninger til lokalplaner bliver offentliggjort (Mange ligger allerede på hjemmesiden her https://www.gsg.dk/lokalt/lokalplaner. At vi gør mere ved parkering, i de gamle områder hvor der ikke er parkeringspladser på privat grund.

Hvorfor er vi ikke mere synlige i f.eks. Villabyerne i forhold til nedrivning af Vangedes ældste hus.  Svar fra Georg: Os bekendt er det en sag, hvor Gentofte Kommune har erkendt sin fejl, Sagen blev behandlet, men den trufne afgørelse  blev anket og kommunen blev pålagt at behandle sagen på ny. Da der var tvivl i sagen, valgte kommunen at lade tvivlen komme borgeren til gode med den ny afgørelse.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Torben Schipper gennemgik regnskabet og budgettet.

Kommentarer til regnskab og budget. Ingen.  

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forbliver på 175 kr og derudover 30 kr for dem der ikke er tilmeldt Betalings Service.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Præsentation af de opstillede kandidater.

Kandidater der blev valgt Anette Schrøder, Per Bressendorf, Tania Sass. Derudover genvalg til Helle Harremoes og Torben Schipper.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Erik Wiborg blev genvalgt som revisor og Jørgen Tarris blev genvalgt som revisorsuppleant.

7. Forslag

Ingen modtaget.

8. Eventuelt

Kommentar om at der bliver stillet flere og flere ting op langs Gentofte Sø, pæle, motionsredskaber og lign. Det er en skam, da søen er en perle.


Efter mødet gennemgik projektleder Mads Kromann, Gentofte Kommune, baggrunden for kommunens beslutning om regnvandsseparering og betydningen heraf for grundejerne. Oplægget kan findes nederst på siden med referater.