Formandsberetning for 2022

Gentofte Sogns Grundejerforening

 

 

Beretning for 2022

 

 

Efter nogle år med forskellige restriktioner på grund af Corona er vi nu tilbage i normalt forløb.

Ved sidste års generalforsamling blev bestyrelsen reduceret til et minimum. Efterfølgende lykkedes det at få engageret 3 medlemmer til at deltage i arbejdet, og disse har således som associerede medlemmer arbejdet sammen med en valgte bestyrelse. Dette har fungeret rigtig godt og har således været medvirkende til at bestyrelsen har nået at være med i så mange opgaver.

 

Grundejerforeningen er med når der sker ændringer

Der sker meget omkring os i disse år. Løbende kommer der nye lokalplaner, som griber ind i gældende planer. Nogle gange kan det være helt fint. Det kan være når et område skal ændres til et andet formål end hidtil, som ændring fra erhverv til boligbyggeri. Andre gange kan det være mere spekulativt for at få en bedre udnyttelse (mere bebyggelse).

Uden at komme ind i denne diskussion her, vil jeg oplyse, at hver gang der er lokalplaner eller borgermøder om forhold i vores område vil grundejerforeningen være til stede og fremføre vores mening. Det der interesserer os, er at byggeprocenten overholdes, at der bygges i højden efter forholdene, at der vises hensyn for indblik gener, at der vises hensyn til skyggevirkninger og at trafikforholdene er rimelige, herunder parkeringsforhold.

 

Kildeskovshallen

Der blev i 2022 brugt rigtig meget tid på sagen om Kildeskovhallens udbygning. Ikke forbi vi skal blande os i hvad der sker på enkelte ejendom. Men de følger en aktivitet påvirker omgivelser med, her tænkes især på adgangsforhold, parkeringsforhold, affødt støj af aktiviteten, har vores opmærksomhed. Kvarteret omkring Kildeskovshallen er tæt bebygget, og den bestående hal har allerede i dag stor aktivitet. En øget aktivitet vil alt andet lige give yderligere belastning. Disse forhold gjorde grundejerforeningen indsigelser imod. Disse indsigelser og andre indsigelser fra øvrige borgere blev ikke fundet stærke nok til at ændre planen. Som bekendt er lokalplanen senere vedtaget

Fællesrådet

Udover arbejdet her i vores egen grundejerforening er vi også med i Fællesrådet. Her arbejdes på anliggender, der vedrører hele kommune. Dette sker dels for at sikre at grundejerforeningerne står samlet i forhold til kommunen, og dels for at forhold kan gøres mere effektivt.

Fællesrådet har fået vedtaget en samlet plan for samarbejde og information mellem Gentofte Kommune og grundejerforeninger. Dette gælder både på borgmesterniveau, på det politiske niveau og med forvaltningerne.

Det alt overskyggende arbejde lige nu er hvordan den vedtagen separation af spildevand og regnvand kommer til at forløbe. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, idet vi senere behandler dette med et separat indlæg.

Mange andre emner er oppe at vende, som for eksempel vedligeholdelse af vores veje og trafikforholdene i almindelighed. Aktuelt arbejdes der på at sikre at byggeprocenterne overholdes og en mere åbenhed omkring dispensationer.

 

Året der gik

I 2022 fik vi afviklet aktiviteter, som vi må anse for normalt i disse år. I april har vi vores generalforsamling med mulighed for spisning og socialt samvær bagefter. Så afvikler vi igen Sankt Hans aften ved Gentofte sø med tale af borgmesteren og afslutning ved et flot fyrværkeri. Grundejerforeningen har hverken kræfter eller kapacitet til at få opstillet boder. Vi vil ikke have noget imod det, men det bliver uden vores ansvar, både økonomisk og sikkerhedsmæssigt.

Og endelig afsluttes året med et hyggemøde, hvor der serveres gløgg og æbleskiver i forbindelse med et indlæg fra en ekstern foredragsholder. I 2022 var det Niels Ulrik Kampmann fra Gentofte Lokalhistorisk forening der fortalte om Frederik IV` beslutning om at oprette de tidligere skoler, det vi i eftertiden har kaldt rytterskolerne.

Udover disse faste aktiviteter kan der være enkelte engagementer. I 2022 havde vi et besøg på skotøjsmuseet, hvor vi fik en spændende gennemgang af skoens udvikling gennem årene.

 

Information til medlemmerne

Bestyrelsen har et udbredt ønske om at holde medlemmerne løbende orienteret om hvad der sker. Dette sker på 3 måder. Vi har hjemmesiden, vi har vores flotte blad og senest nyhedsbrevet. Hjemmesiden er mest til de faste og praktiske oplysninger. Herunder oplysninger om næste arrangement. Bladet udkommer kun få gange om året og er således ikke egnet til aktuel information. Bladet er hidtil udkommet 2 gange om året. Forskellige forhold kan indebære at udgivelsen reduceres til ÉN GANG årligt. Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov, dog forventes det at udkomme 8-10 gange årligt.

 

Afslutning - Fremtiden

Udviklingen går stærkt omkring os. Hvis ikke vi er superopmærksomme vil vi opleve, at forhold ændres eller rettere er blevet ændret uden vi fik mulighed få at gøre indsigelse.

Længe troede vi, at vi skulle have overvågning for at undgå tyveri og måske hjælp når skaden var sket. Der skulle være mulighed for at rykke ud ved indbrud og tyveri. Det måtte vi ikke. Det lignede for meget politiopgaver. Dog er det nu vedtaget, at der fra 1. juli 2023 må oprettes et tryghedskorps. Hvad de må eller kan ved vi dog ikke endnu.

Længe har vi haft parkeringskaos her i kommunen. Ingen har turde gøre noget og derfor er forholdene fortsat uden nogen form for repressalier. Nu har vi en borgerhøring med henblik at få udformet en ny parkeringspolitik. Det bliver spændende at se, hvad vi får ud af det. Her er det vigtigt at alle kommer ud af busken og giver sin mening til kende.

Støj er mange stedet også et stort problem. Det er især trafikstøj der fylder. Også her forlyder, at der vil ske noget. Bestyrelsen følger op på dette problem gennem vores dialogmøder med Gentofte Kommune. Dette gælder både kommunens egne veje, men også hvad gør Gentofte Kommune for at få reduceret støjen på Helsingørmotorvejen. Vi har været med i møder om støj, men venter forsat på hvilke tiltag vi kan forvente.

Og endelig har vi problemer med de store hastigheder på mange af vores veje. Noget er der sket. Hastigheden på Tuborgvej er ned sat til 50 km. Dette er også sket andre steder i kommunen. Men det er ikke nok. En reduktion af hastigheden vil måske være med til at dæmpe noget af støjen.

VI SKAL HUSKE AT VÆRE MED, HVER ENESTE GANG DER ER MØDER OM DISSE EMNER.

Vi vil fortsat arbejde meget målrettet på vores fokuspunkter;

INGEN FORTÆTNING (byggeprocenterne må overholdes)

MINIMERE BYGGERI I HØJDEN

BEGRÆNSE INDBLIKSGENER

FORHINDRE SKYGGEGENER

Ligesom vi vil have fokus på lysgener, lugtgener og lydgener

 

16.april 2023/Georg Sandersen