Generalforsamling 2019

Afholdt 24. april 2019 kl. 19:00 i kantinen på Gentofte Rådhus

Referent: Niels Ull Harremoës

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

Flemming Lund var foreslået af bestyrelsen og blev valgt uden andre kandidater.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formanden aflagde beretning om foreningens

virksomhed.

Bestyrelsen blev præsenteret af formanden, Birgit Lemvigh.

Derefter gennemgik hun hvad foreningen har lavet i årets løb. Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder og 1 dialogmøde med Park & Vej (afdeling i Gentofte kommune). På dialogmødet blev der blandt

andet talt om

• Fjernvarme projekt midlertidigt stoppet.

• Orientering om affaldssortering.

• Omlægning af kirketorvet – ny belægning

GSG er medlem af Parcelhusejernes Landsforening, og det mener vi stadig er en god ide, specielt i

forbindelse med de kommende omlægninger af skatteberegningen.

GSG er også medlem af fællesrådet, en sammenslutning af de store grundejerforeninger i Gentofte

Kommune.

Næstformanden orienterede om fællesrådet og dets møder. Der afholdes møder efter

behov, og der har været mange sidste år, specielt ifbm. nybygning og ombygning. Der er en livlig

og givtig debat i fællesrådet og en god forberedelse af borgmestermøder og møder med kommunens afdeling Plan & Byg.

Reglerne om nybygning er komplekse – vi efterlyser begrundelser for afgørelser. Det er en tendens

mod fortætning, og det giver problemer. P.t. har man stillet 15 anmodninger af afklaringer om

lokalplan 402 – fx principper for høring, dialog, orientering om afgørelser.

Lokale sager: Kommunen har tilsyneladende svært ved at huske forskellen på fredede ejendomme

og bevaringsværdige ejendomme – eksempelvis forbød man renovering med nye materialer for

bevaringsværdige ejendomme. Det var en sag vi gik ind i.

Anden sag: Kommunen vil ikke gå ind i sager om tinglyste krav om beplantning, selv om det er

kommunen, der har retten til påtale.

Nabohjælp skilte: Kommunen vil ikke have dem sat op af æstetiske årsager. De, der allerede findes, er faktisk sat ulovligt op? Så vi kan ikke få lov til at sætte et op på Søtoften.

Der er afholdt flere møder/begivenheder for medlemmer:

I maj var der et velbesøgt møde i Spar Nord om boligøkonomi.

Sankt Hans arrangementet blev desværre aflyst pga. tørken – det ville ikke være det samme uden

bål. I den forbindelse blev det nævnt at i 2019 bliver Sankt Hans anderledes. Ingen servering, men

stadig fyrværkeri.

Arrangementet Fugle ved Gentofte Sø med Thomas Vikstrøm blev afholdt i frivilligcenteret. Sort

fremmøde, og stor interesse, både for fugle og gløgg/æbleskiver.

GSG er medlem af Frivillig Centeret, Lokalhistorisk Forening og Garderhøjfortets Venner.

Husk at GSG har både i Gentofte Sø og nøglen kan hentes i Nyt Syn på Gentoftegade. Vi håber på lidt mere vand i søen i år, så bådene faktisk kan roes rundt.

3. Det reviderede regnskab fremlagdes til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet for 2018 – se forårsnummer af vores medlemsblad.

Overskuddet i 2018 skyldes blandt andet aflyst Sankt Hans – det er ikke et ønske at foreningen skal

have overskud. Der har været et let fald i antal medlemmer – lige nu har vi 980 medlemmer.

4. Bestyrelsens forslag til kontingent for næste år.

Bestyrelsens forslag: Kontingent 175 kr. + 20 kr. administrationsgebyr hvis man ikke bruger PBS.

Vedtaget.

Et medlem foreslog at man skulle sætte administrationsgebyret højere – det vil den nye bestyrelse

overveje til næste år.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jens Tarp, Henning Nielsen og Helle Harremoës var på valg og var villige til genvalg.

Bestyrelsen indstillede to nye kandidater, Georg Sandersen og Bjarne Skovsbøll.

Alle blev valgt, således at bestyrelsen nu har 9 medlemmer.

6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

Bestyrelsen foreslog at Poul Callesen fortsatte som revisor, og Inger Lise Rytter fortsatte som

revisorsuppleant. Det blev vedtaget.

7. Eventuelle forslag.

Der var ingen indkomne forslag

8. Eventuelt.

Der blev stillet en del spørgsmål fra salen, blandt andet om fibernet, nabohjælp skilte, renoveringen af Kirketorvet og udbygning af fjernvarme.

Desuden blev der stillet spørgsmål om beboerne på en villavej selv kunne bekoste etablering af

vejtræer. Det mente formanden godt kunne lade sig gøre, men Park og Vej skal godkende projektet.

Endelig blev det nævnt at både Mads Fuglede (V) og Rasmus Jarlov (K) ønsker at afsætte midler til støjdæmpning på Helsingørmotorvejen, såfremt blå blok danner regering efter det kommende folketingsvalg. Der er således en løbende kontakt til Mads Fuglede, når foreningen har haft kontakt med Vejdirektoratet om yderligere støjdæmpning af Helsingørmotorvejen. P.t. ønsker Vejdirektoratet ikke at foretage sig noget som helst.

Hermed blev generalforsamlingen lukket.

Referent:

Niels Ull Harremoës