Referat 2020-01-08

GSG’s bestyrelsesmøde nr. 2020/1 08-01-2019 kl. 18 hos Helle, Søgårdsvej 32

Tilstede: Birgit, Jens, Flemming, Georg, Torben, Bjarne og Helle

Afbud: Niels, Henning

Dagsorden

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra forrige møde

- Godkendt

Pkt. 2: Meddelelser – herunder økonomi

- Mads Fuglede har stillet spørgsmål til ministeren om støjdæmpende autoværn. Vi vil også fortsætte med at spørge kommunen om det samme.

- Der er en mindre medlemsnedgang, men vores regnskab balancerer.

Pkt. 3: Parcelhusejernes Landsforening

- BL har været til PL bestyrelsesmøde. Der sker meget omkring ejendomsvurderinger.

Pkt. 4: Fællesrådet

- GS beder om notat omkring weblager (online oplysninger om byggesager), som vi kan bringe i bladet. Vi har formøde d. 6/2 og møde med P&B d. 19/2. GS har skrevet til Karin Riis Kjølbye om parkering.

Pkt. 5: Bådholdet

- FT vil sætte bådene i vandet 1/6, og han vil prøve at sætte en snor på rælingen, for at holde mågerne væk. Han vil også sørge for at de bliver lænset.

Pkt. 6: Kommende dialogmøde

- Vi tager JTs spørgsmål med til dialogmødet d. 18/3. GS vil spørge om vi kan få nogle af svarene på skrift inden mødet. Vi tilføjer et punkt omkring støj.

Pkt. 7: Lokale spørgsmål

- Manglende etablering af parkering på egen grund ved udvidelse af en etageejendom jvfr. lokalplan 394 for Ericavej 161-165.

Pkt. 8: Kommende arrangementer

- GF 22/4. HH tager fat i sparenergi.dk, for at få en foredragsholder. BL stopper. JT vil gerne overtage. I-L Rytter stopper som revisorsuppleant. BL spørger Flemming Lund om han vil være dirigent.

- FT vil arrangere noget på Garderhøjfortet d. søndag d.14/6

- BS vil tale med biblioteket om et muligt samarbejde.

Pkt. 9: Bladet

- BS tager kontakt til trykker, for at høre om mulighed for forsendelse via PostNord med magasinpost

Forslag til artikler

- HN: Lyngbyvej der falder sammen

- HN/JT: Støjdæmpning ministerforespørgsel.

- TS: Regnskab

- HH: Dagsorden

- BL: Formanden har ordet

- NH: Strømslugere i hjemmet

- GS: Weblager

- BL: Ejendomsmæglerannoncer

- TS: Hækkeklipning

Send til Birgit senest d. 31/1

Pkt. 10: Eventuelt

- Trygge borgere: GS arbejder med Hans Toft med begrundelse til ministeriet om hvorfor der skal være et vagtværn, der kan rykke ud med blå blink. Der arbejdes fortsat på projektet.

- FT taler med vangede festival om de vil leje telte af GSG i stedet for ude i byen.

Pkt. 11: Næste møde

- Onsdag d. 4-3 kl. 18.15 hos TS