Referat 2019-01-06

Til stede: Birgit, Niels, Helle, Torben og Jens (kom senere)

Gæst: Bjarne Skovsbøll

Afbud: Henning og Flemming

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde hos Henning

Mindre rettelser

2. Meddelelser - herunder økonomi

Vangede nyt delt rundt. Kan vi samarbejde mere med dem? Hvad er formålet med samarbejdet? Kan vi samarbejde om sociale arrangementer?

Synliggørelse af GSG i Vangede. Nemmest hvis vi kan levere værdi til borgerne - hvad kan vi tilbyde dem?

Vi har modtaget julekort fra Hans Toft.

Ang regnskab:

Regnskab gennemgået. Det affødte lidt snak om bådene.

Vi vil foreslå uændret kontingent til næste år

Godkendt.

3. Parcelhusejernes Landsforening

PL har fremsendt regnskab - godt resultat.

4. Fællesrådet

Flemming fra Skovshoved er flittig - jævnlige gode møder med Plan og Byg. Dårligt møde med Toft før jul. Han mente ikke at spørgsmål til arkitekturplanen var relevante for mødet. Måske skal man ikke holde møde med HT, men med udvalgsformænd i stedet?

Jens deltager, men Birgit er forhindret hver mandag.

5. Lokale spørgsmål

a. Diverse tiltag ang fibernet - Niels fortalte. Møde i Kildeskovshallen 18/2.

b. Der etableres regnvandstunnel ved Tuborgvej - Henning ser på det. Møde den 18/2?

c. Henvendelse fra medlem på Anemonevej ang trafik og parkering - vi skal tage det op med Park og Vej. Det var kaotisk med fjernvarme nedgravning.

d. Henvendelse om affald langs sti ved Vidarskolen (mosen). Der havner haveaffald og andet affald i mosen. Vi vil gerne have billeder og tage det op med kommunen.

e. Medlem på Ørnegårdsvej er utilfreds med at man vil lave flygtningeboliger på Ørnegårdsvej 17. Der fremføres forskellige argumenter for at det er en dårlig ide. Vi taler med Park og Vej på dialogmødet 20. marts.

f. Der er dialogmøde med Park og Vej 20. marts. Vi skal komme med spørgsmål senest 15. februar.

6. Kommende arrangementer

Sankt Hans

I år skrabet arrangement

Bål, fyrværkeri

Kommunen sørger for lyd til Hans Toft

Tag selv picnic kurv med

7. Medlemsbladet

Artikel om Sankt Hans

Niels skriver artikel om naturbesigtigelse med Vikstrøm

Henning vil lave 3 artikler

Niels: Bæredygtighed - og lidt fra mødet


8. Eventuelt

Hvad er vi medlem af?

Garderhøjfortet, PL, Gentofte Lokalhistorisk forening, Frivilligcenteret

Rekruttering:

Nytilflyttere skal have tilsendt girokort / betalingsinformation sammen med velkomstbrev. Kortere brev. 95 kr dækker første års kontingent.

Næste møde:

Konstituerende møde