Grønt råd 20191010

REFERAT

GRØNT RÅD, GENTOFTE KOMMUNE

Møde den 10. oktober 2019

 

Deltagere:

 

Formand for Teknik-og Miljøudvalget                               Karen Riis Kjølbye

Repræsentant fra Økonomiudvalget                                   Brigitta Rick

Repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget                       Kristine Kryger

Grøn Guide                                                                        Karen Stevnbak Andersen

Danmarks Naturfredningsforening                                     Ulrik Reeh

                                                                                           Jens Wiene

Sammenslutningen af idrætsforeninger

i Gentofte Kommune                                                          Martin Dahl

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd                   Leif Erritsø Nielsen

Grundejerforeningernes Fællesråd                                      Jens Tarp

FOGUS                                                                              Britta Andersen

Boligforeningerne                                                              Hanne Merete Olsen

Naturstyrelsen                                                                    Steen Bjarke Hansen

Styrelsen for slotte og kulturejendomme                            Sophy Høy

Dansk Ornitologisk Forening                                             Thomas Vikstrøm

Friluftsrådet                                                                        Vibeke Preisler

Planchef, Plan og Byg                                                        Michael Holst

Park- og Vejchef                                                                Henning Uldal

Park og Vej                                                                        Mads Sorrento

Leder af Natur og Miljø                                                      Liselotte Ludvigsen

Natur og Miljø                                                                    Magnus Hauch

Bæredygtighedskoordinator                                               Gerald Maureschat

 

1.    Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.    Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3.    Fast punkt: ”Bæredygtigt Byliv”

Idéer og forslag til konkrete projekter/indsatser indenfor ’bæredygtigt byliv’ blev drøftet

  

Bæredygtigt byliv i Jægersborg

På sidste møde foreslog DN ved Ann initiativet ’bæredygtigt byliv i Jægersborg’. Ann deltog ikke i mødet, men har efterfølgende oplyst, at hun samarbejder med dem, der i arkitektur-opgaveudvalgssammenhæng forbereder en udstilling på Jægersborg Bibliotek om arkitekturen i Jægersborg. Ann er også involveret i opgaveudvalget vedr. Det grønne Gentofte, hvor afvanding via de grønne stier i Jægersborg er sat på dagsorden. Endelig samarbejder Ann med Mosegårdskvarteret om at finde sociale og økologisk bæredygtige løsninger til de grønne områder ved almene boliger.

 

Samarbejde mellem aktører i Vangede

Leif Erritsø Nielsen og Hanne Merethe Olsen efterspurgte større inddragelse og samarbejde mellem aktører, herunder boligforeninger, når der skal ske ny byplanlægning, nyrenovering af arealer mm, fx i Vangede. Gentofte Kommune inviterer til informationsmøder og høringer ifm. planlægning og større bygge- og anlægsarbejder. Dette kunne meget fint suppleres med orienteringsmøder, som bliver arrangeret af de lokale aktører.

 

Gentofte Liv møde

Martin Dahl fra Gentofte Læring, Idræt og Velvære (Gentofte LIV) deltog i mødet og fortalte kort om Gentofte LIV og Campus Hellerup. Han ser stort potentiale for bæredygtigte samarbejder mellem Gentofte LIV og Bæredygtighedsnetværket. Det blev aftalt, at Bæredygtighedsnetværket ved Gerald Maureschat inviterer til et møde, hvor forskellige ideer og muligheder for samarbejder skal drøftes.

 

Vangede – inspirationsaften om grøn/bæredygtig transport

Kristine Kryger orienterede om, at der på Vangede Bibliotek d. 14. november (red: arrangementet er blevet rykket og ny dato ved at blive fundet) vil blive arrangeret inspirationsaften med deltagelse af Lyngby Delebiler, Go More, Green Mobility m.fl. Dette arrangement kunne være fint at løfte til andre bydele og evt. Byens Hus.

Gerald gav en orientering om initiativer under bæredygtighedsnetværket.

Initiativ ’Cykelfællesskaber’ er et nyt borgerdrevet initiativ, som skal øge muligheden for, at ældre, syge og handicappede borgere kan komme ud på cykelture ved hjælp af frivillige cykelpiloter. Konceptet kendes fra ’Cykling uden alder’, men er i dette initiativ ikke begrænset til kun at være for ældre.

Herudover søger Byhaverne fortsat flere medlemmer (herunder er der stiftet en ny forening ”Spis Byen – Byhaven ved Hovedbiblioteket i Hellerup”, som har til formål at drive en byhave og at skabe et fællesskab om det at få noget til at spire og gro, og alle der har lyst til at deltage kan blive medlem). 

Endelig blev der opfordret til, at medlemmer af Grønt Råd (og foreningernes øvrige medlemmer/kolleger mm) deltager i det kommende arrangement: Sprint for Verdensmålene d. 20. november, kl. 12-16.30 eller 17-21.30. Her kan man bidrage til at udvikle på bæredygtige initiativer/idéer og man kan selv indmelde en idé og få hjælp til at udvikle på den i samarbejde med andre aktører.

4.    Temadrøftelse: Biodiversitet

Kommunens arealer

Mads Sorrento fra Park og Vej gav en introduktion til emnet biodiversitet - og fortalte om hvad kommunen allerede gør på kommunale arealer. Gentofte Kommunen arbejder generelt med at bevare og udvikle de grønne områder, og tænker i udviklingsplaner som kan bidrage til at fremme biodiversiteten. Park og Vej arbejder særligt i naturområderne med en ekstensiv pleje. Her kan dødt ved få lov at ligge, ligesom arealerne slås få gange om året for at fremme flere arter. Noget græs i parker får lov at gro, fx i drypzonen under træer, og andre steder er græs omdannet til eng. Der lægges løg i parker, som tiltrækker bier og insekter. På kirkegårdende er der stor kontinuitet med gamle træer. Her plantes blomstrende buske og stauder på gravsteder, og hvor det er muligt omlægges græs til blomster- og staudebede. Kvæggræsning og høslæt på engarealer i kommunen bidrager til at bekæmpe invasive arter og fremmer biodiversiteten.

I anlægsprojekter og ved nyplantning er der fokus på at vælge arter, der fremmer biodiversiteten og som passer til miljøet.

 

Park og Vej har startet en arbejdsgruppe, som skal arbejde med biodiversitet. Det er foreløbigt aftalt, at fokus ligger på at sikre bedre betingelser i kommunens naturområder, hvor der startes med at fokusere på naturområdet Christianholms Mose.

 

Præsentationen er vedlagt.

 

Charlottenlund Skov

Steen Bjarke Hansen fra Naturstyrelsen fortalte om hvilke udviklingstanker, der er gjort for Charlottenlund Skov. Som led i forvaltningsplanen er der stor fokus på bevarelse af de gamle egetræer, hvorfor der vil blive fældet bøgetræer for at skabe lysninger. Bøgetræer skal primært fældes i den sydlige del af Charlottenlund Skov. Naturstyrelsen er godt klar over, at det kan blive opfattet som brutalt med denne fældning, og derfor vil der være stor fokus på at informere om begrundelserne for fældningen, og der vil blive sat en række infoskilte op.

Naturstyrelsen har været i dialog med Novafos om at udnytte skovens areal til klimatilpasning og skabe nye løsninger og mere vand i skoven, der samlet kan bidrage til at skabe mere biodiversitet. Konkret tales der om at udnytte lavninger i terrænet og skabe et vandløbstracé.  

 

Bernstorffsparken

Sophy Høy fra Slots og Kulturstyrelsen fortalte om, hvilke udviklingstanker der er gjort for Bernstorffsparken. Slots og Kulturstyrelsen ser generel en fin sammenhæng i at bevare det historiske, romantiske billede af parker og slotte og samtidig bevare og udvikle på biodiversiteten. Der er fokus på at bevare de gamle træer (fx egetræer) og træerne nummereres, så det sikres, at man tilser og løbende kommer over træerne. Der arbejdes fortsat med at have områder med frugttræer, områder hvor der tilsås med engblanding, områder med folde til dyre afgræsning samt områder med insekthoteller.

Slots og Kulturstyrelsen har været i dialog med Novafos om, at parken i højere grad kan bruges til klimatilpasning ved at genskabe vådområder og vandkanaler, som kan opsamle, tilbageholde og forsinke regnvand i parken, som vil aflaste kloakkerne nedstrøms parken. Genåbning af vådområderne vil herudover bidrage positivt til biodiversiteten.   

 

Drøftelse i grupper:

Efter de indledende oplæg blev følgende spørgsmål drøftet i grupper:

Hvordan sætter vi gang i udviklingen af mere biodiversitet?

Hvilke potentialer er der? Hvilke barrierer er der (og hvordan overkommer/arbejder vi med disse)?

Hvordan får vi engageret borgere/foreninger?

 

Dette gav anledning til følgende anbefalinger/forslag:

 

Indsatser vi bør overveje at sætte i gang: 

-        Udvælg nøje, fokuser på at der skal forskellige indsatser på forskellige arealtyper: kommunale arealer, privatejede (boliger og virksomheders arealer, flerejede (f.eks. ejerforeninger og andelsboligforeninger).

-        Etabler grønne tage på kommunens ejendomme og evt. busstoppesteders tage.

-        Sikre det vigtigste (Brandmandens Lov) og skab tiltag til beskyttelse. Det vigtigste er kortlægning og beskyttelse af rødlistede arter.

-        Keep it simple – tænk gerne i småprojekter

-        Beplant ’frie’ arealer fx vejrabatter

-        Indtænk krydderurte bede og spiselige afgrøder/frugter – også på offentlige arealer

-        Hav øje for lysforhold

-        Indtænk genbrug/genanvendelse af planter (kan der arbejdes med at udvikle en plante genbrugs station/portal ’Grønbørs’?)

Hegn:

-        Hav øje for om der er behov for hegn

-        Skab sammenhæng mellem naturområder ved at udviske fysiske barrierer.

-        Her kan private haver bidrage ved at benytte levende hegn, eller kvashegn, i stedet for plankeværk eller mure.

-        Kvashegn kan i sig selv medvirke til at forbedre biodiversiteten, da de også fungerer som levested for mange smådyr. Derudover sparer man turen til genbrugspladsen med grene og kviste.

 

Information, kommunikation og vejledning:

-        Vild med vilje (med god info om hvorfor der er vildt) er et koncept, vi kan se kan bruges i GK – også ift. at formidle viden til skeptikerne

-        Skiltning på vildere arealer vil øge viden og forståelse.

-        Gør en indsats ift. ’nybyggere’, som blot rydder en beplantet grund uden omtanke for biodiversitet – kan vi forsøge at give vejledning fx ifm. byggetilladelse?

-        Hold inspirationsmøder for borgerne.

-        Tal til borgerne så de kan forstå det

-        Godt med rådgivning/foldere om generel vejledning for at skabe mere biodiversitet

Borgerinddragelse:

-        Vi skal gennem dialog forsøge at engagere foreninger, borgere, ildsjæle og om muligt have ambassadører for arbejdet med biodiversitet.

-        Indtænk arbejdet med biodiversitet sammen med FN’s verdensmål og arbejdet med at skabe ’bæredygtighedsdannelse/uddannelse’ for unge

 

Anbefalinger er videreformidlet til kommunens arbejdsgruppe og opgaveudvalg for Det Grønne Gentofte.

Bæredygtighedsnetværket vil endvidere se på muligheden og interessen for at igangsætte samarbejdsprojekter inden for udvalgte af ovenstående forslag. Grønt Råds medlemmer opfordres ligeledes til at melde tilbage, hvis man har lyst til at deltage i konkrete tiltag til videreudvikling af biodiversitet.

5.    Orientering fra foreninger og fra kommunen

DOF:

- Hvordan går det med kommunens minkbekæmpelse? DOF har kendskab til forekomst af mink, der er en stærk invasiv art, på Charlottenlund Fort og nu atter i Gentofte Sø, for første gang siden 2013. Har kommunen kendskab til flere forekomster?

Gentofte Kommune har en aftale med en jæger, der udsætter fælder i havnene. Bestanden kan herved holdes nede, men det er ikke lykkedes at få dem udryddet. Kommunen har ikke observeret mink ved Charlottenlund Fort, og på Charlottenlund Strand og Bellevue Strand er der heller ikke konstateret et alvorligt problem med mink.

 

Mads Sorento er kommunens tovholder for bekæmpelse af mink ved Gentofte Sø. Den 15. oktober kl. 10 blev afholdt møde med Naturstyrelsen ved Sven Norup ved Gentofte Sø, hvor der blev udleveret 3 fælder og flydeplatforme, som nu er udsat. Frivillige, der har meldt sig til at føre tilsyn, var ligeledes inviteret. Sven instruerede i brugen af fælderne. Der blev i uge 44 fanget en mink. Kommunen lader derfor fælderne stå lidt endnu for at se om der skulle være flere.

 

-       Hvordan er kommunens planer for den kommende vinters naturpleje af holmene i Gentofte Sø?

Vedhæftede dokument beskriver kommunens plan for naturpleje af holmene i Gentofte Sø. Holmene er endnu ikke ryddet for vedopvækst og tagrør, men det sker i løbet af oktober og november.

Kommunen: Diverse kort orientering.

 

Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte

Opgaveudvalget er kommet i gang og har indledningsvist været på ekskursion rundt i Gentofte Kommune for at se eksempler på forhavernes og vejens indretning, samt de store træers betydning for de grønne vejbilleder, og til Østerbro, for at se eksempler på klimaprojekter og begrønning af veje, som er skabt i et tæt samarbejde mellem borgere og kommune. For udvalgets arbejde vil der være særligt fokus på områder, hvor villahaver møder vejen, herunder bevaringsværdige træer, vejtræer, forhavens indretning, hække og hegn. Desuden undersøges, hvordan udvalgets idéer og anbefalinger kan fremmes i dialog mellem borgerne og kommunen. Udvalget skal ikke forholde sig til større offentlige naturområder, såsom parker, skove, moser, sportsarealer og kirkegårde.

 

I processen planlægges et udvidet møde og workshop d. 4. december, hvor bl.a. Grønt Råd vil blive inviteret til at komme med input til udvalgets opgaveløsning.

6.    Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 7. maj 2020 kl. 16-17.30.