Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 24. august 2020, kl. 19.00, Gentofte Rådhus

Formanden Jens Tarp bød velkommen og henviste til de lokale regler for afvikling af møder under hensyntagen til de lokale ”Corona – bestemmelser”.

 

1. Valg af dirigent

Flemming Lund, formand for Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening blev valgt. Dirigenten konstaterede, at den lovligt indvarslede generalforsamling 22/4 2020 var aflyst på grund af Covid-19. Generalforsamlingen den 24. august 2020 er indkaldt med mere end 8 dages skriftligt varsel og at dagsorden i indkaldelsen var i henhold til vedtægterne.

 

Dirigenten konstaterede dermed generalforsamlingens lovlighed.

 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

Formand Jens Tarp indledte beretningen med at give ordet til Birgit Lemvigh, som var formand i hele 2019. Efter aftale aflagde hun beretning for foreningens virksomhed i 2019.

 

Birgit Lemvigh oplyste at der havde været afholdt 5 bestyrelsesmøder og 2 dialogmøder med Park og Vej. Park og Vej orienterede om fjernvarme, affaldshåndtering m.m.

Hertil kommer adskillige møder i Fællesrådet med og uden kommunens folk.

I fællesrådet forsøger vi at få en samlet front med de andre store foreninger om kommunens behandling af byggesager. Desværre har kommunen svært ved at give klare retningslinjer, men fællesrådet gør hvad de kan.

Endelig havde vi udsendt 2 blade.

Birgit Lemvigh oplyste at hun sidder i Parcelhusejernes Landsforening, der bland meget andet arbejder med at få folketinget overbevist om en fornuftig vurdering af landets ejendomme.

PL sidder endvidere med i diverse ankenævn.

Fællesrådet: Vi er som tidligere nævnt medlem af Fællesrådet, der består af de 6 store grundejerforeninger i Gentofte Kommune.

Helle er formand og Georg næstformand.

Vi har haft behandlet nogle lokale spørgsmål herunder lokalplan 394 om byggeri oven på den tidligere Netto forretning på Ericavej, Glaserede tegl på Vangede vej og trampoliner.

Af medlemsarrangementer har vi haft generalforsamling den 24/4 19 med Jarl Krause fra tænketanken Consito, der fortalte om bæredygtighed, Sct. Hans med fyrværkeri, og gløgg arrangement med Niels Ulrik Kampmann Hansen om, Vangede før og nu.

Endelig oplyste Birgit Lemvigh at vi er medlemmer af Lokal Historisk Forening og Garderhøj Fortets Venner.

 

Birgit Lemvighs formandsberetning blev godkendt med applaus.

Efter beretningen for 2019 var aflagt fortsatte Jens Tarp med en takketale:

Kære Birgit

Du har gennem en lang årrække ydet en fortjenstfuld indsats til gavn for GSG og vores medlemmer.

Dit engagement starter i slutningen af 1970erne hvor du på en generalforsamling stiller spørgsmål om foreningens virke. På samme generalforsamling opstår der en debat om kvinder i bestyrelsen. Resultatet bliver, at du bliver observatør ved bestyrelsesmøderne og i 1979 bliver du medlem af bestyrelsen.

I 1995 bliver du næstformand og siden 2002 har du på bedste måde varetaget posten som formand til gavn for medlemmerne og vores forening.

Jeg har lovet dig ikke at gå dybere ind i de historiske forløb; blot nævne at du se tilbage på to sager med glæde:

lokalplanen vedrørende byggeri på bane-arealet ved Gentofte Station: Begrænsninger i byggehøjder og støjværn vedr.

Lokalplansforslag vedr. byggeri af bolig-tårn på Gentofte Stadion: Senest er det den samlede afvisning af lokalplansforslaget om bygning af højhus på Gentofte Stadion.

Med henvisning til din store indsats til gavn for foreningen har bestyrelsen enstemmigt besluttet at udnævne dig til æresmedlem Grundejerforeningen for Gentofte og Vangede.

Forsamlingen applauderede Birgit for hende indsats og udnævnelsen til æresmedlem.

 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kasserer Torben Schipper gennemgik regnskabet for året 2019. Det reviderede regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelsen, udviser et underskud på 2.334,- kr. med baggrund i faldende renteindtægter og faldende kontingentindtægter. Antallet af aktive medlemmer udgør i dag omkring 960. Bestyrelsen arbejder løbende for at hverve nye medlemmer med velkomstbreve, personligt omdelt, til alle nytilflyttere iflg. Boliga.dk, men det opvejer ikke helt antallet af fraflyttere i GSGs område. Derfor oplever vi desværre fortsat et svagt fald i medlemstallet.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer og med applaus.

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2021

Bestyrelsen indstillede at man fastholdt kontingentet på 175 kr/år. Bestyrelsen indstillede også at administrationsgebyret for opkrævning af kontingent uden PBS aftale hæves fra 20 kr. til 30 kr.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Torben Schipper blev genvalgt med akklamation.

Birgit M Lemvigh, der udtræder af bestyrelsen, stillede ikke op til valg.

 

Ifølge vedtægterne er medlemmer valgt for tre år ad gangen. Da der blev valgt hele fem medlemmer i 2019, idet det lykkedes at udvide bestyrelsen fra syv til ni personer, ville man i 2022 have hele fem bestyrelsesmedlemmer på valg. For at undgå en potentiel stor udskiftning til den tid og de kontinuitetsproblemer, det kunne medføre, foreslog bestyrelsen at man i 2020 genvalgte to af de siddende bestyrelsesmedlemmer, Jens Tarp og Helle Harremoës, således at de først ville være på valg igen i 2023. Dette blev godkendt.

 

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisor Poul Callesen og revisorsuppleant Inger Lise Rytter ønskede ikke genvalg.

 

Bestyrelsen indstillede, at Jørgen Tjørning (tidligere medlem af GSGs bestyrelse til posten som revisor og Jørgen Tarris (kasserer i Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening) blev indstillet til posten som revisorsuppleant.

Indstillingerne blev godkendt.

 

7. Eventuelle forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

 

8. Eventuelt

Der var ikke bemærkninger under dette punkt.

 

Dirigenten gav hermed ordet til formanden der takkede dirigenten for den gode ledelse af generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20:00 fortalte Ole Holck, civilingeniør, energikonsulent og BedreBoligrådgiver om, hvordan en energirådgivning foregår, og hvordan vi kan energirenovere vores boliger. Det var et meget interessant og informativt foredrag.

 

Ref.: Jens Martin Tarp

Dirigent Flemming Lund