Bestyrelsesmøde 14.8.2019

GSGs bestyrelsesmøde nr 4/2019 afholdt 14/8 2019 hos Bjarne i NytSyn

Tilstede: Bjarne, Georg, Torben, Birgit, Helle, Niels, Afbud: Henning, Flemming

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra forrige møde

Godkendt.

Pkt. 2: Meddelelser – herunder økonomi

Henvendelse fra beboer på Nøkkerosevej ang parkering ved et idrætsanlæg. Kan vi dele erfaringer? Vi talte med kommunen og fik vejen ensrettet. Vi har modtaget grafik om hegnslov - vi har lagt henvisning på hjemmesiden sammen vores øvrige materiale om hegnslov. Flemming og Bjarne har fået gaver i anledning af deres 60 års fødselsdage.

Økonomi: Saldobalance udsendt. Torben har lavet budget. Hvis vi bruger det budgetterede beløb på 5.000 kr til medlemsarrangementer ender vi med underskud på 7-8K. Det skyldes desværre mindre kontingentindtægter end forventet, da vores løbende tilgang af nye medlemmer ikke helt kan matche udmeldelser grundet fraflytning eller andet.

Vi har prøvet mange ting, men der skal helst en stor sag til. Frivilligcenteret holder en stor event 27/9 om eftermiddagen - skal vi stille med et bord? Skal vi slå os sammen med de øvrige grundejerforeninger? Eller i hvert tilfælde tilbyde dem en plads ved bordet. Bernstorff-Jægersborg er også medlem af frivilligcenteret. Jens booker et bord. Der er formøde 29/8 kl 15 - Jens kommer. Helle skriver til de øvrige medlemsforeninger.

Skal vi have en bod til næste markedsdag på Gentoftegade? Helle sender en PDF med vores gamle “hvorfor være medlem” folder.

Pkt. 3: Parcelhusejernes landsforening

Birgit var til landsmøde - kun 3 tilmeldte ud over hovedbestyrelsen. Allan Malskær tog i stedet ud til de 3 foreninger og holdt foredrag. PL’s regnskab blev sendt rundt. Vi er glade for “Mit Hus” - måske skal vi være bedre til at gøre medlemmerne opmærksomme på at de får det på grund af os?

Pkt. 4: Fællesrådet

Møde med Plan og Byg 26/8 - Jens og Birgit deltager for GSG, Georg og Helle deltager som formandsskab. Det er svært at få skriftlige svar fra kommunen. Georg har rykket

jævnligt. Georg tager fat i Flemming og arrangerer et formøde i uge 33. Der skal udvælges 2-3 emner. Listen bliver stående fra gang til gang.

Pkt. 5: Lokale spørgsmål

Henvendelser til mail@gsg.dk ang ejerlaug vedr ejendomssalg - hvem skal have dem? Birgit besvarer. Henv fra medlem om gener fra vejarbejde fra EnergiNet i Vangede. Skal vi tage fat i EnergiNet? Nej, men vi tager det til efterretning

Pkt. 6: Bladet

Birgit: Tovholder, Bjarne vil gerne hjælpe Carsten: fotograf

Udgives ultimo oktober Jens skriver indlæg om gløgg Aages indlæg om plast - skal måske redigeres for at reducere lix. Internet - Niels Indhold af dialogmøder - Birgit Skvalderkål - Birgit tilretter artikel fra Bolius Undgå mus i dit hus - Georg tilretter Bolius artikel Henning: Hegnssyn, Henning: brugerbetaling på vejene Jens: udvikling i antal af biler og manglende parkering Kan du belåne dit hus som pensionist - fup eller fakta? Poul Callesen (Torben)? Alternativt i Spar Nord?

Artikel om hække ved fortove og smalle fortove - Georg? Først klar til foråret

Pkt. 7: Kommende arrangementer

Gløgg. Evt Niels Ulrik Kampmann fra Lokalhistorisk? Mere om Vangede? De 17 verdensmål? Skal vi gøre det i frivilligcenteret? Evt i Vangede? Hos Cafe-cafeen på biblioteket? Jens tager fat i Niels Ulrik? Vi taler med Allan om lokaler på Vangede bibliotek - Georg kontakter ham. Evt GVI?

Pkt. 8: Eventuelt

Skal vi have låst bådene fast? De har været væk, men vi afventer og ser om det sker igen. Torben har taget sig af hjemmesiden og har fjernet forældet materiale. Han har også gennemgået links og har fjernet links, der ikke virker. Alle i bestyrelsen opfordres til at gennemgå hjemmesiden. Henning vil gerne engagere sig lidt mere i nabostøj - artikel? Medlemshvervning: Helle laver udtræk 1/9. Bjarne: Vi skal prøve at få email - SMS nummer?

Næste dialogmøde: 24/9 - Jens sender mail til medlemmer, hvor de bliver bedt om ideer til emner. Hastighedsregulering: Zebrastriberne på Smakkegårdsvej virkede ikke - hvad gør man så? Virker hastighedskontrol? Vi har tidligere set på trafikproblemer på Munketorvet? Er det blevet bedre? Værre? Farlige cyklist venstresving.

Næste møde: Tirsdag 29/10 kl 18:15 hos Jens, Ellebækvej 33