2024 Generalforsamling

Referat af Generalformanling i GSG d. 16/4-2024

Tilstede var 36 medlemmer. Referent Helle Harremoes.


Jesper Holm blev valgt som dirigent. Jesper konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derfor beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

Georg Sandersen fremlagde bestyrelses beretning.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Pga. sygdom hos kassereren, fremlagde Georg Sandersen regnskabet.

Der var ingen kommentarer, og regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2025

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på 175 kr. årligt.

Samtidig blev det også vedtaget at hæve gebyret for at modtage et girokort til 40 kr. Denne ændring komme af at NETS har sat prisen op for at udsende girokort, og for at få flest muligt til at tilmelde sig Betalingsservice.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Georg Sandersen, Tania Sass, Anette Schrøder, Per Bressendorff og Helle Harremoes var ikke på valg, 

    Flemming Torp ønskede ikke genvalg og Torben Schipper ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Til erstatning for Flemming valgtes Rasmus Vøgg Jensen for 3 år. Til erstatning for Torben valgtes Karan Kohsla for 1 år.

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Erik Wiborg og Jørgen Tarris blev begge genvalgt.

7. Eventuelle forslag

1. Ændring af foreningens navn

Det blev enstemmigt vedtaget at ændre foreningens navn til Gentofte-Vangede Grundejerforening, og dermed også at opdatere vedtægternes       §1 og eventuelle følger af dette.

2. justering af foreningens vedtægter

Det blev enstemmigt vedtaget at ændre §10 til 

”Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen  af april måned. Den indkaldes med minimum 4 ugers varsel ved mail til medlemmerne og opslag på hjemmesiden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 1 uge før generalforsamlingen fremsendes ved mail til medlemmerne og opslag på hjemmesiden den endelige dagsorden sammen med forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.”

Som følge af ovennævnte ændring, ændres § 12 stk. 7 til

”Behandling af indkomne forslag.”

8. Eventuelt

Der blev forespurgt, om ikke dem der betaler via girokort, kunne lave en kontooverførsel i stedet. Administrativt vil dette være en tung fremgangsmåde, hvorfor vi opfordrer flest muligt til at tilmelde sig betalingsservice.

Karan Kohsla præsenterede sig selv.

Til sidst takkede Georg Sandersen Flemming Torp og Torben Schipper for deres store og mangeårige indsats i bestyrelsen.

Jesper Holm takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.


Efterfølgende fik vi et spændende oplæg fra Thomas Sundelin om hvordan han havde gjort sin have til et sted med masser af træer, blomster og et mangfoldigt dyreliv.