2024-02-27 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19

Sted: Georg Sandersen

Tilstede: Georg Sandersen, Tania Sass, Anette Schrøder, Per Bressendorff , Helle Harremoes (ref)

Afbud fra: Torben Schipper, Flemming Torp

 

1.       Meddelelser

Ingen

2.       Emner til diskussion

Bådene

Der er kommet en henvendelse fra et medlem, Rasmus, der er interesseret i af stå for båddriften. Georg har mødtes med ham, og talt om hvad det indebærer. Artiklen i det kommende blad, hvor vi efterlyser en ny ansvarlig, kan vi ikke nå at tage ud - men måske kan der så komme en hjælper, så de er to.

Sankt Hans: 

Medlemmernes og lokalbefolkningens interesse for arrangementet fejler ikke noget. Der var flere der gav udtryk for de savnede lidt feststemninger med boder m.m. Lions er forespurgt, og Georg har et møde med dem på torsdag. Aftalen med borgmesteren om båltale ligesom kommunens opsætning og oprydning af bål er på plads.

Vi stopper  med fyrværkeri. Vi havde talt om at spørge citybois, men har efterfølgende vurderet, at de ikke passer til vores arrangement. Per har ikke fået spurgt sin nabo, men vil få det gjort.

3.       Økonomi, status og regnskab

Regnskab for 2023 er godkendt og revideret. Budget tilrettet og er tidligere rundsendt og gedkendt.

4.       Arrangementer og aktiviteter

Tur til det nye naturskjul i Brobækmose mandag den13. maj kl. 19. Aftale med Thomas Vikstrøm er på plads.

Generalforsamlingen – Fastlagt til den 16. april 2023 på Rådhuset. Alt på plads.

Evt. spørge Thomas Vikstrøm om han vil lave et medlemsmøde om søens historie.

5.       Medlemsbladet

Forårsnummeret næsten klar til at gå i trykken. Per kontakter Torben og Hasse om fremdriften, da vi gerne vil have bladet ud hurtigst muligt. Det blev besluttet at bladuddelerne får 9 kr. pr. blad, hvilket giver ca. 6000kr samlet.

6.       Dialogmødet

Næste møde bliver den 7. marts. 2024 kl.15.  Mødet er på Rådhuset. Hele Bestyrelsen er velkomne til at deltage

Af emner har vi:

Støjplanen, Plan for pleje af kommunens træer, Markering af nedkørsler fra cykelstier, Stierne på vestsiden af Gentofte Sø. De er meget under vand, Hastigheder på lokale veje, Parkering

7.       Fællesrådet

Spildevandssepareringen - Vi afventer forsat oplæg fra Kommunen. Vi er lovet en dialog herom inden det forelægges til politisk behandling og det forventes sat komme lige før sommerferien.

Mødet med Park-og Vejchefen om kommunikation og information. Der har været endnu et møde, hvor vi fik yderligere henvisninger om hvor vi kan finde forskellige oplysninger. Vi mangler stadig en dialog om nye tiltag og igangsætning af vedtagne forhold.

Møder med Plan og Byg.  Disse møder har været sat på stand by, da forvaltningen skulle have ny chef. Denne chef er nu ansat og hedder Nina Hanne Holst. Møderne vil nu blive genoptaget og næste møde er fastsat til 12. april 2024

8.       Næste møde

Tirsdag den 24. april kl. 18 hos Georg

9.       Eventuelt

IAB