2024-01-10 Referat

Referat for bestyrelsesmøde den 10. januar 2024 kl. 18.

Sted: Helle Harremoes, Søgårdsvej 32

Tilstede: Georg Sandersen, Torben Schipper, Per Bressendorff, Tania Sass, Anette Schrøder og Helle Harremoes (ref.)

Afbud: Flemming Torp

 

1.       Opfølgning fra sidste møde

Regler om bevaringsværdige træer – svar på vores forespørgsel ikke modtaget. Sagen behandles i Plan og Byg.

 

2.       Meddelelser

Jule-og nytårshilsen modtaget fra borgmesteren

Lokalplan 438- Temalokalplan for sekundære bygninger. Endelig vedtaget med enkelte tilretninger, herunder udvidelsen af bredden - så de lyttede til vores indsigelse..

Ny parkeringsorden vedtaget – Der bliver en forsøgsordning på Ordrupvej i marts 2024. Vores område kommer først i spil efter evalueringen af forsøgsperioden og forventes tidligst i efteråret 2024

 

3.       Emner til diskussion

Georg taler med Jesper Markus om han kan sige noget om de nye ejendomsvurderinger i Gentofte til en artikel i bladet.

Fremtiden for båddriften. Vi spørger medlemmerne om der er nogen der vil stå for båddriften, og de skal melde sig inden udgangen af maj. Helle skriver om dette til bladet.

Ændring af foreningens navn til Gentofte Vangede Grundejerforening. Artikel i bladet med argumenter om hvorfor vi ønsker denne navneændring. Per skriver.

Kontaktoplysninger på hjemmeside og i blad. Vi lader det blive som det er.

Moms på renovation. Georg undersøger og svarer i løbet af januar, Der er vist ikke et problem, da Gentofte kommune har udliciteret skraldeafhentningen. 

 

4.       Økonomi, status og regnskab

Medlems status 896 pr. 9/1-24

Regnskab fremlagt og godkendt.

Budget 2024 blev gennemgået og posterne korrigeret til underskud på 7.300, idet vi fastholder strategien med at nedbringe egenkapitalen, til fordel for ønsket om fortsatte medlemsrettede aktiviteter. Herunder blev vi enig om at bruge 2500 på ny hvervefolder.

Prisen på girokort er hævet - forslag til at hæve girokortgebyret fra 30 til 40 kr. 73 medlemmer der ikke er på BS. Helle fremlægger forslaget på generalforsamlingen.

 

5.       Arrangementer og aktiviteter

Generalforsamling 16. april 2024. Sted Rådhuset. Oplægsholder Helle prøver at kontakte Thomas Sundelin om den vilde have. Georg taler med båd-Kaj om evt. deltagelse i bestyrelsen.

Flemming opstiller ikke igen. Georg skriver artikel om at vi gerne vil have flere bestyrelsesmedlemmer og gerne en til kassererposten.


Vedtægtsændring, så medlemmer kan se forslag. Artikel om vedtægtsændringer angående indkaldelse og forslag - Georg skriver. Endelig dagsorden inkl. forslag udsendes elektronisk og på hjemmeside.

Måske skulle vi lade det være 7 medlemmer og 2 suppleanter? Det er altid nemmere at tiltrække suppleanter, som så langsom kan overtales til at være mere aktive. Vi bør også have i vedtægterne at ved forfald, enten blandt valgte bestyrelsesmedlemmer eller i tilfælde af at der ikke kan findes nok til generalforsamlingen, at bestyrelsen kan indsupplere blandt foreningens medlemmer efter behov. Selvfølgelig uden stemmeret osv. Sådanne “associerede” bestyrelsesmedlemmer skal så vælges ind på næste generalforsamling hvis de vil fortætte. Dette gør vi ikke noget ved.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen er til stede. Det er fint hvis der er 7  - 9 medlemmer. Er der kun fire bliver den beslutningsdygtig med kun to. Det er vist lige i underkanten af praksis? Dette gør vi ikke noget ved.


Sankthans 2023. Hvilken ramme ønsker vi? Lions har vist interesse for at være med. Georg taler med Flemming om kontakt til Lions. Vi skal alle tænke over hvilken musik vi evt. kan få. Per spørger sin nabo og Anette kontakter Thor Farlov fra Citiboys


Ander arrangementer. Tur til det nye fugleudsigtstårn i Brobæk mose i maj. Georg kontakter Thomas Vikstrøm. 

Julearrangement aftales på et senere bestyrelsesmøde.

 

6.       Medlemsbladet / Meddelelser til medlemmer

Antal blade bliver et om året med indkaldelse til generalforsamlingen.

Næste udgivelse, herunder tidsplan og redaktionelt indhold (hvem skriver hvad). Vi satte navne på mulige artikler. Torben udsender oversigt.

Nyhedsbreve. Opsætning. Indhold. Antal om året - Georg og Per laver en plan.

Facebook og sociale medier - Per fortsætter det gode arbejde.

 

7.       Dialogmødet

Referat af mødet efterår 2023 modtaget.

Emner til mødet i foråret - Plejeplan for kommunens træer, Støj, Hæve stierne på vestsiden af søen og i mosen, så man kan gå tørskoet rundt. Fortov hvor vand løber ind fra vejen, Markering af cykelnedkørsler - send gerne fotos til Georg.

 

8.       Fællesrådet

Møde med Park og Vej er fastsat til den 15. januar 2024, hvor hovedemnet er fremtidig struktur for dialog mellem Park og Vej og Grundejerforeningerne.

Møde med Plan og Byg – Møde forventes i januar, men endnu ikke fastsat. Afdelingen skal have ny chef, hvilket kan udskyde sagen.

Den endelige administrationsgrundlag for spildevandssepareringen endnu ikke færdigt. Fællesrådet er lovet at få det forelagt til kommentering inden det behandles politisk. – Se medsendte fil.

Fælles hvervekampagne – annoncering, bod ved arrangementer i det offentlige rum

Samarbejde om informationer/artikler. Læserbreve

  

9.       Næste møde

13 Marts 2024 hos Torben, Grumstrupsvej 8 

 

10.       Eventuelt

NA