2023-09-06 Referat-2

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 6. september 2023 kl. 18.

Sted: Tania Sass, Adolphsvej 27

Til stede: Georg Sandersen, Torben Schipper, Per Bressendorff, Tania Sass, Anette Schrøder og Helle Harremoes (ref)

Afbud fra: Flemming Torp

 

0.       Opfølgning fra sidste møde

Der er købt presenninger til bådene, men de er endnu ikke kommet på. Der er ikke mange der bruger bådene, og vi vil tage deres fremtid op på næste møde.

 

Der er intet nyt om regler for bevaringsværdige træer. Tanja laver et udkast til brev til kommunen, hvor vi spørger ind til proces og kriterier for udpegning af bevaringsværdige træer. Derudover skal der også spørges til hvilke rettigheder borgerne har og om der kan gøres indsigelser mod en udpegning.

 

1.       Meddelelser

Skelbeplantning omkring Glentegården. Georg har været på lokaliteten, og reglerne er overholdt, så der er ikke noget at gøre. Men pænt ser det ikke ud, specielt når master og bygninger tidligere ikke var synlige pga. hæk og buske.

 

Lokalplan 438- Temalokalplan for sekundære bygninger. GSG er kommet med en indsigelse, hvor vi fremfører at der skal være mulighed for otte meter uden hegn, så der kan være en dobbelt parkeringsplads og en indgang til huset.

 

Kommuneplanstrategi – der er intet nyt i den.

 

2.       Emner til diskussion

Facebookside – vi har nu 57 følgere. Per fortsætter med at lave opslag på den. Vi bør nok lave en artikel i bladet, der fortæller at facebook er et supplement til nyhedsbrevene, så der er ikke vigtige informationer, der udelukkende kommer på facebook.

 

Evaluering af strategiseminar. Nyhedsbreve: Vi er lidt afhængige af hvornår kommunen har høringsfrister. Vi har ca. seks nyhedsbreve, men der skal være plads til ekstra. Vi vil ikke nøjes med facebook. Informationer skal være ude med et nyhedsbrev i tide til at kunne kommentere på høringer inden fristens udløb.

 

Ændring af foreningens navn til Gentofte Vangede Grundejerforening. Vi vil gerne hedde Gentofte Vangede Grundejerforening. Vi tager det op på næste møde, så vi har argumenter for navneskift klar til generalforsamling. Torben taler med Birgit om hvilke argumenter der var imod, da vi sidst tog ændringen op.

 

Ny parkeringsorden – Vi afventer oplæg fra kommunen. Bliver behandlet på næste kommunalbestyrelsesmøde, men det er landet meget blødt. Oversigtsforhold er et vigtige emne for os. Georg bede om et møde med Karen Riis Kjølbye for at høre mere om hvordan vi gerne vil have det. Hvis der er skilte med tidsbegrænset parkering skal det overholdes, ellers skal skiltene pilles ned.

 

3.       Økonomi, status og regnskab

Fremsendt materiale er taget til efterretning.

Vi gennemgår det nøjere til næste møde, hvor vi også skal lave budget for 2024.

 

4.       Arrangementer og aktiviteter

Julearrangement – Vi har aftale med bæredygtighedskonsulent.

Kl. 18 d. 22/11 i Kildeskovshallen start med spisning. Oplæg 19.30 max 1,5 time. Vi tager 50 kr. pr person som går til en julekurv eller lign. som der trækkes lod om blandt de deltagende.

Torben taler med Ronaldo om mad og reservation af lokale. Vi laver første reklame for arrangementet i næste nyhedsbrev.

 

Generalforsamling. Forslag til dato tirsdag d. 16 april 2024 kl. 18 med spisning kl. 20. Foredragsholder har 45 min. Helle spørger om Allan Malskær vil tale om de nye ejendomsvurderingers indflydelse på boligejerne. Georg taler med Rådhuset for at reservere lokale.

 

Sankthans 2024. Lions har vist interesse for at være med. Georg taler med Lions.

                         

5.       Medlemsbladet / Meddelelser til medlemmer

Bladet

Torben vil gerne tage en tørn mere som redaktør. Artikler skal være klar inden udgangen af september.

Torben laver og rundsender liste med artikler der kan indgå - og så må vi hver især melde ind med det vi kan bidrage med.

Udsendelse i udgangen af oktober.

Fremover bliver det et årsblad, som udkommer i foråret med generalforsamlingsindkaldelse. 

 

Nyhedsbreve. Per overtager udsendelsen fra Torben. Per prøver i mailchimp, så vi kan få en ide om hvor mange der faktisk læser vores nyhedsbreve.

Facebook og sociale medier – se højere oppe i referatet.

 

6.       Dialogmødet

Referat modtaget – vedhæftes i separat fil. Vi skal blive bedre til at sætte deadline på de svar vi skal have og de undersøgelser kommunen skal lave.

Møde med Park og Vej i efteråret. Forslag til emner: præmisser for bevaringsværdige træer, plan for støjbekæmpelse herunder hastighedsnedsættelse på Helsingørmotorvejen, Renovering af veje.

 

7.       Fællesrådet

Møderne med Park og Vej- Endelig er der kommet et møde i stand med Park og Vej, og har fået materialer hvor vi kan få svar på bl.a. hvornår vejrenoveringer foregår. Vi får forhåbentlig et nyt møde i november hvor planer for 2024 er ved at være på plads.

 

Møderne med Plan og Byg – Møde med plan og byg i september. Vejledning fra kommunen, hvordan vil de hjælpe med spildevandsseparering. Finansieringen er heller ikke endeligt fastlagt. Skal også tale om afledningskoefficient og om det vil blive håndhævet mere fremover.

 

Træerne bliver taget op på begge møder, da vi ikke ved hvor de hører til.

 

Fælles hvervekampagne – Kan vi gør noget i fællesskab for at tiltrække nye medlemmer. Per er vores repræsentant til at diskutere hvad vi kan gøre sammen for at promovere grundejerforeningerne.

 

8.       Næste møde.

Næste møde bliver 10 januar 2024 hos Helle.

 

9.       Eventuelt

IAB