29-03-2023 Referat

                                                                                   

Dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2023 kl. 18

Sted: Per Bressendorff, Anemonevej 13

Til stede: Georg Sandersen, Torben Schipper og Helle Harremoes (ref)

Derudover: Per Bressendorff, Tania Sass, Anette Schrøder

Afbud fra: Flemming Torp


1.     Meddelelser

Status på Kildeskovhallens udbygning: Vi følger processen, men der er ikke så meget mere vi kan gøre lige nu.

2.     Emner til diskussion

Bådene: Vi venter til Flemming er tilbage.

Sankt Hans – bålet og talen er på plads. Og der er strøm til Prinsessens lækre bag ved Mitchellsstræde.

Vi kan ikke få ansvarspådragelse i forbindelse med arrangementet. Georg skal lave en skriftlig aftale med PLB. Anette beder om et foto til nyhedsbrev og hjemmeside.


Vedtægterne – har vi behov for en revision?? Det venter til efteråret.

              Skal vi fortsat have mulighed varierende antal bestyrelsesmedlemmer? Ja

              Skal vi have suppleanter? Nej

              Hvornår skal forslag indleveres? Hvis vi skal lave ændringer, skal denne komme med. Det skal være tids nok, at indlevere forslag efter indkaldelsen.

              Skal der være forskel på vedtagelse af vedtægtsændringer og andre forslag? Det bør der nok

Skal vi have en forperson?


Gentofte Bæredygtighedsnetværk. Helle deltager nogle gange i deres møder. Vi vil reklamere for netværket i næste nyhedsbrev. Helle følger med og formidler relevant viden til resten af bestyrelsen og evt. til medlemmerne via bladet og nyhedsbrevet.


Velkomstbrev. Torben omdelte den nyeste version af velkomstbrevet. Send evt. tilrettede versioner til Torben. 

Bevaringsværdige træer. Vi skal i fællesrådet problematisere at kommunen vil udpege træer på privat grund, som indskrænker boligejerens

muligheder for at fælde eller beskære træer der generer grundejeren selv eller muligvis naboerne.


Fjernvarme. Når alle nu er tilmeldt, får vi så et lavere tilslutningsbidrag? De er et selvejende nonprofit selskab, så de burde sætte prisen derefter. Det undrer os stadig, at folk der har sagt nej tak til fjernvarme i første udrulning, nu kommer foran i køen frem for dem, der stadig venter på at fjernvarmen kommer til deres område.

3.    Økonomi, status og regnskab

De tilsendte regnskabstal blevet taget til efterretning. 

 4.   Arrangementer og aktiviteter

Generalforsamling- alt burde være klar: Reservation af lokale, Dirigent, Indlæg fra spildevandsperson og efterfølgende bespisning. Bestyrelsen skal give besked til Torben, om de kommer alene eller med ægtefælle.

Sankt Hans: Vi har styr på bål, tale og PLB.

Tur til det nye naturskjul i Brobækmose – Måske til efteråret. Thomas Vikstrøm giver besked, når han er klar til at tage os på tur.

Julemøde Slut november. – emne for indlæg. Sted? F.eks. Oles hus, Cafe Cafeen taler Georg med, GVI? Venter til næste møde. 

Svampetur - Helle undersøger nærmere og taler med kvæggræsserlauget.

Torben undersøger om det kan være interessant for foreningen at komme på vinduesmuseet.

5.     Medlemsbladet

Nyt nummer er udkommet. Endnu engang flot arbejde.

Som bekendt sker information af vores medlemmer gennem hjemmesiden, nyhedsbreve og bladet.

Hjemmesiden er mest faktuelle oplysninger, herunder referater

Nyhedsbrevet er her og nu oplysninger, herunder løbende information om igangværende sager.

Bladet er artikler og uddybende beskrivelser af forskellige forhold.

Specielt omkring bladet (som er en dyr aktivitet for foreningen Er det pengene værd??) må vi overveje:

Er indhold passende, spec. set i forhold til oplysninger vi har på hjemmesiden og gennem nyhedsbrevet.

Næste blad. Spørgsmålet om 1 eller 2 årlige bladudgivelser fremover udskydes til fortsat drøftelse på næste møde.

Torben stopper som redaktør, og det samme gør vores korrekturlæser.

Jobbet som redaktør skal ned i næste nyhedsbrev, hvor vi også opfordrer til at melde sig til generalforsamlingen.

Hvis ingen melder sig, må bestyrelsen finde vi ud af til hvem der tager opgaven ved fordelingsmødet i maj.

6.     Dialogmødet

Mødet med Gentofte Kommune er udskudt til ultimo april.

7.     Fællesrådet

Fællesrådet har afholdt borgmestermøde. Her blev en plan for grundejernes dialog med kommunen taget til efterretning.

Spildevandssepareringen vi venter på svar fra Gentofte kommune.

Fællesrådet har bedt om et møde med Park og Vej. Dette undviger forvaltningen og har nu givet os udsigt til et møde i juni. Dette er utilfredsstillende og der lægges nu pres på et hurtigere møde.

Møder med Plan og Byg. Her er en god dialog både med forvaltningen og politikerne. Lige nu drøftes byggeretten, bl.a. for ikke at få fortætninger. Nye møder er aftalt i slutningen af april.

8.     Næste møde.

Tirsdag d. 2. maj kl. 18 hos Georg

9.     Eventuelt

N/A