2023-01-17 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. januar 2023 kl. 18

Sted: Torben Schipper, Grumstrupvej 8

Tilstede: Georg Sandersen, Torben Schipper, Flemming Trop, Helle Harremoes (ref)

Derudover: Per Bressendorff, Anette Schrøder, Tania Sass

1. Meddelelser

Jule/nytårshilsen modtaget fra borgmesteren.

Omkring fyrværkeri har vi fået 2 henvendelser. Den første er omkring fyrværkeriet på søen ved Sankt Hans. Senere har vi fået en henvendelse om fyrværkeri nytårsaften omkring søen. Dette skulle forbydes af hensyn til dyrelivet. Et medlem mener at der er en gammel regel, og at der ikke må affyres fyrværkeri.

Begge sager har været behandlet i kommunen. Omkring Sankt Hans kan vi fortsætte som hidtil. Omkring fyrværkeri nytårsaften er der p.t. ingen regler.

Vi tager emnet op på næste dialogmøde og herefter drøfter vi sagen.


2. Emner til diskussion

Spildevandssepareringen

Vi er lovet et oplæg til administrationsgrundlag her i slutningen af januar. Her bør også komme svar på en del af vores spørgsmål.

Lige nu er der intet nyt. Spildevandssepareringen kommer. Vores område kommer hurtigt i spil. Det forventes at Kildeskovsrenden bliver noget af det første.

Bådene

Brugen af vores både er begrænset. Vi har talt om at anskaffe en presenning, så de kan holdes nogenlunde rene. Flemming står for dette.

Sankt Hans

Medlemmernes og lokalbefolkningens interesse for arrangementet fejler ikke noget. Der var flere der gav udtryk for de savnede lidt feststemninger med boder m.m.

Aftalen med borgmesteren om båltale ligesom kommunens opsætning og oprydning af bål er på plads.

Vi har fortsat mulighed for fyrværkeri.

Flemming har spurgt om Lions vil sælge øl og pølser. Men de har ikke svaret. Han følger op.

Helle taler med Aurehøj om de har et orkester. Hvis ikke, så skal Per have besked, da han har en kontakt.

Annette spørger Prinsessens lækre bag og kaffevognen og de vil stille op.


3. Økonomi, status og regnskab

Regnskab taget til efterretning.

Budget for 2023: Gennemgået og justeret.

4. Arrangementer og aktiviteter

Tur til det nye naturskjul i Brobækmose – Nok først i efteråret.

Arrangement i efteråret, samt et julemøde i november.

Generalforsamlingen – Fastlagt til den 19. april 2023 på Rådhuset.

Dirigent, Georg spørger Flemming Lund fra Skovshoved

Georg taler med kantinen. Kan vi selv tage vin med. Vi fastholder betalingen.

Helle laver opslaget til bladet.

Helle og Torben er på valg og vil gerne genvælges.

De associerede bestyrelsesmedlemmer blev spurgt, om de ville stille op til bestyrelsen, og sagde alle ja.

Torben taler med revisoren om han vil fortsætte. Helle spørger Jørgen Tarris, om han vil fortsætte som revisorsuppleant.

Fagligt indlæg. Som indlæg kunne være en gennemgang af faglige personer og måske også politiske omkring spildevandseparingen. Dette set i lyset af vores område bliver noget af det første der kommer i spild. Det kunne være en fra Novafos og/eller en ansvarlig fra kommunen.


5. Medlemsbladet

Georg har rykker ”støjgruppen” for en artikel.

Georg kommer med ”formanden har ordet” og regner med en længere artikel af Spildevand mm.

Udgivelsestidspunkt – medio/slut marts

Helle laver artikel om Grønt råd.

Omtale af nyhedsbrevet og hvordan det bruges. Hvem skriver noget om det.

Sankt Hans opslaget fra sidst gentages. Med oplysninger om hvornår borgmesteren taler, bålet tændes og fyrværkeriet starter.

Per laver artikel om Parcelhusejernes Landsforeninng og hvad vi får ud af medlemskabet.

Helle laver genoptrykker artikel om bådene.

Deadline 1. februar. og allersenest 8. februar.


6. Dialogmødet

Næste møde er 21. marts kl.15. Mødet er på Rådhuset. Hele bestyresen er velkomne.

Emner kunne, ud over opfølgning af tidligere sager, være affyring af fyrværkeri og hastigheder på vejene.

Vi skal også spørge til, hvorfor enkelte borgere der i første omgang har sagt nej tak kan få fjernvarme, kan få fjernvarme før udbygningen af den generelle udrulning er tilendebragt.

Er der andre der har emner bedes disse givet til Georg inden udgangen af februar.


7. Fællesrådet

Spildevandssepareringen – det videre forløb – Orientering følger, idet vi afventer det endelige administrationsgrundlag inden udgangen af januar.

Herudover ønskes møde med Park og Vej om fællesproblemer, som for eksempel vedligeholdelse af veje.

Der arbejdes tillige på et møde med Plan og byg om håndtering af dispensationer.

P.t. intet nyt. Der arbejdes på diverse møder:

Park og vej: omkring generelle fællesproblemer så som vedligehold af veje og fortove

Miljø: Det endelige administrationsgrundlang

Plan og byg: især om håndtering af dispensationer.


8. Næste møde.

29. marts kl. 18 hos Per.


9. Eventuelt

Hvad skal vi skrive i vores velkomstbrev til tilflyttere.