2022 Generalforsamling

Referat af Gentofte Sogns grundejerforenings generalforsamling tirsdag d. 26. april 2022 kl. 18.00 i Kildeskovshallens mødesal.

(Gentofte Sogns Grundejerforening cvr. 33833431)

Tilstede var bestyrelsen (Formand Georg Sandersen, Flemming Torp, Kasserer Torben Schipper, Næstformand og sekretær Helle Harremoes, Henning Nielsen og Jens Tarp) og 36 medlemmer.


  1. Valg af dirigent

Flemming Lund formand i Skovshoved-klampenborg grundejerforening blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  1. Formandens beretning

Formand Georg Sandersen:

"Heller ikke i 2021 fik vi mulighed for den store aktivitet.

Gentofte er et rart sted. Der er mange ting vi kan glæde os over. Vi har grønne områder og lav bebyggelse og det giver mulighed for at der er højt til himlen. Forholdene forandres hele tiden. Vi må følge med og der skal være plads til fornyelse. Men det er noget der må kæmpes for.

I en fuldt udbygget kommune er der mange bud på hvad de enkelte åbne rum kan bruges til. Og passer vi ikke på, vil vi hurtigt opleve voldsomme forandringer.

Her er det især byggeplaner og nye lokalplaner der truer. Er vi ikke på vagt kommer der hurtigt en fortætning, som vi ikke kan være interesseret i. Derfor er vi meget opmærksomme på, at byggeprocenten (normalt 25%) overholdes, der tages højde for indblik gener, skyggegener og afstand til naboskel. Der er også mange andre forhold vi er vagt overfor. Det kan byggelinjer ved sø, skov og kysten.

Der sker meget omkring os hele tiden. Se bare de mange lokalplaner der kommer. Hvis ikke i passer på kan vi opleve at der pludseligt er vedtaget noget vi ikke er glade for. Jeg siger ikke vi kan ændre alting, men hvis vi ikke får gjort indsigelser itide så har vi i hvert tilfald ikke indflydelse på forholdene. Se nu bare muren på Brogårdsvej, som udspringer af en vedtaget lokalplan i 2018 og hvor vi først bliver opmærksom på den når den står der – fuldt lovligt -3 år senere. Nu kan vi kun håbe, at vores forventning om at den begrønnes og kommer til at ligne en høj grøn hæk går i opfyldelse.

Bestyrelsen bliver orienteret om alle lokalplaner i kommunen. De lokalplaner der vedrører forhold i vores område, vil vi orientere om i nyhedsbrevet og bestyrelsen vil kommentere forslagene overfor kommunen, godt og skidt. 2 byggesager er efter indsigelser blandt andet fra grundejerforeningen foreløbigt blevet standset på hhv. Baunegårdsvej og Brogårdsvej. Lige nu har vi sagen om en ny svømmehal. Hvor stort bassinet skal være og hvor det skal ligge, har jeg ingen kommentarer til, men især trafikforhold og adgangsforhold, herunder parkeringsforhold vil få stor betydning for os grundejere. Som det er de fleste bekendt er kommunen tilskrevet om disse forhold.

Det sidste i denne genre er den ny spildevandsplan, som netop er sendt i høring. Som planen ligger nu kan det blive en dyr sag for grundejerne. GSG er i denne sag gået sammen med de øvrige store grundejerforeninger.

Regnvand og spildevand skal separeres, da vi ikke vil have overløb i Øresund.

MEN, Skal dette ske i hele kommunen.

Kunne man f.eks. nøjes med at separere 80% af kommunen, det vil give en stor besparelse,

Som planen ser ud lige nu:

Alle udgifter i vejen m.m. betales af NOVAFOS – og vil formentlig blive afregnet over vandafgifter.

Udgifter på egen grund betales af grundejeren. – Kan være meget forskellig fra ejd til ejd,

Der er mange regler i et sådant projekt. Men hvorfor er det ikke muligt, at lave en solidarisk ordning som vi har set det ved udrulningen af fjernvarmen.

Der er netop lavet et samlet høringssvar, som er sendt til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Dette kan ikke stå alene, og her må vi bedes om jeres hjælp.

Vi agter at involvere pressen og der vil være brug for mange indsigelse fra almindelige borgere.

Denne sag vil uden tvivl blive diskuteret meget i den kommende tid.

Informationsmøde torsdag den 5. maj 19-21 i Rådhushallen.

Herudover arbejder vi videre med støjproblemerne, både de lokale og Helsingørmotorvejen.

Dette emne har vi arbejdet på i mange år, men det har været svært at komme igennem. Nu er hastigheden på Tuborgvej nedsat til 50 km, men det er ikke gjort med det. Her arbejdes videre, ikke kun på Tuborgvej, men også andre steder i kommunen.

Herudover har vi også støjen fra Helsingørmotorvejen. Nu er der kommet focus på støjen herfra med forskellige forslag. Den hurtige løsning er en nedsættelse af hastigheden. Dette giver dog nogle følgeproblemer andre steder, som også må løses. Den gode løsning vil være at grave vejen ned eller at overdække den. Det bliver spændende at se hvad der sker og om der sker noget.

Mange opgaver søges løst via samarbejdet i Fællesrådet. Fællesrådet er et koordineret samarbejde mellem grundejerforeningerne i Gentofte Kommune. Fælles rådet holder løbende møder både med forvaltningen og det politiske system.

Mange opgaver er jo fælles for os alle i kommunen. Derfor giver det mening, at få sådanne opgaver løst samlet. Det kunne være TEMAlokalplaner eller den tidligere nævnte spildevandsplan. Men også mere jordnære problemer som trafiksikkerhed eller vedligeholdelse af veje og fortove. Listen med emner er lang, men der arbejdes på det der er muligt.

Det er også i Fællesrådet vi har udarbejdet de forståelsespapirer vi frigav i december for at hjælpe til en bedre forståelse for hvad vi må bygge og hvad vi ikke må.

Af aktiviteter for medlemmer havde vi et digitalt møde i foråret om ”Gentofte – fri for tyveri”. Der var ca. 35 medlemmer med på linjen, hvor der blev delt ud af gode råd, især om hvordan vi selv kan beskytte os mod ubudne gæster. Her arbejdes der også videre. Det er mest konceptet NABOHJÆLP og tryghedsvandringer.

De ønskede vagter eller hjælpere kommunen gerne vil have venter stadig på tilladelser. Sagen er på ny udsat.

Generalforsamlingen måtte vi udskyde til oktober. Den blev afholdt i GVI lokaler med efterfølgende spisning. I november kunne vi så afholde vores traditionelle julemøde. Dette forgik i 2021 i Gentofte Kirkes sognegård, hvor vi bl.a. fik en god fortælling om kirkens glasmalerier af Per Kirkeby.

I sommermånederne har vi stadig vore s 2både i Gentofte Sø, som kan lånes. I nyhedsbrevet i maj vil vi beskrive hvordan der kan gøres brug af dem. Der vil også komme nogle regler om hvordan bådene skal efterlades og hvordan vi kan holde dem vedlige.

Som det er de fleste bekendt har vi nu indført nyhedsbreve. Ideen er at vi hurtigt og effektivt kan holde vores medlemmer orienteret om hvad der sker. Det kan både være indgreb som nye lokalplaner, men også om hyggelige arrangementer rundt omkring i vores lokalområde.

Og endelig udgiver vi stadig vores flotte medlemsbrev. Det udkommen 2 gange om året.

2022 skulle gerne blive et mere normalt år. Her vil være en sommerdag på Garderhøjfortet og med hjælp fra Lion prøver vi at skabe en Sankt Hans fest med bål og hvad dertil hører.

I efteråret bliver der mulighed for besøg på skotøjsmuseet og der vil blive julemøde sidst i november."


Aage Pedersen takkede for det gode arbejde omkring spildevandssepareringen udført af bestyrelsen og Fællesrådet.

Beretningen blev godkendt.

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Torben Schipper gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

  1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på 175 kr, med et 30 kr. administrationsgebyr, for dem der ikke er tilmeldt BS.

Derefter var der en diskussion om, hvordan vi kan hverve flere medlemmer. Vi har en dækningsgrad på ca. 20%. Der blev bl.a. foreslået at lave arrangementer for børnefamilierne og ved enkeltsager at henvende sig direkte til de berørte husejer - både medlemmer og ikke medlemmer. Derudover var der forslag om at være mere synlig i Villabyerne - I den forbindelse efterlyste bestyrelsen medlemmer med gode skrivekundskaber eller en journalistisk åre, der kunne hjælpe.

  1. Valg til bestyrelsen

Georg Sandersen var på valg og blev genvalgt.

Da Henning Nielsen og Jens Tarp udtrådte af bestyrelsen, er der nu kun fire medlemmer tilbage (Georg Sandersen, Flemming Torp, Torben Schipper og Helle Harremoes)

Bestyrelsen opfordrede til at melde sig, evt. kun til være arrangør af et arrangement eller andre opgaver i bestyrelsen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Erik Wiborg og revisor suppleant Jørgen Tarris blev genvalgt.

  1. Eventuelle forslag

Der var ingen indkomne forslag.

  1. Eventuelt

Der lød en tak for Bestyrelsens indsats omkring planerne om en svømmehal ved Kildeskovshallen.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.


Efterfølgende var borgmester Michael Fenger inviteret. Han talte om de projekter der rører på sig for tiden i kommunen, og fik mange spørgsmål og kommentarer til disse.