2022-11-22 Referat

Dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag den 22. november 2022 kl. 18

Til stede: Georg Sandersen, Flemming Torp, Torben Schipper, Helle Harremoës (ref)

Derudover: Per Bressendorff

Afbud: Anette Schrøder, Tania Sass

1. Meddelelser

Der er nu lavet hastighedsnedsættelse på Lyngby omfartsvej til 70 km/t. Gentofte vil søge at få denne hastighedsnedsættelse tillige på den resterende del af Helsingørmotorvejen gennem Gentofte Kommune.

2. Emner til diskussion

Lokalplan 428 – udbygning af Kildeskovhallen er nu vedtaget.

Der er bevilget 500.000kr til planlægningen og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Der skal søges om dispensation hos Slots- og Kulturstyrelsen. Vi skriver til dem, og siger at vi syntes, det er en dårlig ide.

Spildevandssepareringen

Der er udarbejdet et udkast til administrationsgrundlag. Fællesrådet har haft møde med borgmesteren og er blevet lovet mere inddragelse i den fortsatte planlægning og udrulning. På Fællesrådets møde den 17. november 2022 blev der talt om vores videre tiltag i sagen. Der kommer et nyt møde i slut januar.

Bådene

Flemming sørger for at bådene kommer op pr. 1 december. Flemming køber et dækken til bådene og man er forpligtet til at lægge dækkenet på igen efter brug. Til næste år tager vi det op igen, om vi fortsætter med bådehold.

Sankt Hans

Medlemmernes og lokalbefolkningens interesse for arrangementet fejler ikke noget. Der var flere der gav udtryk for de savnede lidt feststemninger med boder m.m.

Vil Lions træde til? Flemming taler med dem igen.

Aftalen med borgmesteren om båltale ligesom kommunens opsætning og oprydning af bål er på plads.

Hvad med fyrværkeri. Vi og kommunen har fået en enkelt indsigelse. Georg rykker GK for ok for fyrværkeri i 2023.

Miljøpåvirkning af fyrværkeri er ikke så høj. Vi kan evt. skrive en artikel i bladet om det. Flemming undersøger.

Musik: Per har en kontakt til et orkester. Han undersøger om de kunne være interesseret.

Foreninger

Skal vi fortsat være medlem af PL, Lokalhistorisk forening, Frivilligcenter Gentofte og Garderhøjfortets venner? Ja

3. Økonomi, status og regnskab

De tilsendte regnskabstal blevet taget til efterretning.

4. Arrangementer og aktiviteter

Besøg på skotøjsmuseet – Var det en god ide? ja, Skal vi gentage lignende arrangementer? ja

Vindeusmuseet? Bernstorff slot?

Julearrangement i november – Der var 30 tilmeldte, nemt at arrangere og giver et godt omdømme. Det gik godt. Vi vil kigge på omkostningerne, men vil gerne gentage noget tilsvarende.

Tur til det nye naturskjul i Brobækmose – til foråret. Torben har en aftale med Thomas Vikstrøm. Men venter på en godkendelse, så vi ser tiden an.

Generalforsamlingen – Forslag onsdag den 19. (alternativt 26.) april 2023 alt efter hvornår rådhusets kantine kan. Georg kontakter. Hvad med indlæg? Kunne Novafos eller GK komme med nogle generelle oolysninger om opgravning af vejen og hvordan påvirker det på egen grund. Vi venter med en beslutning til efter mødet i januar.

Skal vi evt. lave arrangementer hvor vi informerer om hvad der sker i området. Orienterende møder. Det tager vi op igen på næste møde.


5. Medlemsbladet

Deadline start februar.

Stof til næste nummer:

Reklame for nyhedsbrevet for dem der ikke får det, og henvisning til hjemmesiden.

Per laver en introduktion af sig selv.

Georg taler med støjgruppen om den lovede artikel.

Evt Klideskovshallen og separering.

Udgivelsestidspunkt – midt marts 2023.

Annoncører - vi fortsætter med ejendomsmæglerne.


6. Dialogmødet

Markvandring den 4. okt. 2022 blev afviklet på hjørnet af Brogårdsvej og Niels Steensens vej.

Referat er modtaget. Ingen særlige bemærkninger. Dog er der punkter der skal følges op på.

7. Fællesrådet

Spildevandssepareringen – det videre forløb – Orientering følger

Andre emner vi ønsker behandlet? I Fællesrådet er de næste emner behandling af dispensationer og skærpede regler og muligheder for indsigelse ved generende byggeri/tilbygninger. Vi vil prøve at lave noget oplæg på tværs af kommunen, og tage det gennem fællesrådet. Vi vil se på byggeretten, kan man sætte f.eks. byggehøjden ned, men så give mulighed for at søge dispensation op til den generelle byggehøjde.

Park og vej har fået ny chef.

8. Næste møde.

Torsdag d. 12 januar 2023. kl. 18 Hos Per Anemonesvej 13. Vi spiser fra 18 til 19 og derefter starter mødet.

9. Eventuelt

N/A