2022-09-06 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 6. september 2022 kl. 18

Sted: Georg Sandersen, Søgårdsvej 18C

Tilstede: Georg Sandersen, Torben Schipper, Helle Harremoes (ref)

Afbud: Flemming Torp

Endvidere: Per Bressendorff, Tania Sass, Anette Schrøder

  1. Meddelelser

Helle sender velkomstbrev til Tania til redigering, derefter har vi en uge til korrektur, hvorefter Torben printer. Helle sender fletfil til Torben.

Birgit fortsætter som juridisk konsulent


  1. Emner til diskussion

Ny svømmehal

Kommer på dagsorden til KBmøde i september - men løbet er nok kørt i forhold til kommunen. Vi har sendt brev til Slots og kulturstyrelsen og håber på at de stiller krav via en fredning. Georg vil sende en remeinder til Slots- og Kulturstyrelsen om at vi har gjort indsigelser.

Spildevandssepareringen

Planen er vedtaget. Det er lidt uklart hvad der skal ske, men middelbart er det en 100% separering, men der kommer nogle undtagelser. Det vides endnu ikke hvem der bliver undtaget. Der er sendt en ansøgning til Dan Jørgensen for at give en mulighed for en kollektiv finansieringsordning. Vi bør måske tydelig gøre at vi ikke er imod en separering, men vi gerne vil diskutere hvordan finansieringen kunne være.

Parkering

Vi har ikke noget konkret på nuværende tidspunkt. Grundejerforeningens holdning er at vi skal have parkeringsvagter til de grove forseelser.

Støj

Støjgruppen har ikke nået at lave en artikel til bladet denne gang, men de vil lave noget til næste gang.

Hegnssyn

Vi har fået en henvendelse omkring en dårlig oplevelse med hegnssynet. Helle vil finde ud af hvor mange hegnssager der har været i løbet af de sidste år. Vi vil evt. også lave en undersøgelse blandt vores medlemmer, om hvordan de har oplevet hegnssyn .

Vi tager det op til dialogmødet, ikke den enkelte dag men spørger om det kan være rigtig at man kan få dispensation efter et hegnssyn.

  1. Økonomi, status og regnskab

De tilsendte regnskabstal blevet taget til efterretning. Vi skal bruge flere penge på arrangementer.

  1. Arrangementer og aktiviteter

Besøg på skotøjsmuseet. Helle sørger for forplejning.

Julearrangement i november. Georg taler med Cafe Cafeen og Kampmann for at finde er en dato og et emne.

  1. Medlemsbladet

Georg skriver om vores tidligere henvendelse til kommunen om separering

Kildeskovsartiklen skal lige forfindes lidt af Tania

Skrive om dialogmødet Torben

Torben spørger Thomas Wikstrøm om han vil skrive om fuglekigger tårn ellers skriver Helle noget.

  1. Dialogmødet

Referat modtaget og markvandring den 4. okt. 2022.

Spørger om ladcykler er noget man tager højde for, når der bygges/renoveres veje.

30 min parkeringsskilte ved byens hus

Belægning foran husene ved Niels Steensens Vej

Hvordan går det med begrønning af Berlinmuren. Det er her vi mødes.

  1. Fællesrådet

Spildevandssepareringen – det videre forløb

Byggesager: Hvordan får naboer oplysninger om byggeri på nabogrund.

Vi vil have oplysninger om dispensationer.

Forslag: Man skal have boet i huset i f.eks. 10 år før man kan få dispensation.

  1. Næste møde.

Kl. 18 hos Helle d. 22 november

  1. Eventuelt

Debat om bådene venter til næste gang

Skal vi have fyrværkeri til Sankthans fremover? debat tages senere, når vi ser på hvad vi gør i den forbindelse til næste år.