2022-05-19 referat

Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag den 19. maj 2022 kl. 16.

Tilstede: Torben Schipper, Flemming Torp, Georg Sandersen og Helle Harremoës (ref.)

Gæster: Anette Schrøder, Tania Al-Zagheer Sass, Per Bessendorff

Sted: Garderhøjfortet

Konstituering af bestyrelsen, jf. lovene efter afholdelse af generalforsamling.

Formand: Georg Sandersen

Næstformand: Helle Harremoës

Kasserer: Torben Schipper

Sekretær: Helle Harremoës

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i marts. Er lagt ud på hjemmesiden i sin oprindelige udformning. Vi har ikke rettet henvendelse til kommunen eller skrevet læserbrev.

Referat fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten.

Opgavefordelingen. Tidligere ark tilrettet.

Aktivitetskalender. Augustmøde udsat til september.

1. Meddelelser

Dispensation om anlæg af tennisbane afslået.

Status på Kildeskovhallen – sagen forventes behandlet på kommende kommunalbestyrelsesmøde 29. maj 2022

Hastighedsnedsættelse på Helsingørmotorvejen – pt. afslået. GK (MF) vil forfølge sagen

Status på lokalplan Baunegårdsvej – afventer nyt oplæg

Status på lokalplan Brogårdsvej – foreløbig sat i bero

Muren ved Steen Steensvej/Brogårdsvej - Muren er fuld lovlig.

Nøglebrik til møder i Frivillig Centret – Ligger hos GS. Ved brug husk at bestille lokale

Støjlap – Møde om trafikstøj og hvad der kan gøres. Mange gode ideer, vi afventer et oplæg.

Parkeringsproblemer generelt – Tiltag kommer til efteråret – tidligere Kampagne gentages til efteråret

Hundegårde er foreløbigt taget af bordet

Mindesmærke for Benny Andersen – ingen afklaring, men stor modstand mod projektet – GS enig


2. Emner til diskussion

Benyttelse af bådene - Bådene bliver klar til 1/6. Der kommer en nøgleboks med kode, hvori der vil ligge en nøgle til postkassen. FT gør klar. FT og GS laver oplæg om nøgleboks og renhold af både.

Ny svømmehal - blev diskuteret.

Spildevandssepareringen - blev diskuteret.

Høringsvar til NATURA 2000-planen - Vi tilslutter os DOF kommentarer. GS skriver til Thomas (DOF)


Klimaplan 2050 - hvilken rolle kan vi have her. TS sender mail til medlemmerne om klimamøder.

3. Økonomi, status og regnskab

Saldobalance fremlagt og taget til efterretning. Vi skal overveje, hvilke arrangementer vi kan lave med mere vægt på faglige arrangementer f.eks. om hus og have.

Forslag til emner efterlyses .

4. Arrangementer og aktiviteter

Sommerdag på garderhøjfortet - vi aflyser, hvis der ikke er mere end 30 tilmeldte.

Sankt Hans - Lions sælger øl, pølser og popcorn. GS og FT sikrer at kommunen selv tager højtalere med til borgmesterens tale.

Besøg på skotøjsmuseet - der er 17 tilmeldinger ud af de 20 pladser der er.

Julearrangement - Vi skal tænke over hvem vi gerne vil have til at holde et oplæg.

Andre arrangementer?


5. Medlemsbladet

Artikler forslag:

  • Nabohjælp PB

  • Separering GS

  • Støj - GS taler med Thomas fra facebookgruppen Stop støjforureningen

  • Grønt råd - HH

  • Kildeskovshallen - TS

  • Referat af dialogmøde - GS

  • Begrønning af kommunen - TS

Nyhedsbreve fungerer fint, og vi får flere kommentarer fra vores medlemmer. så dialogen er styrket. GS med at fortsætter, og vi staser på et brev pr. måned.


6. Dialogmødet

Referat modtaget – ligger på hjemmesiden

Møderne med Park og Vej bliver ikke ændret. Forår på Rådhuset og efterår i marken.

Skriv til GS, med mulige emner til næste møde.


7. Fællesrådet

Intet nyt- afventer svar på spørgsmålene omkring spildevandssepareringen

Skovshoved- Klampenborg oplever at de tit har byggesager, hvor tilladelserne ikke bliver overholdt. Vi tror ikke der er kun hos dem, at problemet er. Det bliver der brugt mange ressourcer på i Plan og Byg samt i Fællesrådet.

8. Næste møde.

Tirsdag d. 6/9 kl. 16 hos GS.

9. Eventuelt

Kan man gøre noget for at få lov til at stille nabohjælps skilte op? GS vil igen prøve at tale med kommunen, men vi støder ind i en principbeslutning om at GK ikke vil have for mange skilte.

HH tilføjer vores gæster til bestyrelsesmailen.