2022-03-23 Referat

Bestyrelsesmøde onsdag den 23. marts 2022 kl. 16 hos Helle

Tilstede: Georg Sandersen, Flemming Torp, Torben Schipper, Jens Tarp og Helle Harremoes (ref)

Afbud: Henning Nielsen

1. Meddelelser

Etablering af tennisbane på Søbredden.

Har været i nabohøring. Vi har svaret, at der må ikke ske anlæg indenfor skovbyggelinjen og der må ikke være organiseret idræt. Den skal alene være til brug for ejerne.


Vi har fået henvendelse om den mulige øget trafik på Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej ved ændret hastighed på Helsingørmotorvejen. Vi har svaret, at vi følger sagen, men intet er afgjort, men at et problem ikke må løses ved at flytte problemet til andre vej. Gentofte kommune ønsker også at begrønne kommunen, og vi kunne evt. foreslå, at sætte blomsterkasser eller grønne bede om mellem parkeringspladserne på Smakkegårdsvej.


Gentofte – fri for tyveri. Borgermøde her den 23.3.2022. Der er intet nyt, vi afventer stadig tilladelse til at etablere vagtværn eller hvad vi nu skal kalde.

2. Emner til diskussion

  • Hvervning af nye medlemmer.

Torben og Helle har delt blade ud til ikke-medlemmer i en del af Hellerupområdet og blomstervejene øst for motorvejen. Det har allerede givet en flere indmeldelser. Vi overvejer også at dele ud til sidevejene vest for motorvejen.

  • Skal vi have flere arrangementer?

Nej, det er fint som det er nu.

  • Skal vi fortsat have bådudlejning på Gentofte Sø?

Flemming har ansvaret for bådene og han vil sørge for at de er klar til sæsonstart 1/6. Derudover vil han ændre nøglesystemet, så der kommer en kodelås i stedet. Vi vil bede dem med adgang om at de skal være med til at holde bådene. Jens laver et oplæg til hvad vi forventer.

  • Grøn omstilling. Hvad kan vi som grundejerforening byde ind med?

Vi afventer næste møde med kommunen, men vi kan tilbyde formidling til vores medlemmer.

  • Lokalplan 430, Mesterlodden.

Lokalplan har været i høring. Selve lokalplanen om erhvervsområdet kan vi ikke have noget i mod. Dog må vi påtale flytningen af skovbyggelinjen.

  • I Fællesrådet taler vi om fælles møder/orienteringer om forskellige forhold, der vedrører hele kommunen. Det er sager som for eksempel parkeringspolitik, udrulning af ændringer i affaldsordningen for ikke at tale om separeringen af spildevand.

Fælles møder kunne være for de 6 grundejerforeningers bestyrelser. Det kunne også være for samtlige grundejere i alle grundejerforeningerne.

Emnelisten er lang og emnerne er meget forskellige. Møderne vil omfatte emner og eller problematikker fra kommunen og som vedrører samtlige borgere i kommunen.

 • "Berlinmur"

Georg spørger GK om muren overholder temalokalplanen om grønne hække. Jens laver oplæg til læserbrev i Villabyerne.

 • 3. Økonomi, status og regnskab

Regnskab for 2021 er afsluttet og udsendt.

Har vi budgetændringer til 2022? Nej

4. Arrangementer og aktiviteter

Generalforsamling: Dirigent Flemming fra Skovshoved/Klampenborg. Efter generalforsamlingen indlæg af borgmester Michael Fenger. Torben har aftale med bespisning efterfølgende. Torben sender en mai ud ca. d. 10, hvor vi rykker til tilmelding. Bestyrelsen har adgang til mødesalen fra kl. 17 (mødet starter kl. 18). Helle sørger for en powerpoint. Alle opfordres til at finde nye emner til bestyrelsen.

Garderhøjfortet. Flemming har styr på arrangementet, og det kører efter det oprindelige koncept.

Sankt Hans. Vores medvirken er alene styr på båltale og fyrværkeri. Flemming har aftalte med Lions - de låner popcornmaskine og andet udstyr. De står selv for afhentning, rengøring og aflevering.

5. Medlemsbladet

Nyt blad er på gaden. Flot arbejde. Lad os holde stilen med at samle materiale i god tid.

Næste nummer bliver samme fine udgave. Forventet udsendt i oktober.

6. Dialogmødet

Vi afventer referat.

7. Fællesrådet

 • Status på spildevandssepareringen

Her har været 2 møder med deltagelse af såvel forvaltning som politikere.

Mange forhold er stadig uafklaret.

Fællesrådet har fremsendt en række spørgsmål til kommunen. Vi er lovet skriftlige svar i det omfang det er muligt, men disse er ikke modtaget endnu.

Vedtagelsen er kun en principbeslutning, hvilket vil sige at der er mange forhold man endnu ikke har svar på. Det kan dog oplyses:

I dag har vi spildevand der giver overløb i Øresund. Dette skal stoppes og det kan kun gøres ved at der ledes mindre vand gennem spildevandsledningen. Derfor skal regnvand separeres. Er det nødvendigt at separere alt regnvand? Kunne man evt., reducere regnvandsmængden med 80%. På den måde kunne udgifterne nedsættes betydeligt, ved at de ejendomme, der bliver meget dyre at omstille kunne undgå dette.

I dag må kommunen ikke finansiere den private del. Kunne dette ikke ændres? Og så kunne man lave en solidarisk ordning, som belaster alle lige meget.

Det er 2 meget væsentlige spørgsmål.

Når regnvandsledningen lægges i vejen, vil der blive lavet stikledning til alle ejendomme.

Arbejderne skal først være tilendebragt i 2050. Der vil blive lagt en plan, så det er muligt at se hvornår ens eget område er i spil. Der vil blive givet lang frist til egne arbejder.

Der vil være mulighed for dispensation.

Omkostninger ved arbejde på egen grund vil kunne indefryses, som vi kender det i dag med ejendomsskatterne.

Der kommer en ny spildevandsplan, som kommer i høring her i foråret


 • Status på forståelsespapirerne

De oprindelige forståelsespapirer er sendt ud. Især det ene, der er svært at forstå. Derfor er der lavet et bilag med uddybende forklaring. Bilaget er sendt til forvaltningen for at sikre at der ikke stilles noget i udsigt som er forkert.

Straks materiale modtages retur vil det blive rundsendt ligesom det kommer ud på hjemmesiden.


 • Mødestruktur med henholdsvis forvaltningen og politikerne

Vi grundejerforeningen har behov for langt mere orientering med såvel forvaltningen som politikerne.

Der har været møde med borgmesteren og de gamle borgmestermøder bliver genindført, som et årligt møde efter vedtagelsen af kommunens budget.

Vi har vores dialogmøder med Park og vej. Disse fortsætter. Her behandles helt lokale forhold.

Herudover arbejdes der på en række tilbagevendende møder om forskellige forhold, som omhandler hele kommunen. Det kunne være plan for renovering af fortove, større gravearbejder.

Endvidere er der behov for møder om andre tiltag som udrulning af ny affaldsordning, udrulning af fibernet, fjernvarme og spildevand.

Emnelisten er lang, så vi skal på et tidspunkt til prioritere. Flere af politikerne er interesseret i at møde os.


8. Næste møde. – aftalt til 4.maj kl. 18 på Garderhøjfortet.

9. Eventuelt

Noget nyt om støjreduktion på Helsingørmotorvejen. Skal vi følge op på sagen?

Der er igangsat en arbejdsgruppe om støjbekæmpelse. GS har meldt sig. Afventer dog svar, da der er begrænset deltagerantal.