2022-01-18 Referat

Referat af for bestyrelsesmøde onsdag den 18. januar 2022 kl. 16.

Sted: Georg Sandersen

Tilstede: Georg Sandersen, Torben Schipper, Henning Nielsen (online), Jens Tarp, Helle Harremoës (ref)

Afbud: Flemming Torp

Meddelelser

God jul og godt nytår fra borgmesteren

Emner til diskussion

 • Nyhedsformidling til medlemmerne.

Vi fortsætter med bladet og nyhedsbreve.

 • Hjemmesiden.

Helle gennemgår hjemmesiden. Flytter evt. nyheder og referater som selvstændigt menupunkt. Der skal tilføjes noget om hvad en grundejerforening står for på startsiden. Og hvorfor skal man melde sig ind.

 • Medlemsstatus.

Næste to gange vi kontakter tilflyttere skal vi også sende til ejerlejligheder, for at se om det giver medlemmer. Dette står Helle for.

Vi har også et mål om lave et brev til folk der ikke er medlem, og så målrette det til et par udvalgte veje. Også her må vi se hvor mange medlemmer det giver, inden vi udbreder det til flere veje.

Georg undersøger om vi kan have bladet liggende på Gentoftegade bibliotek.

 • Leje og lån af både.

Punktet udsættes til næste møde. Vi skal finde en model til vedligehold af bådene.

 • Håndtering af lokalplaner.

Vi orienterer medlemmerne via nyhedsbrevet. Vi går ind i sagerne allerede ved forhøringen og deltager i de møder, der er. Vi tilskriver hver gang kommunen om vores holdning. Skal også sendes til Villabyerne. Selve svarskrivelsen/indsigelsen lægges ud på hjemmesiden.

 • Den grønne omstilling.

Hvad kan vi bidrage med? information om adfærdsændringer evt. deltagelse i borgermøde.

 • Nyt om støjhandlingsplanen

Nedsættelsen af hastigheden er umiddelbart kun fra Tuborgvej til Emdrupvej, og derfor ikke i vores område, som er mellem Tuborgvej og Bernstorffsvej. Georg skriver til Karen Riis Kjølbye om hvordan det skrider frem med 50 km på Tuborgvej.

Hvad gør vi omkring støjen fra Helsingørmotorvejen? Jens skriver til Andreas Weidinger fra Kommunalbestyrelsen, om han vil lave en artikel til bladet om vejstøj.

Økonomi, status og regnskab

Regnskabet blev godkendt og budget på -10.500 kr vedtaget. Kontingentet fastholdes uændret.

Arrangementer og aktiviteter

 • Generalforsamlingen

Lokale er reserveret. Helle skriver til Jørgen Tarris om han vil fortsætte som revisorsuppleant. Georg spørger Flemming Lund om han vil være dirigent. Georg spørger Michael Fenger om han vil være foredragsholder.

 • Garderhøjfortet

Vi gentager invitationen fra sidst vi prøvede at holde det.

 • Sankt Hans

Vi betaler for fyrværkeriet, og står for en båltale - vil spørge borgmesteren. Georg og Flemming taler med Lions.

 • Besøg på skotøjsmuseet

Sidst i september. f.eks. onsdag d. 21, Helle undersøger.

Vi skal finde på noget mere til efteråret.

Medlemsbladet

Nyt nummer skal udkomme ultimo marts.

Indhold/artikler – se tidligere oplæg. Deadline er 31. januar 2022.

Dialogmødet

Er der noget vi skal følge op på. Forslag til emner sendes til Georg. Mange af forholdene har vi gang i. Her skal blot følges op.

Næste møde 22. marts 2022 kl. 15. på rådhuset.

Fællesrådet

Info om byggeret og lokalplan 402 er udsendt til alle medlemmer (dokumenter lagt på hjemmeside). Der kommer et forklarende bilag. Næste emne kunne være naboorientering/nabohøringer.

Der er aftalt møde med Karen Riis Kjølbye den 2. februar 2022 om spildevandsseparering og der er aftalt møde Borgmesteren den 3. februar 2022 om generelle forhold.

Til mødet omkring spildevandsseparering vil først søge afklaring på beslutningsgrundlaget. Herefter vil vi stille en række spørgsmål om forholdene og virkningerne. Henning har lavet et oplæg til spørgsmål fra GSG.

Nyt møde i Fællesrådet aftalt til den 24. februar 2022

Næste møde. – jf. aktivitetsplan

Onsdag den 16. marts 2022 – hos Helle

Eventuelt

Borgermøde om hundegård i Nymosen. Georg deltager i mødet.

Nyt om affaldssortering. Georg undersøger om vi får en indendørsspand til madaffald.