Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 5. oktober 2021 kl. 18.30

i GVIs klubhus Mosebuem 28B, 2820 Gentofte

Formanden Georg Sandersen bød velkommen og udtrykte sin glæde over, at det nu igen er muligt at mødes.

Generalforsamlingen skulle være afholdt i april, men blev udskudt på grund af corona-bestemmelserne. Nu er vi her og formanden henviste herefter til den i vedtægterne beskrevne dagsorden, hvor første punkt er valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.

Flemming Lund, formand for Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening blev forslået og blev enstemmigt valg,

Dirigenten konstaterede at bortset fra tidspunktet, var generalforsamlingen indvarslet i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede hermed generalforsamlingens lovlighed.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

Året 2020 blev på mange måder et mærkeligt år. Alt blev lukket ned og mødeaktivitet blev nærmest ikke eksisterende.

Egentlig var det slet ikke min opgave at aflægge denne beretning, men vores dengang nyvalgte formand Bjarne Skovsbøll. Dette blev pludselig ændret. Som lyn fra en klar himmel kom beskeden; Bjarne er gået bort.

Bjarne skulle have været foreningens nye drivkraft med masser af ideer og vilje til nye initiativer. Mange ting havde vi talt om og ventede faktisk kun på, at samfundet igen blev lukket op efter coronaen.

Bjarne var en ener. Han stillede sig gerne til rådighed for at hjælpe og tog gerne initiativet hvis der var noget der skulle laves. Hans kreativitet var veludviklet, hvilket gjorde ham til en fantastisk samarbejdspartner. Vi nåede kun at vende tankerne.

Savnet af Bjarne er et stort tab for foreningen. Vi vil savne hans åbne og glade gå på mod.

Lad os rejse og sende Bjarne en kærlig og venlig tanke.

ÆRET VÆRE BJARNES MINDE.

Tilbage til 2020. Medlemsmøder er hurtig overset. Der var en generalforsamling, men ellers blev alt andet aflyst. Den eneste kontakt vi fik opretholt var udgivelsen af vores 2 blade.

Noget skete der dog, idet bestyrelsen arbejdere videre med de gamle problemer: Støj og parkering og gennem Fællesrådet; forståelse af lokalplaner og byggerestriktioner.

Om støjen kan vi oplyse, at den må opdeles i 2 problemer. I Gentofte kommune har vi fået en støjhandlingsplan. Her er de mest udsatte steder tydeligt angivet. Det forventes, at der nu også sker handling. Et af de mest belastede veje er Tuborgvej. Her er særlige problemer, som kræver særlige tilladelser. Dem er man i gang med at indhente. I første omgang drejer det sig om nedsættelse af hastigheden og indsnævring til en kørebane i hver retning. Senere vil der komme støjdæmpende asfalt, når de planlagte gravearbejder er tilendebragt. Vi forventer en afklaring i begyndelse af det nye år og at arbejdet udføres i løbet af 2022.

Støjen fra Helsingørmotorvejen er noget mere problematisk. Alle snakker men der sker ikke meget handling. Nu har både lokalpolitikere og landspolitikere fået øje på sagen. Dette vil vi prøve at udnytte til, at der kan ske noget. Lige nu kan jeg kun sige at vi arbejder på sagen.

Det andet problem er parkering. Vi bruger enhver lejlighed til at påpege dette, som skyldes manglende planlægning tidligere. Kommunen har meldt ud, at de ikke vil erhverve ejendomme til anlæg af parkering. Der stilles krav om 2 parkeringspladser ved nybyggeri. Man vil alene lave nogle kampagner om bedre parkeringskultur. Virkningen er nok begrænset.

Det sidste jeg vil nævne, er arbejdet i Fællesrådet. Her har der i lang tid været arbejdet på at lave nogle forståelsespapirer, der beskriver grundejernes rettigheder, herunder byggeret, og andre regler der skal iagttages ved byggeri. Herudover arbejdes der meget på, at der ikke sker en fortætning i kommunen, d.v.s. at byggeprocenten ikke øges, og at byggeri ikke sker til gene for naboer.

Disse forståelsespapirer er en større proces. For at de kan have en værdi er det vigtigt, at der ikke står noget forkert eller noget der kan misforstås. De første papirer er lavet, og er sendt til forvaltningen for at sikre at indholdet i overensstemmelse med reglerne.

Det forventes, at de første papirer kommer ud her i efteråret.

For ikke at foregribe for meget omkring 2021, vil jeg dog alligevel nævne, at bestyrelsen har sine halvårlige møder med Park og Vej. Disse møder er dialogmøder hvor vi taler om tingene. Selvom der ikke træffes beslutninger her, får vi tit svar på forskellige forhold.

Herfra kan nævnes, at Japansk Pileurt har fundet vej til Gentofte. Den er ikke giftig, men den breder sig meget og skal bekæmpes. Ses den på offentlige steder, bør det meldes til Park og Vej på ”Giv os et vink”

Der har igen været henvendelser om at lave hastighedsregulerede foranstaltninger (bump på vejen). Der er faste regler for hvor det kan laves og hvordan det kan laves. Hele anlægsudgiften skal være brugerfinansieret og 75% af vejens eller vejenes grundejere skal tilslutte sig.

Projektet GENTOFTE fri for tyveri arbejder fortsat på at få en vagtordning. Oplysninger om hvad vi selv kan gøre, burde være ude hos alle. Herudover kan der tilbydes TRYGHEDSVANDRINGER rundt i eget kvarter. Disse vandringer viser svaghederne ved de enkelte boliger og der kan gives gode råd om hvordan man sikres bedre.

Er der nogen der ønsker at sådan vandring kan henvendelse ske til undertegnede eller Gitte Larsen Dalskov fra Gentofte Kommune.

Der er på det seneste vedtaget en ny kommuneplan. Den vedrører egentlig ikke den enkelte borger og så alligevel, for det er her kommunen tager afsæt i mange afgørelser. Efter vedtagelse af kommuneplanen har vi set oplæg til flere forslag om lokalplaner med efterfølgende borgermøder.

Når disse lokalplaner/borgermøder vedrører noget vi vores lokalområde vil grundejerforeningen altid være til stede og værne om vores mærkesager som fortætning, adgangsforhold, trafikforhold, parkering m.m.

Her til sidst kan det oplyses, at det nyeste nummer af vores blad er lige kommet eller er lige på trapperne.

Og for at forbedre oplysningsniveauet vil vi lave et nyhedsbrev ca. en gang om måneden og oplyse om hvad er af arrangementer og hvad der i øvrigt sker i kommunen af interesse for os grundejere.

Dette er ikke i stedet for medlemsbladet, men et supplement hertil.

Skal man have del i disse oplysninger må vi tilstilles din mail-adresse. Har du tidligere fået mail fra os behøver du ikke gøre mere, så får du automatisk nyhedsbrevet.

Herefter blev der åbnet for spørgsmål og debat omkring beretningen. Her var alene et spørgsmål om hvordan får vi bugt med den japanske pileurt.

Formanden lovede at komme med en vejledning i de kommende nyhedsbreve.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kasserer Torben Schipper gennemgik regnskabet for 2020. Det reviderede regnskab var tidligere blevet offentliggjort i foreningens blad i forår. Det viste et overskud på kr. 18.134, som hovedsagelig kommer af den manglende aktivitet.

Foreningens formue udviser nu kr. 369.429, og giver rig mulighed for aktiviteter også selvom det koster foreningen penge.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelse indstillede til uændret kontingent på kr. 175 om året med tillæg af kr. 30 hvis kontingentopkrævningen ikke er tilmeldt betalingsservice.

Forslaget blev godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur var Flemming Torp på valg. Han blev genvalgt.

Formanden efterlyste nye kandidater, idet er p.t. er muligt at indvælge 3 yderligere i bestyrelsen. Der var dog ingen der følte for at indtræde i bestyrelsen.

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Vor hidtidige revisor har ønsker at blive afløst. I stedet valgtes Erik Wiborg som ny revisor.

Det lykkedes ikke at finde en revisorsuppleant.

7. Eventuelle forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

8. Eventuelt

Der blev spurgt til hvorfor der er forskellig betaling til NOVOFOS i kommunerne, og hvordan betalingerne bliver beregnet.

Formanden/bestyrelsen havde ikke noget umiddelbart svar herpå, men lover at undersøge sagen.

Endelig var der et indlæg om, at grundejerforeninger burde gå sammen og i fællesskab opponere mod forskellige tiltag, der opleves ved kommuneplanlægning (lokalplaner). Ved mange henvendelser opleves lange svartider og ofte først når sagen er afklaret. For at få større gennemslagskraft bør grundejerforeninger rette samlet henvendelse og på den måde lægge størst mulig politisk pres i for eksempel høringerne om lokalplaner.

Grundejerforeningerne har allerede et koordinerende samarbejde. Opfordringen vil blive taget med tilbage hertil for om muligt at udbygge dette samarbejde.

Da der ikke var flere indlæg, gav dirigenten ordet til formanden, der takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

16. oktober 2021

Ref.: Georg Sandersen

Dirigent: Flemming Lund