2021-11-10 Referat

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. november 2021 kl. 17.

Sted: Torben Schipper, Grumstrupvej 8.

Tilstede: Georg Sandersen, Flemming Torp, Torben Schipper, Jens Tarp, Helle Harremoes (ref.)

Afbud: Henning Nielsen

Flemming og Jens gik efter 3. punkt.

Godkendelse af forretningsorden. Tilrettet efter vedtagelse fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt

Opgavefordelingen. Godkendt med et par smårettelser.

Aktivitetskalender. Opdateret. Generalforsamling tirsdag 26 april 2022 (Håber vi). Jens taler med Rådhuset.

  1. Meddelelser

Oplysninger om foreningen på kommunens hjemmeside skulle nu være rettet. Den nuværende henvisning om hvad en grundejerforening er, er for bred og skal fjernes. Georg tager den med til Fællesrådet, som vi vil bede om at lave en beskrivelse af hvad en grundejerforening er i lige præcis Gentofte Kommune. Den nuværende henvisning bevares til vi har et alternativ.

  1. Emner til diskussion

Nyhedsformidling til medlemmerne.

Nyhedsbrevene skal på hjemmesiden, og det skal fremgå hvem man kan henvende sig til , hvis man har kommentarer.

• Håndtering af lokalplaner. Skal vi skrive til de af vores medlemmer der er naboer? Hvornår skal vi gå ind i sagen? Ved den foreløbige orientering eller ved fremlæggelse af lokalplanen? Hvor meget skal vi oplyse i nyhedsbrevet?

Vi sender til alle, og så må de af vores medlemmer, der har en holdning henvende sig. Sker via nyhedsbrevet. Georg tager sig af svar. Der skal stå i brevet, at hvem man kan henvende sig til, hvis man har kommentarer.

Alle foreningens svar på lokalplaner skal på hjemmesiden.

• Vi skal give Aage Petersen et svar. Der er ikke noget nyt i det han skriver. Det ville være rart at gøre mange af forslagene, men hvem gør det? Meget af det har vi jo gang i.

Det er fint det Georg har skrevet, og det sender han til Aage

• Vi skal også give Kasper Brejnholt Bak et svar.

Georg retter svarudkastet til og sender rundt til alle til godkendelse inden vi svarer Kasper.

Den grønne omstilling. Hvad kan vi bidrage med

Helle skal lave en artikel til bladet om hvad vi kan gøre og opfordrer vores medlemmer til at komme med initiativer. Afventer møde i januar, hvor vi forventer at kommunen kommer med et oplæg.

Vi vil undersøge om "De grønne folk fra kommunen" kan komme til vores generalforsamling.

• Kildeskovshallen

Vi skal kun slå på adgangsforhold og parkering. Georg retter oplæg til.

• Nyt om støjhandlingsplanen?

Hvad gør vi omkring støjen fra Helsingørmotorvejen?

Vi afventer svar omkring Tuborgvej i starten af januar. Vi skal undersøge muligheden for hvem der kan udvirke noget.

  1. Økonomi, status og regnskab

Samme kendte billede. Vi har stadig mange penge.

Heller ikke i år fik vi mulighed for at bruge penge. Hvervekampagnen må udskydes til 2022.

Har vi særlige ønsker til budget 2022?

Vi har gennem 2 år ikke haft mulighed for at gennemføre de aktiviteter vi har budgetteret med . Så vi vil lave nogle ekstra ordinære aktiviteter der er gratis. f.eks. barbeque på fortet.

  1. Arrangementer og aktiviteter

Julemøde den 22. nov. 2021. Aftale med Gentofte Kirke. Vi skriver i nyhedsbrevet at vi skal huske julemødet..

Helle ringer til skomager lauget for en rundvisning på museet. Hvis stedet har et lokale, hvor vi kan servere noget, så gør vi det. Vi ser om det kan blive i september.

Vi prøver igen at lave et Garderhøj arrangement i juni 2022. Barbecue uden betaling.

  1. Medlemsbladet

Nyt nummer skal udkomme februar/marts. Vi gennemgik oplæg til artikler.

  1. Dialogmødet

Mange af forholdene har vi gang i. Her skal blot følges op.

Kom gerne med forslag til emner til det næste dialogmøde, som vi kan drøfte på næste bestyrelsesmøde.

  1. Fællesrådet

Bilag om byggeret og lokalplan 402 skulle være på vej. Bilagene er udfærdiget af Fællesrådet. Inden udsendelse får vi indhold godkendt af forvaltningen så vi sikrer, at der ikke står noget forket. Det forventes at foreligge her medio oktober, hvorefter det sendes ud til alle grundejerforeninger.

Der er fællesrådsmøde primo december.

Der arbejdes på fællesmøder med 6 grundejerforeninger og Park og Vej om fælles opgaver og problemer. Aktuelt arbejdes der på en gennemgang af den nye trafiksikkerhedsplan. I foråret 2022 vil det være aktuelt med den nye affaldsordning.

  1. Næste møde. – jf. aktivitetsplan

Tirsdag d. 18 januar kl. 17 hos Helle

  1. Eventuelt

N/A