Referat 2021-10-12

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 17.

Sted: Georg Sandersen, Søgårdsvej 18C

Tilstede: Georg Sandersen, Torben Schipper, Helle Harremoës (ref)

Afbud: Jens Tarp, Henning Nielsen, Flemming Torp

Konstituering af bestyrelsen, jf. lovene efter afholdelse af generalforsamling.

Formand: Georg Sandersen

Næstformand: Helle Harremoës

Kasserer: Torben Schipper

Sekretær: Helle Harremoës

Referat fra generalforsamling taget til efterretning,.


Godkendelse af forretningsorden Godkendelse af seneste referat udgår.

§8 første linje slettes og det resterende tilrettes. Punktet i oplistningen fjernes og de øvrige punkter flyttes op. Godkendt med Georgs rettelser


Opgavefordelingen. Udsættes med henblik på behandling når bestyrelsen er fuldtallig forhåbentlig en gang i november.

Aktivitetskalender. Vi sender påmindelse i starten af november til vores julemøde. Resten af gennemgangen udsættes med henblik på behandling når bestyrelsen er fuldtallig forhåbentlig en gang i november.

Meddelelser

Parkeringskampagnen. God ide, men begrænset virkning. Skal gentages engang om året. Men den kan ikke stå alene.

Status på Gentofte fri for tyveri. Vi håber på at få en tilkendegivelse af hvad vi må og ikke må mht. et vagtværn inden udgangen af året. Vi vil prøverat arrangere en tryghedsvandring.

Ny trafiksikkerhedsplan – Stort set en fortsættelse af den gamle, dog er EL-standere kommet med.

Møde om den grønne omstilling med kommunen og de andre grundejerforeninger. Helle deltog. Vi er primært formidlere af kommunens information.

Indledende borgermøder om lokalplaner. Alle lokalplaner i vores område skal vi reagere på, og vores holdning meddeles i det kommende nyhedsbrev. PT. har vi Baunegårdsvej, Brogårdsvej, Kildeskovhallen og måske Jægersborg Stadion. Vi laver altid et svar på lokalplaner i vores område, også selv om vi ingen kommentarer har. Vi tager specielt stilling til parkering, fortætning, højden af bygningen. Vi vil gerne arbejde for at svømmehallen bliver flyttet til sportsparken. Vi holder også øje med de andre nævnte projekter.

Emner til diskussiong

Tuborgvej har høj prioritet. Ændringer her kræver særlige tilladelse. Disse er søgt og et svar kan ventes i starten af 2022.

Vi kæmper for hastighedsbegrænsning og indsnævring til 1 spor. Georg følger op.


Hvad gør vi omkring støjen fra Helsingørmotorvejen?

Vi skal finde en der følger op på politikerne. Specielt efter vores møde med Rasmus Jarlov og Michael Fenger.

Økonomi, status og regnskab

Saldobalance fremsendt og taget til efterretning. Samme kendte billede. Vi har stadig mange penge.

Både i 2020 og her i 2021 har vi måtte aflyse medlemsarrangementer og har derfor oparbejdet en del uforbrugte midler. Hertil kommer at planerne om hvervekampagne må udskydes til 2022.

Har vi særlige ønsker til budget 2022? Sendes de til Torben og gerne inden 1. november.


Arrangementer og aktiviteter

Julemøde den 22. nov. 2021. Vi har en aftale med Gentofte Kirke,.

Forslag til andre arrangementer kunne være:

Ture til ”kendte” lokale steder? F.eks. Bernstorff Slot, Mindelunden mm. Det udskudte Garderhøj arrangement f.eks. i juni 2022.

Vinduesmuseet, skotøjsmuseet, virksomhedsbesøg på Ørsted, Novo.

Medlemsbladet

Nyt blad på vej. Uddelt til ca. halvdelen af medlemmerne på nuværende tidspunkt.

Vi tager et nummer mere, og så taler vi om det til næste møde. Torben fortsætter som redaktør.

Der skal være en artikel om lokalplaner.

Dialogmødet

Referat afventer. Mange af forholdene har vi gang i. Her skal blot følges op. Vi så specielt på Smakkegårdsvej, og de tiltag der har været det.

Der er en ny dialogform på vej. GS orienterede.

Fællesrådet

Bilag/forståelsespapir om byggeret og lokalplan 402 skulle være på vej.

Bilagene er udfærdiget af Fællesrådet. Inden udsendelse får vi indhold godkendt af forvaltningen så vi sikrer, at der ikke står noget forket. Det forventes at foreligge her medio oktober, hvorefter det sendes ud til alle grundejerforeninger.

Der kommer en artikel i bladet om disse forståelsespapirer.

Der arbejdes på et fællesrådsmøde primo december.

Der arbejdes på fællesmøder med de 6 grundejerforeninger og Park og Vej om fælles opgaver og problemer. Der arbejdes på en gennemgang af den nye trafiksikkerhedsplan. I foråret 2022 vil det være aktuelt med den nye affaldsordning.

Næste møde.

Helle laver en doodle i uge 45 og 46. Vi skal være hos Torben.

Eventuelt

Torben har opdaget en række fejl på kommunens hjemmeside omkring grundejerforeningerne. Georg sender navnet på den hjemmesidekontakt han har til Torben, som så prøver at få det tilrettet..