Referat 2021-08-24

Referat af bestyrelsesmøde 24-08-2021

Tilstede: Georg Sandersen, Torben Schipper, Jens Tarp og Helle Harremoës (ref)

Afbud: Flemming Torp og Henning Nielsen


Det er begravelse af Bjarne i Gentofte Kirke torsdag d. 26/8 kl. 12.30.

Æret være hans minde.


Konstituering af bestyrelsen.

Det blev besluttet at Georg Sandersen også tager formandsrollen indtil næste generalforsamling.

Generalforsamling

Vi vil prøve at holde generalforsamling i GVI i uge 40. Jens tager kontakt til dem. Vi genbruger indkaldelsen fra foråret, men tager ingen betaling for traktement.

Herefter går vi over til den faste dagsorden.

 1. Godkendelse af sidste referat

     1. Ingen bemærkninger. Dette punkt kan pilles ud af dagsordenen, da vi klarer godkendelsen via mail kort efter møderne.

 2. Meddelelser

a. Reception i anledning af borgmesterskifte

Vi deltog og var repræsenteret med formand og næstformand.

b. Høring om forslag til nyt byggeri på Baunegårdsvej

GSG har tilskrevet kommunen med et høringssvar, der følger de faldne bemærkninger på mødet fra de omkringboende mødedeltagere.

c. Parkeringskampagnen

Vi vil tale parkering med Michael Fenger.

d. Referat af møde i Grønt Råd

Helle deltager på vegne af Fællesrådet

g. Gentofte fri for tyveri. Tryghedsambassadører og ”vægterkorps”

Intet nyt, men vi vil opfordre vores medlemmer til at lave tryghedvandringer.

 1. Emner til diskussion.

a. Støj i Gentofte Kommune – Støjhandlingsplanen

Georg følger op med kommunen om indsnævring af Tuborgvej, hastighed og belægning.

b. Støj fra Helsingørmotorvejen – Hvad gør vi?

Vi skal presse vores folketingspolitikere og pressen/Villabyerne. Jens og Georg ser på hvad der kan gøres. Vi vil prøve at holde et medlemsmøde i starten af november med relevante politikere om støjen fra Lyngbyvej.

c. Webinar om energirenovering – sendes til vores medlems-adresser?

Georg sender et oplæg til Helle, som så sender til vores medlemmer.

d. Månedligt nyhedsbrev. Kampagne om at få flere e-mailsadr.

Georg sender nyhedsbreve, og vi andre sender emner/indlæg til ham. Udsendes max. 1 gang pr. mdr.

 1. Økonomi, status og regnskab

Periodeopgørelse pr.30.6.2021 blev forelagt. Ingen bemærkninger.

Vi vil ikke have betaling for maden til generalforsamlingen, så vi kan nedbringe foreningens formue en smule.

 1. Arrangementer og aktiviteter.

a. Generalforsamling. – Er behandlet indledningsvis.

Se tidligere punkt

b. Julearrangement – foredrag og æbleskiver

Georg kontakter Gentofte Kirke om de kan lave et oplæg om kirken til vores julearrangement.

 1. Medlemsbladet.

a. Hvem koordinerer det?

Torben tager redaktørrollen. Georg sender disposition til ham.

b. Henvendelse fra et medlem Claus Pedersen vedr. levering af artikel om den nye tilstandsrapport. Samt køb af annonce.

Bladet i efteråret var tænkt at skulle udkomme i samme format m.m. som hidtil.

En ny form skulle først være gældende fra foråret 2022

 1. Dialogmøder. – berammet til onsdag den 29. sept. 2021 kl. 15.

a. Vi mangler svar fra kommunens henvendelser til politiet dels om herreløse cykler og om håndhævelse af p-forbud på Hvilevej

b. Hvad gør kommunen for at bekæmpe Japansk Pileurt


Skriv til Georg med forslag til emner

 1. Fællesrådet.

Vi blev orienteret bl.a. om nedenstående emner.

     1. Der er udfærdiget ”forståelsespapirer” omkring byggeret og Lokalplan 402. Disse er endnu ikke behandlet af kommunen, hvorfor de ikke er rundsendt. Vi har møde den 31.8.2021 og jeg regner med at der umiddelbart herefter bliver udsendt bilag med henblik på stort Fællesrådsmøde i september.

     2. Der er rettet henvendelse til Park og Vej om et møde for at nytænke dialogmøder på. Vi mangler et forum, hvor større tiltag indenfor hele kommunen, kan drøftes eller hvor der kan ske en bredere orientering. De gamle borgmester måtte også gerne komme igen i en eller anden form.

     3. Det kunne være et årligt møde lige efter vedtagelsen af kommunens budget. Så kunne grundejerforeningerne blive orienteret om kommunens tanker og vi vidste således, hvad vi kan forvente.

 1. Næste møde

Helle laver en doodle til uge 41

 1. Eventuelt

Bådene: Flemming bliver den nye nøglemand.