Referat 2021-03-17

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 17-03-2021 på teams

Tilstede: Bjarne, Georg, Flemming, Henning, Jens, Torben, Helle (ref.)

 1. Godkendelse af sidste referat

a. Bestyrelsesmødet den 13. januar 2021

Godkendt

 1. Indledende meddelelser.

a. Kommunen har sendt svar på lokalplan 409 vedr. Ungdomsboligerne.

Vi har fået svar på vores indsigelse. De manglende parkeringspladser bliver taget op på dialogmødet i morgen. Vi vil tage op efterfølgende, at parkeringsforholdene er blevet forringet.

b. Birgit

Har haft en henvendelse omkring et hegn. Skal tages med et hegnssyn.

c. PL

Der er indkaldt til landsmøde. Torben videresender til hele bestyrelsen.

d. Grønt råd.

Sig til Helle hvis der er punkter vi skal have med på næste møde.

 1. Emner til diskussion og beslutning

  1. Hvad skal kontingentet være det første år, man er medlem?

Forslag at man betaler fuldt kontingent når man melder sig ind. Men bliver man indmeldt efter 1. november, så trækker vi først fra året efter.

  1. Opfølgning af støjhandlingsrapporten for så vidt angår hastigheder på Tuborgvej/Lyngbyvej. Henning.

85% af indsigelserne handler om primært om støj og høj hastighed på Tuborgvej, Bernstorffsvej og Lyngbyvej. Københavns kommune har fået landsrettens ord for at få at kommunen har beslutningskompetence mht. hastigheder på kommunens veje over politiet. Vi vil derfor gerne have hastigheden sat ned på Tuborgvej og Lyngby Lokalvej.

Novafos skal grave i Tuborgvej og derefter vil hastigheden vurderet iflg. kommunen. Hvorfor kan de ikke sænke hastigheden allerede nu? Vi vil have en tidshorisont på gravearbejdet.

Henning og Jens laver et oplæg til udvalgte medlemmer i Folketinget om støjproblemet. I planen er specielt Lyngbyvej rød, hvilket betyder at støjen er meget voldsom.

  1. Beplantning langs Lyngbyvej. Henning.

Når vi gerne vil have en grøn kommune, hvorfor bliver træerne så ikke genplantet? Vi vil gerne have deres plan for beplantning.

  1. Bestyrelsens forretningsorden.

Vi sletter punkt 9 og 11 og holder ellers fast i sammenskrivningen. Jens renskriver.

  1. Drøftelse af forslag til hvervekampagne.

Bjarne fortsætter arbejdet med en hvervefolder.

Hvis vi får lavet en større indsats omkring støj, kan vi måske også promovere os på den måde. Både i mail til medlemmerne og på vores hjemmeside.

Vi kan evt. prøve at dele folderen ud Vangede for at se om det giver nye medlemmer.

  1. Forslag om virtuelle medlemsmøder f.eks. om Gentofte - fri for tyveri.

Gitte kan lave et møde, hvor kommunen står praktikken. Planlægger et møde i slutningen af maj. Georg har kontakten.

 1. Økonomi, status og regnskab.

Status gennemgået

 1. Arrangementer og aktiviteter.

  1. Generalforsamling den 21. april.

Flemming Lund har sagt ok til at være dirigent igen. Vi afventer kommunens/regeringens udmelding om tilladt forsamlingsstørrelse, og tager stilling til hvad vi gør, når vi ved mere.

  1. Arrangement på Garderhøjfortet.

Udskudt til næste møde

  1. Sankthans den 23. juni.

Vi holder fast i at det er vores arrangement. Så vi står for en taler, kan være Michael Fenger, hvis han vil, ellers finder vi en anden. Vi sørger for at der er fyrværkeri.

Bjarne har kontakten til kommunen og Lions.

 1. Medlemsbladet.

Prisen er ikke ændret. Skal vi spørge medlemmerne på generalforsamlingen om de synes det er pengene værd. I næste nummer kan vi lave et oplæg til debat om bladets udseende, kvalitet og pris.

Vi skal alle begynde at overveje artikelemner til næste blad. Torben vil lave en artikel om separering af regnvand. Vi kan også lave en artikel om fjernvarme, der nu kan udrulles i resten af kommunen. Henning vil skrive om varmepumper, der kan give støjgener for naboen.

7. Dialogmøde d. 18/3-21

Det er vigtigt, at vi får tidsfrister på alle de aftaler, vi laver.

 1. Fællesrådet.

Intet nyt da møder med Plan&Byg har været udsat pga. corona. Næste møde er fastsat til d. 26/3.

 1. Næste møde

Generalforsamling d. 21/4, og opfølgningsmøde 28/4.

 1. Eventuelt

Fodring af fugle – vi vil bede kommunen et vejledende skilt og evt. et indslag i bladet fra Thomas Vikstrøm. Tages op i grønt råd.

Løse hunde – Vi hører om kommunen kan gøre noget.

Bådene er på land, men kan først komme i vandet 1/6.