2021-01-13 Referat

Referat af GSGs bestyrelsesmøde onsdag d. 13-01-2021 kl. 18.30 på Teams

Tilstede: Bjarne, Georg, Helle (Ref.), Henning, Jens og Torben

1. Godkendelse af sidste referat

Vi skal alle bekræfte referatet via mail inden det kommer på hjemmesiden.

2. Indledende meddelelse (formanden)

Bjarne følger op hos Birgit om hun har haft henvendelse vi skal tage stilling til inden hvert bestyrelsesmøde.

3. Emner til diskussion og beslutning

a. Høringssvar på hegning

Georg og Jens har lavet et oplæg. Vi tager udgangspunkt i Jens’ oplæg.

Henning vil gerne have slettet ordet beskæmmet til i stigende grad. Og har følgende bemærkninger: Hvilke hække skal man have, må de være løvfældende når de skal dække et hegn. Alle levende hegn er legale.

Er det ekspropriation? Det tror vi ikke, da der allerede er mange andre regler omkring byggeret, byggelinjer,…

Har vi yderligere kommentarer, skal vi sende dem til Jens og Georg inden søndag d. 17.

b. Forretningsordenen

Vedtagelse af forretningsordenen udskydes til næste møde

c. Kort gennemgang af medlemssystemet (Helle)

Gennemgået og demonstreret

I forbindelse med adgangen til medlemsregistret betonede Torben bestyrelsesmedlemmernes personlige ansvar for beskyttelse af persondata i henhold til GDPR-lovreglerne.

Husk at bede Birgit om underskrift på at hun ikke har noget liggende om vores medlemmer, der kan have problemer i forhold til GDPR. (Helle)

4. Økonomi, status og regnskab (Torben)

Regnskabsudkast for 2020 gennemgået. I regnskabet skal porto og annoncering præciseres, at de hører til bladet, og så fjerner vi underopdelingen mellem øvrige udgifter og bladet.

5. Arrangementer og aktiviteter

a. Generalforsamling 21. april arrangementer og aktiviteter

Vi regner med at vi kan fastholde generalforsamlingen denne dato. Vi skal betale, hvis vi skal være på bruge Frivilligcenteret efter kl. 16. Bjarne kontakter Rådhuset for at bestille lokale. Skal gøre inden vi udsender næste blad. Gitte fra Gentofte Fri for tyveri kommer og holder oplæg. Flemming er på valg og Bjarne spørger om han vil fortsætte.

b. Medlemsmøde om tyveri aflyst

Vi kan ikke holde det pga. Corona

c. Garderhøj Fortet

Bjarne taler med Flemming om at genoptage det aflyste arrangement fra Sidste år.

d. Sankt Hans

Bjarne taler med Flemming om samarbejde med Lions omkring Sankt Hans

6. Medlemsbladet (Bjarne)

a. Artikler og stof til forårsbladet færdiggøres til udgangen af januar, korrektur, redigering og trykning udgangen februar

Skriv artikler hvis du har noget du gerne vil have i bladet og send dem til Bjarne hurtigst muligt og senest inden januar måneds udgang

Jens skriver om parkering

Torben skriver om regnskab og budget, og om skraldespande

Gerne en artikel om tyveri, vagtværn, … Georg beder Gitte fra GK om materiale til en artikel.

Redaktionen skal snart samles og se om der evt. mangler stof.

Indkaldelse til generalforsamling laver Helle.

7. Dialogmøder (Georg)

a. næste møde med kommunen 18. marts, forslag og emner imødegås

Parkering og støj skal med igen.

Herreløse cykler.

Skiltning i forbindelse med arbejder. Forbudsskilte skal kun være opsat i forbindelse med faktisk arbejde.

Send mail til Georg med forslag til emner.

Henning sender mail til Georg med udeståender.

Georg ser på liste med spørgsmål fra vores medlemmer.

  1. Fællesrådet (Georg)

Intet nyt umiddelbart.

Georg og Flemming fra SKGF prøver at lave et skriv om byggeretten vi kan sende til vores medlemmer.

  1. Næste møde

17. marts 2021. Sted afklares senere.

  1. Eventuelt

IAB