Referat 2020-11-18

Referat af bestyrelsesmøde d. 18-11-2020 på Garderhøjfortet

Tilstede: Alle deltag - Henning deltog men der opstod tekniske problemer som bevirkede at han ikke kunne deltage.

Dagsordenspunkter

 1. Godkendelse af referat af forrige bestyrelsesmøde den 16. september 2020

Referat allerede godkendt, da godkendelse foregår via mail. Alle har en uge til at komme med kommentarer, hvorefter referatet tilrettes og lægges på hjemmesiden. Punktet vil herefter ikke fremgå at standard dagsordenen.


 1. Meddelelser

Forespørgsel om opstilling af Nærboks modtaget. Dette emne er ikke et område grundejerforeningen beskæftiger sig med.

Lokalplanen om grønne hække er udskudt, så den tager vi stilling til på et senere tidspunkt.

Jens vil lave artikel til næste blad om parkering. Parkering skal være et punkt på næste møde. Problemet i kommunen er ikke kun at folk ikke overholder reglerne, men også at kommunen ikke i deres planlægning sørger for at der kommer flere parkeringspladser, til de mange ekstra biler der er i kommunen.

Skabet ved søen er ikke vores, så vi har ikke ansvaret for hvilke opslag der er i det.


 1. Forretningsorden jf. vedtægterne

Dette punkt blev udskudt til næste møde.


 1. Ansvarsområder og opgaver

Bilag gennemgået og opgaver fordelt.


 1. Årshjul og planlagte opgaver

Bilag gennemgået og der er sat datoer på aktiviteter.


 1. Økonomi – aktuel status og budget 2021

Budget gennemgået og justeringer er foretaget.


 1. Medlemsbladet

Vi diskuterede bladet, og hvad vi kan gøre for at bringe prisen ned. Vi betaler ca. det dobbelte for vores blad i forhold til Dyssegårds blad. Vi talte om papirkvalitet, men den største del af prisen er layout. Det er derfor vigtigt: artikler på hver sin fil, billeder do., at vi leverer billeder i høj opløsning. Et forslag er at vi giver en prisramme til layout, og så må insign få mest muligt ud af det.

Vi skal lave et hvidt felt på bagsiden til adresselabel, så vi ikke behøver at putte bladet i en kuvert. Udsend bladet til eftersyn i bestyrelsen ind bladet sendes til tryk. Levér blad til den der står for distributionen.

Forslag til artikel i næste blad om at beboere selv har ansvaret for at holde deres fortov. Kommunens indsats med afbrænding og fejning er kun et supplement. I andre kommuner gør kommunen intet for at hjælpe borgerne.

Bjarne har ansvaret for at annoncører får et kopi. Lokalhistorisk arkiv skal også have bladet.


 1. Medlemsmøder

Georg arbejder på indbrudsmøde i marts, Jens booker Frivilligcenteret.

Vi arbejder videre med Garderhøj arrangement.

Alt efter coronabegrænsninger må vi se hvad der kan lade sig gøre.

 1. Dialogmøder med kommunen

Vi har fået et referat som vi skal gennemgå, og kommentarer sendes til kommunen. Georg taler med Henning om det og indsamler kommentarerne.


 1. Fællesrådet

Georg er ny formand i Fællesrådet. Fællesrådet taler med Plan&Byg om byggesager og lokalplaner. Vi vil gerne have klare regler vi kan kommunikere til vores medlemmer.

 1. Sankt Hans bål og fyrværkeri (Bjarne/Flemming)

Lions vil være medarrangør, og de kan låne/leje telte og popcornsmaskine. Bjarne og evt. Flemming taler med Lions.

 1. Bådene på søen

Flemming sørger for at bådene er oppe d. 1 december. Flemming ser også på et nyt nøglesystem og kommer med et oplæg til næste møde.


 1. Bestyrelsesseminar

Aflyst

 1. Næste møde

Onsdag d. 13/1 2021. Sted kommer senere.


 1. Eventuelt

For at forenkle administrationen nedlægges gentoftesognsgrundejerforening.dk og al web og mail aktivitet foregår på gsg.dk

Kandidater til huslejenævnet. Hvis vi kender nogen, så sig til, da der er valg næste år.

Lokalplaner: Torben sender ud til medlemmer efter oplæg fra Bjarne og Georg. De læser også igennem og ser om der er noget vi skal reagere yderligere på.

Henning har læst støjhandlingsplanen igennem og havde fremsendt en række kommentarer. Georg og Henning taler videre om dette.


Referent: Helle