Referat 2020-09-16

Referat af bestyrelsesmøde i GSG 16-09-2020 (fortsættelse af møde d. 3/9-2020)

Sted: Hos Jens Tarp

Tilstede: Bjarne Skovsbøll, Flemming Torp, Georg Sandersen, Helle Harremoës (ref), Jens Tarp og Torben Schipper

Afbud: Henning (men deltog i første møde)

Pga. coronasituationen blev mødet kort og en del beslutninger udsat til næste møde.

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra GSG’s bestyrelsesmøde den 17. maj 2020 (møde nr. 2020/3)

Godkendt

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 3: Konstitution

Formand: Bjarne Skovsbøll

Næstformand: Georg Sandersen

Kasserer: Torben Schipper

Sekretær: Helle Harremoës

Medlem: Flemming Torp, Henning Nielsen og Jens Tarp


Pkt. 3b: Meddelelse af fuldmagt, jf. § 21, 2. punktum i vedtægterne

Torbens fuldmagt fortsætter uændret, men Torben vil til næste møde komme med forslag til udvidelse af fuldmagten til at omfatte to fra bestyrelsen, hvis muligt, i forening.

Samtidig ønsker bestyrelsen, at Torben undersøger om vi evt. skal skifte bank, da DB fra årsskiftet tager negative renter for indestående på foreningens konto.

Pkt. 4: Sager til beslutning:

 • Drøftelse og godkendelse af GSGs forretningsorden jf. oplæg fra JMT

  • Dette punkt udskydes til næste møde

 • Drøftelse og fastlæggelse af dagsorden for GSG bestyrelsesseminar

  • Udskudt til der kommer mere styr på coronasituationen

 • Artikler til medlemsbladet efterår 2020

Bjarne er redaktør af bladet. Artikler til efterår 2020 skal være Bjarne i hænde senest 25/9 2020.

  • Henning skriver om støj der dræber og nedstyrtningstruede altaner

  • Georg skriver om indbrud

  • Jens spørger Ole Holck om artikel.

  • Torben har billede af Birgit fra generalforsamlingen

  • Jens spørger Niras om artikel

  • Hvis der mangler stof skriver Georg om Fællesrådet

  • Georg skriver opfølgning på dialogmødet

Herudover nedsatte vi et redaktionsudvalg bestående af Birgit, Bjarne, Georg og Jens.

 • Fastlæggelse af rammer for trykning og distribution af medlemsbladet

  • Bjarne prøver at presse prisen endnu mere hos InSign. Helles børn deler bladet ud.

 • Tilbagemelding til Park og Vej vedr. referatet fra dialogmødet den 18. marts 2020

  • Dette ser Georg på

 • Emner til næste dialogmøde med Park og Vej

  • Mødet udskudt til mandag d. 26/10. Eventuelle emner sendes til Bjarne og Georg. Et emne er støj.

 • Sager til beslutning fra Fællesrådet

  • Georg indkalder Fællesrådet til møde slut oktober

 • Kommende arrangementer

  • Vi vil holde et gløgg og æbleskive arrangement i Cafe Cafeen, hvor Gitte fra kommunen vil tale om indbrudsforebyggelse. Vi skal have tilmelding, så vi kan coronasikre arrangementet.

 • Henvendelse fra Lions om Popcornmaskine og Sankt Hansaften v/Gentofte Sø

  • Dette punkt er udskudt til næste møde. Bjarne skriver til Lions at vi er positive, men venter med en endelig beslutning. Flemming fornyr sit fyrværkerbevis.

 • Fastlæggelse af årshjul – bestyrelsesmøder, dato for generalforsamling april 2021

  • Udskudt til næste møde

Pkt. 5: Oversigt over den aktuelle økonomiske og medlemsmæssige situation

Balance udsendt, men ellers udskudt til næste møde

Pkt. 6: Meddelelser og orientering

Hele dette punkt blev udskudt til næste møde

 • Orientering om hvordan man sender mail fra foreningsadministrator.dk.

 • Nyt fra Fællesrådet

 • Kontakt til NIRAS om ”besøg” med henblik på tyverisikring

 • Modtagne mailadresser

 • Henvendelser fra medlemmer: Henvendelse om støj, buskørsel,

 • Bådeholdet

 • Nyt fra Parcelhusejernes Landsforening

PKT. 7: Næste møde

Helle udsender en doodle med mulige datoer sidst i november

Pkt. 8: Eventuelt

N/A