2020-05-17 referat

GSG’s bestyrelsesmøde nr 2020/3 17-05-2020 kl 10:00 hos Birgit

Tilstede: Birgit, Torben, Jens, Georg, Bjarne, Flemming, Niels, Helle - Henning via Facetime

Afbud: Ingen

Dagsorden

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra forrige møde -

Godkendt

Pkt. 2: Konstituering

Da Birgit udtræder, konstituerer bestyrelsen sig igen.

Ny formand: Jens Tarp

Kasserer: Torben Schipper

Sekretær: Niels Ull Harremoës

Vi ændrer ikke tegningsregler.

Pkt. 3: Meddelelser – herunder økonomi

Bestyrelsen godkender den nye regnskabsopstilling, som er godkendt og underskrevet af revisor.

Det fremsendes sammen med indkaldelsen til GF.

Pkt. 4: Parcelhusejernes Landsforening

Pkt. 5: Fællesrådet

Pkt. 6: Bådholdet

    1. Er de klar til at komme i vandet? Er der styr på nøgler?

Nye årer indkøbes - godkendt. Flemming rengør bådene inden 1. juni. Vi udsender brev om det og meddeler at de kun må benyttes af familiegrupper/faste grupper og at brugerne skal overholde myndighedernes anbefalinger. Rengør båd før og efter brug af hensyn til smittefare.

Pkt. 7: Kommende dialogmøde

Pkt. 8: Lokale spørgsmål

Svarene fra dialogmødet virker utilstrækkelige. Skal vi følge op? Vi skal kommunikere svar om fortove ud til medlemmer - næste blad. Vi skal spørge mere ind til enkelte punkter og få afdækket ansvarsfordeling og bede om afklaringer. Birgit og Georg ser på det - første udkast klar ultimo maj. Dernæst runde 2.

Jens koordinerer og indsender de endelige spørgsmål til kommunen.

Pkt. 9: Kommende arrangementer

    1. Generalforsamling

Skriv til medlemmer? Status - hvad er mulighederne? Skal vi skifte til forretningsudvalg i 2020?

Udfordringer: forsamlingsantal - adgang til lokaler

Jens mener vi skal vente og se, om der bliver åbnet.

    1. Sankt Hans - fremtidigt samarbejde med Lions

Sankt Hans 2020 aflyst - fremtiden drøftes senere.

    1. Arrangement på Fortet

Aflyst - se om det kan gennemføres efter sommeren

Pkt. 10: Bladet

Fremtidig produktion og distribution af medlemsbladet.

Se oplæg fra Georg vedrørende trykning:

https://drive.google.com/open?id=17BK1iL0SpHvteWCqZi-q3A4BTuf4Avot

Bladet er nu layoutet “let og luftigt” - man kunne spare på siderne ved at presse mere tekst ind pr. side. Bladet skal stadig være pænt og nydeligt.

Dyssegård har 16 sider på 33 g.

Vi skal gerne holde os under 50 g af hensyn til portoen.

Vi går efter Dyssegårds bladformat. Skal vi skifte til trykning hos Vangede Avis? De er væsentligt billigere (16.000)

Uddeling: Helles datter Toril vil gerne uddele næste gang. Men så kommer der skat - og vi kan ikke udbetale løn fra vores CVRnr.

Vi kan få trykt adresser på bladet - eller selv sætte labels på - og så sende ud med postnord (PP post). Det må afklares.

Bjarne og Georg går videre med at få det i Dyssegårdsformat - max 24 sider, < 50 g.

Evt A4 format

Pkt. 11: Medlemmer - antal og hvervning

Bjarne har arbejdet på hvervebrochure. Nyt format, en A5 folder, der som udgangspunkt afspejler sig i vores medlemsblad forstået på den måde den ligne medlemsbladet. Det vil han komme nærmere ind på.

Det er en flot brochure, men tekst skal revideres lidt. Og vi skal se, om vi kan få den i redigerbar version, så vi kan holde den ajourført selv. Der er også lidt korrektur. Vi tager den op igen i august.

Pkt. 12: Eventuelt

Skal vi hæve ikke-PBS gebyr? Eller er det andre måder, vi kan få medlemmerne på PBS?

Vi har pt 59 ud af 949, der ikke er på PBS? Diskuteres senere

Birgit fik applaus.

Pkt. 13: Næste møde

Nyt møde onsdag 26. august kl 18:15 hos Flemming

Bestyrelsesseminar i medio september - Niels sender en doodle. Jens samler forslag til seminar - alle skal melde forslag ind.