Brev 5 2022

April 2022

Kære medlem

Det er en hektisk tid vi lever I og der foregår rigtig meget i vores lokalområde.

Derfor har vi fundet det rigtigt, at vi her kort efter forrige nyhedsbrev kommer med endnu et.

Betonmuren ved Brogårdsvej

Vi har på det seneste fået flere henvendelser om muren, der blevet opført ovre ved Niels Steens Vej ud mod Brogårdsvej.

Som muren står i dag, helt rå, er den alt andet end køn.

Denne byggesag tager sin begyndelse i 2018. I maj 2018 vedtages et lokalplanforslag (nr. 406) efter forudgående borgerhøring med henblik på opførelse af ungdomsboliger. Allerede på dette tidspunkt indgår der etablering af en støjafskærmning for at reducere støjen fra Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen. Denne væg skal ved byggeriets afslutning begrønnes.

At kommunen efterfølgende giver byggetilladelse med en dispensation om, at muren skal forhøjes er ærgerlig og uskønt. Dette begrundes med, at det giver et mere støjskærmet opholdsareal bag skærmen. Såvel lokalplan 406 som den senere byggetilladelse er vedtaget før tema-lokalplanen om hegning, hvorfor denne ikke har indflydelse på denne sag.

Kommunen har lovet at følge sagen tæt, så resultatet bliver en grøn væg, der er tålelig at se på.

GSG forventer, at det endelige resultat bliver en begrønning på en måde, så muren mest af alt vil ligne en høj hæk.

Lokalplan for Tuborg Haveby

Denne lokalplan er tilpasset og opdateret til nutidens forhold. Den er kommet i stand efter samarbejde med haveforeningens bestyrelse.

Der har været borgermøde (høring) om planen den 6. april 2022-

Området er opdelt i et A og et B område. Område A må udelukkende anvendes til rekreative formål, mens område B udelukkende må anvendes til helårsbeboelse. Reglerne for helårsbeboelsen i område B er stort set de samme som vi kender dem fra andre private ejendomme.

Der var ingen bemærkninger til lokalplanen, som må forventes vedtaget.

Ny svømmehal

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at opføre en ny svømmehal. I den forbindelse er der lavet en forundersøgelse for at sikre et opdateret beslutningsgrundlag med uvildige rådgiveres vurdering af forholdene ved en svømmehals placering ved henholdsvis Kildeskovhallen eller ved Sportsparken.

Grundejerforeningen forholder sig ikke til om der skal være en 25 eller 50 meter bane eller om svømmehallen placering er mest optimal i Kildeskovhallen eller ved Sportsparken.

Vi vil alene forholde os til de konsekvenser byggeriet vil have på parkeringsforhold, forholdet til de grønne arealer og fredskoven samt fremkommeligheden i byggeperioden.

Desværre syntes rapporten mere at være et forsvar for at udbygge Kildeskovhallen end en objektiv vurdering af ligestillede muligheder.

En udbygning af Kildeskovhallen giver store problemer/udfordringer.

1. En øget aktivitet vil alt andet lige give flere besøgende/brugere og hermed behov for flere parkeringspladser. Forundersøgelse viser, at parkeringsmulighederne allerede i dag er fuldt udnyttet i dagligdagen. Der er således ikke taget hensyn til stævner (både i svømmehallen og de andre aktivitetshaller), turneringskampe og events. Ved sådanne arrangementer må det forventes, at villavejene må tages i brug.

2. Alene for at gennemføre byggeriet og den efterfølgende tilpasning af parkeringsforhold bliver det nødvendigt at gøre indhug i det grønne område(fredskoven). Vi efterlyser alle grønne områder, som er svært at finde i en fuldt udbygge kommune. Og så beskærer vi den smule vi har og tilmed den gamle fredskov.

3. Fremkommeligheden i byggeperioden vil alt andet lige give begrænsninger i området. Hvor skal byggeplads og oplagring være. Der er vel kun de nuværende parkeringspladser. Dette vil sende parkering ud på de tilstødende villaveje.

Set med grundejernes øjne er det svært at finde forståelse for en udbygning af Kildeskovhallen.

Grundejerforeningen vil med disse betragtninger indstille til, at en ny svømmehal må opføres et andet sted end Kildeskovhallen. Der er netop en anden mulighed, nemlig Sportshallen.

De bedste hilsner og god påske til alle

Bestyrelsen