Nyhedsbrev 2003 5

august 2023


Kære medlem

Henover sommeren har der været et TEMA-LOKALPLANFORSLAG  i høring.

Lokalplanen er en præcisering af den tidligere lokalplan om hegning. Der er således ikke noget nyt, men den sikrer blot, at den tidligere vedtagne temalokalplan om hegning ikke omgås med bygning af småhuse m.m.

Den nye temalokalplan har dog en begrænsning i ”småhusenes” størrelse, som ikke må være mere end 6 m. Denne begrænsning kan være uheldig i visse sammenhænge og til stor ulempe for den enkelte grundejer.

Dette forhold har vi i bestyrelsen påtalt og anbefalet, at denne størrelse forøges.


Hele temalokalplanforslaget kan ses inde på kommenens hjemmeside, hvor det også er muligt at komme med egne bemærkninger KLIK her

Bestyrelsens indsigelse over for temalokalforslag 438 er gengiver nedenfor.


Indsigelse til lokalplan 438

Temalokalplan for sekundære bygninger

På vegne af Gentofte Sogns Grundejerforening har vi til lokalplan 438 følgende indsigelse.

Indledningsvis skal vi bemærke, at mange er glade for det Gentofte vi har i dag, med det grønne look, generelt lave bebyggelse og højt til himmelen. Skal disse forhold bevares, må der være visse forhold der tilpasses.

Da kommunen er fuldt udbygget, må det grønne billede ske i byrummet. Derfor må det tilsigtes, at skel til offentlig vej begrønnes.

Dette skete med vedtagelsen af TEMALOKALPLAN om hegning, som med de muligheder for dispensation, der ligger heri, i al væsentlighed imødekommer dette behov.

Lokalplan 438 er alene en præcisering af lokalplanen om hegning, der hvor denne ikke rækker, nemlig reglerne om småhuse m.m. og sekundære bygninger.

Forslagets formål er ganske fornuftigt, men tilføjelsen, om at der alene må være en samlet længde på 6m langs vejskel giver en urimelig begrænsning.

Mange gange er der sammen med et indgangsparti lavet plads til affaldsspande eller måske lidt cykelparkering. Med den størrelse mange biler har nu om dage og måske især i vores område, vil der ikke være plads til at indbygge sådanne forhold.

Denne længde må som minimum udvides til 8 m.

Vi bemærker med tilfredshed, at forslaget alene omtaler at bygningen i overvejende grad skal dækkes af beplantningGentofte Sogns Grundejerforening

Georg Sandersen

Fortsat god sommer.

De bedste hilsner fra

Bestyrelsen