Brev 3 december 2021

Året 2021 er ved at gå på held. Et mærkeligt år, hvor mange ting måtte ændres. Nu er vi ved at komme i gang igen, og mon ikke vi får et mere aktivitetsvenligt år i 2022. Det håber vi på, og tror indtil videre på.

Grundejerforeningen ønsker alle en god jul.

Og så lige en opdatering om hvad er rører sig i øjeblikket:

Forståelsespapirer

De tidligere omtalte forståelsespapirer, udarbejdet i regi af Fællesrådet, er nu frigivet. Der er 2 beskrivelser, et om Byggeretten og et om Hvor meget må jeg bygge på min grund (lokalplan 402). Indholdet er de faktiske forhold. Altså ikke vores ønsker, men realiteter. Indholdet er afstemt med forvaltningen og kan således bruges i overvejelser om nybygning/ombygning. Der kan enkelte steder være forhold, som ikke er medtaget, idet lokalplaner kan give yderligere begrænsninger.

Dokumenternes fulde ordlyd ligger ude på hjemmesiden,

om bytteret se: klik her

om lokalplan 402 se: klik her

Den grønne omstilling

I takt med tidens ånd har Gentofte Kommune også planer om en grøn omstilling. Hvad planerne går ud på ved vi endnu ikke. Grundejerforeninger er inviteret til møde om hvordan vi i fællesskab kan lave indsatser til fremme af en lokal forankret bæredygtig udvikling. Vi afventer planerne for om muligt at bakke op om dem.

Hundegårde i vores parker

Gentofte Kommune har som forsøg etableret en hundegård i Dyssegårdsparken. Dette er generelt blevet vel modtaget, og nu undersøges det om der er mulighed for at etablere lignende forhold andre steder. I den forbindelse er Nymosen kommet i spil.

Flere naboer er nervøse for at en hundegård kan give meget aktivitet i området. Hvorfor ikke udbygge området ved Vangede Batteri til en officiel hundegård. Her mødes hunde i alle størrelser i forvejen. Sagen overvejes og drøftes for tiden i forvaltningen.

Fjernvarmen

Der er nu udfærdiget en plan for udlægning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen. I vores områdes har store dele mulighed for fjernvarme, da udlægningen her er tilendebragt. De områder der endnu ikke har fået udlagt fjernvarmen vil kunne ses på hjemmesiden: www.gentoftefjernvarme.dk og se hvornår udlægningen når til jer.

Udbygning af Kildeskovhallen

Det seneste projekt, der har været fremme, er udbygning af Kildeskovhallen. Her har været borgermøde om projektet. Hvorvidt vi skal have svømmehal, og hvor den skal ligge, er vel egentligt ikke en sag for grundejerforeningen. Det der har vores opmærksomhed, er tilkørselsforhold og parkeringsforhold. Og netop disse forhold en meget problematiske omkring Kildeskovhallen. Det har de været i mange år og en udbygning gør ikke disse forhold bedre.

På den baggrund har vi tilskrevet forvaltningen om vores betænkeligheder.

Kopi af vores indsigelse kan ude på vores hjemmeside, se: klik her

Projektet Brogårdsvej 44 og 48

Som bekendt var der rigtig mange protester for dette projekt. Også grundejerforeningen gjorde indsigelser om forøgelsen af byggeprocenten og byggehøjen.

Det omhandlede projekt er efterfølgende blevet behandlet i kommunens Økonomiudvalg. Her blev det afvist og vil således ikke kunne danne grundlag for en lokalplan i sin nuværende form.

Generalforsamling

Sluttelig kan vi oplyse, at generalforsamling 2022 er planlagt til 26. april 2022.

Reserver dagen allerede nu.

Endnu engang ønske vi en rigtig god jul for alle

Gentofte Sogns Grundejerforening

Bestyrelsen