Caretaker Gentofte sø

Lokalitetsmanual for

caretakerlokalitet nr. 149,

Gentofte Sø

Udarbejdet af Thomas Vikstrøm,

lokalitetskontakt

Dansk Ornitologisk Forening 2010

Indholdsfortegnels

1. Kort over lokaliteten.

2. Manualens formål

3. Manualens målgruppe.

3. Fokusarter for lokalitet nr. 149, Gentofte Sø.

4. Hvad skal registreres hvornår og hvordan?.

5. Bearbejdning af observationer

6. Hjemmeside og anden formidling.

7. Adgangs- og observationsforhold.

8. Udnyttelse.

9. Vigtige forandringer i perioden 1930–2006 og årsager hertil

10. Nyttige kontakter

Bilag 1. Stednavne og –numre i Gentofte Sø og Insulinmosen (Brobæk Mose)

1. Kort over lokaliteten

Den røde linje viser afgrænsningen af caretakerlokalitetens naturområde

2. Manualens formål

Formålet med denne manual er at give caretakerne for lokalitet nr.149, Gentofte Sø, den bedst mulige vejledning i at overvåge, beskytte og formidle interessante fugleforekomster og deres eksistensgrundlag på lokaliteten.

3. Manualens målgruppe

Manualens målgruppe er alle nuværende og kommende medlemmer af caretakergruppen for lokalitet nr.149

3. Fokusarter for lokalitet nr. 149, Gentofte Sø

Principielt forsøges det at overvåge hele fuglelivet på lokaliteten, men følgende fuglearter og bestande må dog anses for de vigtigste at overvåge:

Ynglefugle

 • Vandfugle, dvs. lille lappedykker, toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand, skeand, troldand, taffeland, vandrikse, blishøne, grønbenet rørhøne, vibe, hættemåge og fjordterne.

 • Rovfugle, dvs. spurvehøg og musvåge

 • Fasan

 • Hulrugere, bortset fra de allermest almindelige, dvs. natugle, mursejler, stor flagspætte, lille flagspætte, landsvale, bysvale, rødstjert, broget fluesnapper, grå fluesnapper, spætmejse, træløber, korttået træløber og stær

 • En række lokalt set mindre almindelige arter af spurvefugle: Hvid vipstjert, nattergal, kærsanger, sivsanger, fuglekonge, skægmejse, halemejse, sumpmejse, sortmejse, dompap, kærnebider, stillits og lille gråsisken

Rastefugle

· Vandfugle, dvs. de samme arter som nævnt ovenfor under ynglefugle samt skarv, fiskehejre, rørdrum, sangsvane, pibesvane, bramgås, knortegås, canadagås, gravand, skeand, krikand, pibeand, knarand, spidsand, hvinand, stor skallesluger, lille skallesluger, strandskade, stor præstekrave, lille regnspove, sortklire, mudderklire, svaleklire, tinksmed, skovsneppe, svartbag, sølvmåge, stormmåge, hættemåge, dværgmåge, sildemåge, splitterne, sortterne, isfugl, bjergvipstjert og vandstær

· Rovfugle og ugler, dvs. de samme arter som nævnt ovenfor under ynglefugle samt hvepsevåge, havørn, rød glente, duehøg, rørhøg, blå kærhøg, fjeldvåge, fiskeørn, lærkefalk, aftenfalk, vandrefalk, dværgfalk, tårnfalk, skovhornugle og mosehornugle.

· En række lokalt set mindre almindelige arter af spurvefugle: Silkehale, landsvale, bysvale, digesvale, engpiber, skovpiber, hvid vipstjert, gul vipstjert, sjagger, vindrossel, sangdrossel, ringdrossel, misteldrossel, halemejse, stær, kvækerfinke, stillits, grønsisken, stor gråsisken, bjergirisk, lille korsnæb og dompap.

4. Hvad skal registreres hvornår og hvordan?

Området bør optælles mindst én gang om måneden hvorunder selve Gentofte Sø bør dækkes ved registrering hele vejen rundt langs bredden inkl. vestsiden. Teleskop er ikke nødvendigt, men dog en fordel. Mosen kan udmærket dækkes ved (især) lytning efter småfugle fra de stier der kan befærdes med almindeligt fodtøj. Desuden bør man tage en tur gennem Folkeparken på søens østside. Fugleforekomster som der bør holdes særlig øje med da de ellers let overses (eller glemmes), indbefatter:

· Antallet af knopsvaner i søen året rundt

· Ynglende korttået træløber i Folkeparken om foråret

· Ynglende skægmejse på rørholmene om foråret

· Ynglende lille flagspætte i ellesump om foråret

· Kuld af spurvehøg og musvåge i juni-juli

· Flokke af overnattende land- og digesvale på rørholmene omkring juli

· Kuld af taffeland i juli og af troldand i juli-august; færdes ofte ubemærket langs rørkanterne

· Flokke af overnattende gul vipstjert på rørholmene omkring august

· Fouragerende vandrikse og skovsneppe (m.m.) i de isfrie kildevæld i perioder med vedvarende frost

Andre forhold som er væsentlige at overvåge:

· Vandkvaliteten i søen: Bemærk om vandet generelt er klart eller ej

· Hyppigheden og intensiteten af kloakoverløb: Registreres ved afløbet til Brobækken fra regnvandsbassinet ved Brogårdsvej samt - ved særlig kraftig regn – ved Holmegårdsrendens udløb i søen. NB! Bør så ofte som overhovedet muligt registreres under kraftige regnskyl!

· Vandstanden: Aflæses på skalapælen ved søens afløb i sydenden når pælen ellers er intakt (ikke tilfældet i 2006!); må ellers registreres nødtørftigt langs søens bredder, på stier osv.

· Driften af området: Fokus på høslæt af engen, rørhøst på rørholmene og i øvrige rørsumpe samt oprensning af søens undervandsvegetation. Desuden registreres fjernelse af store træer

· Tilfælde af overdreven fuglefodring

5. Bearbejdning af observationer

Alle observationer gjort på lokaliteten (se kortet side 3) tastes i DOFbasen og uploades snarest muligt. Bruger man ikke DOFbasen, kan observationer sendes til den lokalitetsansvarlige caretaker som så vil sørge for indtastningen. Såvel ved indtastning i DOFbasen som ved afrapportering til den lokalitetsansvarlige kan man efter behov anvende de indarbejdede navne og numre på dellokaliteterne som fremgår af bilag 1. I DOFbasen kan disse angives i notefeltet.

Den lokalitetsansvarlige caretaker står for bearbejdninger af yngle- og rastefugletællinger på lokaliteten; resultaterne heraf kan ses på lokalitetens hjemmeside, jf. nedenfor.

Caretakerlokaliteten Gentofte Sø udgøres af tre DOFbaselokaliteter, nemlig

  • 157010 Gentofte Sø & Brobæk Mose

  • 157013 Folkeparken

  • 157014 Langkær

Pga. området ringe udstrækning kan man i DOFbasen med fordel nøjes med at anvende samlelokaliteten 157010. Lokaliteten kan således med lethed dækkes af en enkelt person i løbet af 3-4 timer. Vær i øvrigt opmærksom på at observationer fra lokaliteten, indtastet af udenforstående, i visse tilfælde kan findes i DOFbasen under lokaliteterne 157001 Gentofte bydel.

6. Hjemmeside og anden formidling

Der er fra DOF´s side oprettet en hjemmeside som beskriver lokaliteten og oplyser om bl.a. beskyttelse, status for fuglelivet, naturnyheder og aktuelle observationer. Hjemmesiden redigeres indtil videre af den lokalitetsansvarlige caretaker, men øvrige interesserede i at varetage denne funktion er meget velkomne! Hjemmesiden for Gentofte Sø findes via www.dof.dk ved at klikke på ”De vigtigste fuglelokaliteter”.

Det tilstræbes så vidt muligt at udgive årsrapporter over observationer på lokaliteten samt at afholde offentlige informationsture mindst én gang årligt. Ligeledes tilstræbes det at få indlæg i lokalavisen Villabyerne med jævne mellemrum. Årsrapporter over observationer foreligger på nuværende tidspunkt for årene 1979-83, 1998-2001 og 2005-07.

7. Adgangs- og observationsforhold

Lokaliteten er let tilgængelig ad stier belagt med grus og træflis, og der er fri adgang overalt bortset fra på rørholmene i søen; her har Gentofte Kommune forbudt adgang af hensyn til fuglelivet. Lokaliteten ligger i gå-afstand fra Gentofte og Vangede Stationer samt fra busstoppesteder på Brogårdsvej, Ermelundsvej, Gentoftegade og Lyngbyvej (Helsingørmotorvejen). Der er parkeringsmuligheder ved Gentofte Station samt på Brogårdsvej og på villavejene Fuglegårdsvej, Søbredden, Søgårdsvej, Søtoften, Tjørnekrogen og Udsigten. Desuden kan der parkeres på Dahlénsstræde, en sidegade fra Gentoftegade.

Der er gjort forsøg på at få opstillet et fugletårn i området, men hidtil forgæves. De bedste observationsposter er følgende (med dellokalitetsnumre fra bilag 1 i parentes):

· Svanesøens sydbred (15/35): Her er det eneste punkt hvorfra man har udsyn over vandfladen i én af mosens tørvegrave (den største)

· Simons Bænk (33, mellem 57, 61 og 81): Fra bænken på søens vestbred mellem to rørholme mod syd og tre mod nord opdages ofte svømmefugle i søen som ikke ses fra østsiden

· Nordenden af søen (82): Fra grusstien er der den bedste udsigt over nordenden af søen

· Søbjerg Halvø (88): Neden for Søbjergstien fra Udsigten; udsyn over en stor del af søens nordlige del

· Nyhavn (93): Lille udsigtsbro neden for Mitchellsstræde midt på søens østside; herfra kan en stor del af søen overskues

· Søslippen (112): Fra grusstien er der den bedste udsigt over sydenden af søen

· Havnefogedens Plads (114): Fra et punkt på søens sydvestbred lige syd for den sydligste rørholm er der godt udsyn over søens sydligste del

8. Udnyttelse

Lokaliteten udnyttes intensivt til hundeluftning, motionsløb og almindelig færdsel. Lystsejlads i mindre omfang er tilladt i perioden 16/4-1/12, til stor skade for svømmefuglene!

9. Vigtige forandringer i perioden 1930–2006 og årsager hertil

Græsning ophørte i 1932 og rørskær ca. 1970 hvilket har medført en kraftig tilgroning af lokalitetens landarealer. Siden 1981 har et areal vest for søen på et par ha dog været drevet som høslæteng, og i enkelte vintre er søens rørholme blevet ryddet for tagrør og vedplanter, senest i 1985.

I 1940’rne blev der som følge af udbygningen af egnens villakvarterer koblet spildevandsoverløb på de to tilløb til søen, Brobækken og Holmegårdsrenden. Dette har i perioder medført forurening af den ellers renvandede sø.

Udvidelsen af Lyngbyvej (Helsingørmotorvejen) omkring 1970 ødelagde store dele af lokaliteten i sydvest, bl.a. indskrænkedes søens omkreds fra 3,2 til 2,7 km.

10. Nyttige kontakter

· Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling for Gentofte Kommune v/Helene Brochmann, Sødalen 29, 2820 Gentofte, tlf. 3965 1015, h.brochmann@gmail.com

· Gentofte Kommune, Parksektionen, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte, tlf.: 39988110, fax.: 39988105, park-vej@gentofte.dk

· Gentofte Sogns Grundejerforening v/ Birgit M. Lemvigh, C.L.Ibsensvej 25, 2820 Gentofte, tlf.: 3965 0885, blemvigh@worldonline.dk

· Lystfiskeriforeningen v/inspektør Niels Boes, tlf. 39 76 00 01

Bilag 1. Stednavne og –numre i Gentofte Sø og Insulinmosen (Brobæk Mose)

1. Skræpperne

2. Drosselkrat

3. Bjørnekloene inkl. Hjørnesø

4. Børnehaven

5. Bistaderne

6. Firkanten

7. Brobækken m/bredområde inkl. Trekanten

8. Solbadet

9. Solbadsø

10. Fjerde Sø

11. Bålpladsen

12. Hjørnet

13. Rørsump omkring tørvegrave

14. Svanesøens sydøst-hængesæk

15. Svanesøen + Sø II og Sø III

16. Ellebæltet

17. Vestriksesump

18. Høgelund

19. Østriksesump

20. Tudsesump

21. Annas Skov

22. Munkekrat Nord

23. Munkekrat Syd

24. Campingpladsen

25. Perlen

26. Fattigkæret

27. Verdens Ende

28. Rørjunglen

29. Blåmejsesti, Musvitsti, Sneppesti, Ingefærsti, Bregnesti og Tværsti

30. Hovedstien langs Annas Skov og Tudsesump inkl. Fasanhaverenden

31. Brobækhus

32. Vidarstien inkl. Vangede Kilde

33. Søstien (vestbredden)

34. Hovedstien langs Rørjunglen

35. Hovedstien fra Brogårdsvej til Svanesøen

36. Urtehaven

37. Regnvandsbassinet

38. Søbredhaverne

39. Vidarskolen mm

40. Tjørnehaverne

41. Moestrups Huse

42. Fasanhaverne

43. Gartneriet

44. Salamanderhaven

45. Bunkerhaverne

46. Den forladte Have

47. Sjaggerkrat

48. Rørene

49. Birkeøen

50. Engen

51. Bunkers

52. Åkrat

53. Nordbirkelund

54. Nord-Askeholm

55. Lyngbyvejskrænten

56. Tredækkerstedet

57. Midtbirkelund

58. Boldbanen

59. Nord-Pilegruppen

60. Sortpilehullet

61. Sydbirkelund

62. Syd-Pilegruppen

63. Sydbirkesø

64. Motionsredskaberne

65. Hyldeholm

66. Støjskoven

67. Syd-Askeholm

68. Krageøen

69. Rørø I

70. Rørø II

71. Rørø III

72. Rørø IV

73. Nordenden og Åkanderne

74. (Del af Gentofte Sø uden navn)

75. Svendsstræde

76. Kærlighedskanalen

77. Kirkestræde

78. (Del af Gentofte Sø uden navn)

79. (Del af Gentofte Sø uden navn)

80. Sydenden

81. Vestkanalen

82. (Haver ved) Barberens Hjørne

83. Nordende-Plænen

84. (Haver mellem Nordenden og Søtoften)

85. Snogeplænen

86. (Haver mellem Søtoften og Søbjergstien)

87. Svends Halvø

88. Søbjerg Halvø

89. Søbjergstien

90. (Haver mellem Søbjergstien og Mitchellsstræde)

91. O. Nielsens Halvø

92. Nørgårds Ø

93. Nyhavn

94. Lindealléen

95. Nordparken (= del af Folkeparken)

96. Sankt Hans

97. Dahléns Halvø

98. Sydparken (= del af Folkeparken)

99. Nordlegeplads

100.Legeplads Halvø

101.(Haver mellem Folkeparken og Fiskebakken)

102.Havnen

103.Havnehalvøen

104.(Haver mellem Fiskebakken og Violstien)

105.Lykkesholm

106.Violøen

107.Violstien

108.(Haver mellem Violstien og Sydlegeplads)

109.Sydlegeplads

110.Fuglegårdsruderatet (= Transformerstation)

111.Søvolden

112.Søslippen

113.Betonkanten

114.Havnefogedens Plads

Gentofte Sø og Insulinmosen (Brobæk Mose)