Referat 2019-05-07

Referat GSG bestyrelsesmøde 7. maj 2019

Afholdt hos Birgit.

Deltagere: Birgit, Jens, Helle, Flemming, Bjarne, Torben, Niels

Ad referat

Flemming udtræder ikke.

Jens vil skrive om Sankt Hans og frivilligcenter

Ad referat fra general forsamling

Godkendt

Konstituering

Formand: Birgit

Kasserer: Torben – vil gerne udtræde næste år. Georg vil gerne ind over.

Sekretær: Niels

Vedtaget: Senest 8 dage inden skal alle sende mails ind med eventuelle forslag.

Der udsendes ikke ekstra dagsorden.

Næstformand: Jens

Vi behandler e-boks meddelelser på følgende måde:

1. E-boksansvarlig (Jens) modtager meddelelser i e-boks.

2. Vurder relevans.

3. Formuler mail til medlemmer

4. Send til medlemmer

Jens skal kontakte Michael Holst (miho@gentofte.dk) for at komme på mailingliste – så kan vi antagelig ignorere e-boks.

Blad: Helle vil ikke mere.

Det er kun GSG og Dyssegård, der har faste blade. OCG og Jægersborg/Gentofte lidt ad hoc. Carsten Malmmose (Birgit’s nabo) er fotograf.

Ingen meldte sig.

Medlemsadministration: Helle

Vi må sende brev til dem, vi ikke har mail til – så de ved at vi ikke længere kontakter dem.

Niels har sendt liste over medlemmer uden mail til alle.

Næste møde: onsdag 12. juni kl 17:30 hos Flemming på fortet

Opgaver til næste møde

Alle ser på opgaveliste: https://drive.google.com/open?id=1-6P8oBeCQ-_scGk_sMps2FZoGK4AfCzqCcbKO-HYox0

Meddelelser fra formanden

Møder:

Niels har været til fibernet møde. Vi har deltaget i dialogmøde – ikke noget referat endnu. Henning har rykket for referat, men rykkeren burde have været sendt cc til alle deltagere.

Vi har fået blade fra Dyssegård og OCG samt avis fra Vangede Venner.

PL:

Vi har modtaget indkaldelse til landsmøde lørdag 15. juni kl 13:30.

Tilmelding 14 dage før. Frokost kl 12:30 - den er god.

Kirke værløsevej 24. Bjarne overvejer at deltage - Birgit kommer.

Fællesrådet:

Mange møder seneste år. Flemming fra Skovshoved har lavet stort arbejde ang bebyggelsesprocenter og sagsbehandling. Ingen svar fra kommunen. Møde aflyst af kommunen.

Vi bliver nødt til at holde fast. Georg følger op inden sommerferien. Michael fra kommunen vil gerne holde kontakten. Problemet er muligvis afstemning mellem politikere og forvaltning.

Der er god samklang mellem foreningerne til møderne - vi er på linie.

Der er også problemer med at lokalplanerne har indholdsløse formuleringer. Der er faldet dom for, at man derfor ikke kan stoppe byggeri, når det ikke er i konkret strid med lokalplanen.

Der kommer et arbejdsudvalg til udmøntning af arkitekturplaner. Skal vi deltage? Georg undersøger.

Mange klager udspringer af byggetilladelser. Kan man evt lave et koncept, hvor naboerne ved, hvad deres rettigheder er. Så kan man måske slippe for nogen klagesager - specielt fra folk, der ikke har klageret.

Lokale sager:

Parkeringsplads ved Erichsensvej spærret af pga regnvandsprojekt. Det er problematisk, men vi kan næppe gøre noget. Det er et permanent problem. Det kan tages op i fællesrådet - parkering er en del af fortætningen. Der skulle blive mindre vejarbejde fra midten af 2019. Kommunen vil ikke opkøbe grunde til parkeringspladser. Der er 10.000 flere borgere.

Dyssegård har haft akutte dialogmøder med Park & Vej - vi har taget det op på dialogmødet, men kommunen kan ikke gøre noget. Kan man indføre beboerlicenser ved hospitalet? Ikke ifølge Georg. Kan vi blive ved at presse dem? Kan vi få artikelserie, hvor presset lægges på dårlig planlægning.

Bidsk hund: Politisag. Skriv læserbrev

Kommende arrangementer:

Vangede Venner: Nabohjælp. Georg tager fat i Allan.

18/6: Orkidétur ved kvæggræsserlauget.

Nabohjælp:

Dyssegård har haft arrangement. Meget populært. Kommunen har lavet opgaveudvalg om indbrud. Udvalget er færdigt, og der kommer et oplæg efter sommerferien - behandles i slut maj. Fokus på tryghed før, under og efter indbruddet. Man vil oprette alarmcentral, så der er vagt fremme efter 5 minutter. Politiet bifalder, men har ikke ressourcer. Godkendelser mangler. Når det er klar, skal vi nok lave borgermøder - lokalt, ikke på rådhuset. De behandler også nabohjælpsskilte.

Evt:

Regnvandstunnel – berører ikke os

Vi skal undersøge mere samarbejde med Vangede Venner

Skal vi stå for et tyverisikringsmøde?