Grønt råd 2019-04-11

REFERAT

GRØNT RÅD, GENTOFTE KOMMUNE

Møde den 11. april 2019

 

 

Deltagere:

Formand for Teknik- og Miljøudvalget                    Karen Riis Kjølbye

Repræsentant fra Økonomiudvalget                        Brigitta Rick

Repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget             Kristine Kryger

Grøn Guide                                                             Karen Stevnbak Andersen

Danmarks Naturfredningsforening                          Hans Jürgen Stehr

                                                                               Jens Wiene

                                                                               Ann Thorsted

Sammenslutningen af idrætsforeninger

i Danmark                                                               Ulrik Hegge

Dansk Cyklist Forbund                                            Kirsten Frydensberg

Grundejerforeningernes Fællesråd                           Helle Harremöes

Lokalhistorisk Forening i Gentofte                           Flemming Noes-Rasmussen

Boligforeningerne                                                    Hanne Merete Olsen

Naturstyrelsen                                                         Steen Bjarke Hansen

Styrelsen for slotte og kulturejendomme                 Sophy Høy

                                                                               Bjarne Nørgaard

Dansk Ornitologisk Forening                                   Kirsten Tind

Friluftsrådet                                                             Vibeke Preisler

 

Park- og Vejchef                                                     Henning Uldal

Park og Vej                                                             Mads Sorrento

Leder af Natur og Miljø                                           Liselotte Ludvigsen

Bæredygtighedskoordinator                                   Gerald Marureschat

Strategi og Analyse                                                 Mette Svendsen Helmer

 

 

1.    Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.    Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt. Det blev bemærket, at referater ønskes fremsendt hurtigere.

3.    Hvordan vi får mest ud af samarbejdet og møderne i Grønt Råd?

Oplægget til drøftelserne er vedlagt referatet.

Møderne

Efter introduktion af Mette Svendsen Helmer blev det i grupper drøftet, hvordan vi får mest ud af samarbejdet og møderne i Grønt Råd med fokus på, hvornår Grønt Råd giver værdi, og hvad der gerne skal være mere af.

Der var blandt medlemmerne enighed om, at det giver værdi, at de grønne organisationer/foreninger mv. mødes i dette forum med kommunen og kan netværke og orientere hinanden om, hvad der foregår, og man kan få ”trykprøvet” et kommende tiltag. Der blev peget på følgende fokuspunkter for at forbedre møderne:

-            Der skal være tid og mulighed for drøftelse og dialog

-            Mere dynamik, mindre orientering

-            Der skal være mulighed for særlige temadrøftelser, hvor man kan gå i dybden

-            De indmeldte dagsordenspunkter skal prioriteres på en måde, så de emner, der vedrører flest, prioriteres. Punkter af karakteren øvrige spørgsmål/svar kan med fordel blot blive besvaret i referatet.

Det blev i grupperne endvidere drøftet, hvordan det foreslåede faste punkt ”Bæredygtigt Byliv” som eksempel fremadrettet kan drøftes på møderne. Det blev indledningsvist drøftet, hvad bæredygtigt byliv omfatter, hvoraf følgende blev nævnt: Håndtering af affald i byen, bedre mulighed for bæredygtig transport, udvikling og drift af grønne byrum, biodiversitet og botanik i byrummet, grønne bygninger, sociale og økologiske boliger, fremme af sundhed, trivsel og sociale aktiviteter i byrummet.

Der blev peget på, at man fremadrettet kan bruge dagsordenspunktet ’bæredygtigt byliv’ til at fremføre sine idéer eller planer for udvikling af et bæredygtigt byliv – med fokus på det grønne. Dette mhp. at få gruppens respons på mødet og for at drøfte, om der er behov og interesse for at videreudvikle på idéen. I givet fald kan det drøftes, om nogen af Grønt Råds medlemmer har lyst og mulighed for aktiv deltagelse heri, og/eller om idéen skal hjælpes videre fx i regi af bæredygtighedsnetværket.

Ovenstående input fra Grønt Råd om ønsket mødeindhold og form vil danne basis for forslag til ændret dagsordensstruktur på næste møde.

 

Opgaveudvalg og Grønt råd

Mette Svendsen Helmer redegjorde for forslag til, hvordan Grønt Råd kan involveres i opgaveudvalgsarbejdet, se processkema (slide nr. 10) i den vedlagte præsentation.   

Der vil løbende blive orienteret om muligheden for, at Grønt Råds medlemmer som borgere kan tilmelde sig relevante opgaveudvalg, hvis man vurderer at besidde de efterspurgte kompetencer.  

Medlemmerne udtrykte, at en evt. involvering/orientering af Grønt Råd i processen med opgaveudvalgets arbejde (fx i arbejdsgrupper, møder) må bero på, om det handler om det grønne og dermed er relevant.

Det foreslås derfor, at formanden udvælger de opgaveudvalg, som kan være relevante for Grønt Råd og dernæst afstemmer med tovholderen af det pågældende opgaveudvalg om der i processen er mulighed for involvering af Grønt Råd. I givet fald forelægges muligheden for Grønt Råd. Da arbejdsprocesserne for opgaveudvalgene varierer vil muligheden for involvering af Grønt Råd være forskellig.

Sammenfattende vil Grønt Råds medlemmer kun modtage materiale/tilbud om deltagelse i møder mm, som forinden er blevet screenet af formanden for relevans.  

 

Kommende rådsworkshop på tværs af råd

Kristine Kryger orienterede om, at opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen” har besluttet at afholde en workshop med deltagelse af formandskaberne mfl. fra de fire råd; Grønt Råd, Handicapråd, Integrationsråd og Seniorråd. På workshoppen skal deltagerne udforske nye veje til at styrke samspillet med Kommunalbestyrelsen samt styrke kendskabet til hinandens arbejde i det enkelte råd.

 

 

FORSLAG TIL PUNKTER FRA MEDLEMMERNE

 

4.    Danmarks Naturfredningsforening:

Bæredygtigt byliv - præsentation og diskussion af konkrete initiativer til fremme af et bæredygtigt Gentofte.

Det blev aftalt jf. punkt 3) at idéer til bæredygtige aktiviteter drøftes mere indgående på næste møde.

Ann Thorsted fra DN præsenterede en idé med at lave en bæredygtighedscafe i Jægersborg, hvilket DN har drøftet med bæredygtighedsnetværket. Ann orienterede endvidere om, at Real Dania vil finansiere bylivs projekter.

Bæredygtighedskoordinator Gerald Maureschat fremviste bæredygtighedsnetværkets hjemmeside bæredygtigtgentofte.dk og dykkede ned i enkelte af de borgerdrevne initiativer inden for bæredygtigt byliv. 

5.    Brigitta Rick:

Gentofte Kommune som Klimakommune+ . Det er en del af budgetaftalen, og det kunne være godt at høre, hvor langt vi er kommet.

Kommunen er som led i opfyldelse af budgetaftalen i fuld gang med at kigge på de krævede medlemskriterier ved at indgå i Klimakommune+ og udvælge hvilke som er mest relevante for Gentofte. Der er 6 mulige medlemskriterier, hvoraf kommunen skal udvælge mindst 2. De 6 mulige medlemskriterier er, at kommunen skal forpligtige sig ift. følgende aktiviteter:

1.    Energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder.

2.    Klimatilpasnings-løsninger i byer

3.    Grønne indkøb

4.    Økologisk arealdrift/økologisk mad for samtlige af kommunens bespisninger.

5.    Ansvarlig kommune ift at man ikke må investere i fossile selskaber.

6.    Medlemskab af international klimaaftale i form af Covenance og Mayor (tidligere Compact of Mayors) mhp at reducere udledningen af CO2

Kommunen er p.t. i dialog med DN for bl.a. at få belyst dokumentationskrav mm forud for ansøgning.

Jens Wiene fra DN gjorde opmærksom på, at Gentoftes DN afdeling står til rådighed for hjælp ift. vurderinger af eventuelle lokale forhold.

Kan Gentofte Kommune indgå i et samarbejde med Realdania om topambitiøse klimaplaner?

Efter aftale med Brigitta Rick tages punktet af dagsordenen, idet Grønt Råd ikke bør drøfte/anbefale en stillingtagen til deltagelse i et projekt, hvor der er uvished om faglige og økonomiske forpligtigelser, og som ikke indgår i Kommunalbestyrelsens gældende budgetmæssige forudsætninger.

6.    Lokalhistorisk Forening i Gentofte:

Kan en kommende lokalplan for Vilvorde området tage højde for de naturværdier, som eksisterer på grunden?

En nylig kortlægning af planter og træer på Vilvordegrunden har dokumenteret et stort antal specielle vækster, eksempelvis står der et Gingko Biloba træ, der er langt over 100 år gammelt (et af de to første i Danmark). Er det muligt gennem en lokalplan at påvirke de nye ejere til at tage hensyn til denne unikke natur?

Gentofte Kommune har indtil nu ikke hørt andet til sagen end, at ejendommen er solgt til ejendomsudviklere, der tænker stedet udviklet med boliger. Gentofte Kommune er således ikke begyndt at planlægge for grunden. Et boligprojekt vil forudsætte lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen.

I et lokalplanforslag vil der kunne indsættes bestemmelser, der både sikrer bevaringsværdig bebyggelse og beplantning.

Lokalhistorisk Forenings bemærkning vil blive taget med i det videre forløb, og hvis der er interesse herfor tager vi gerne et møde herom.

 

Flemming Noes fra Lokalhistorisk Forening efterspurgte eksperter, der med afsæt i den udførte kortlægning kan hjælpe med anbefalinger til, hvordan man bedst kan tage hensyn til de helt særlige træer. Kirsten Tind, som er suppleant for DOF men også medlem af Dansk Botanisk Forening meldte sig som ekspert, som gerne vil bidrage. 

7.    Orientering fra kommunen:

Kvæggræsning i Ermelunden

Mads Sorrento fra Park og Vej fortalte om kvæggræsningsinitiativer. Efter en positiv første sæson med kvæggræsning ved Gentofte Sø planlægger Park og Vej nu at etablere kvæggræsning i Ermelundsdalen. Formålet er først og fremmest at pleje naturen og sikre synliggørelse af det karakteristiske landskab, som er en del af Nordre Oversvømmelse i Københavns nyere befæstning – det vil fremme biodiversiteten og samtidig skabe endnu en rekreativ oplevelse i Gentofte.

Park og Vej har i februar foretaget en indledende høring af de nærmeste naboer (ni husstande), der ligger ned til Ermelundsdalen. Dette har givet brugbar viden i forhold til naboernes bekymringer og holdninger. Disse er imødekommet og besvaret, og projektet er tilpasset i forhold hertil. Den 21. marts blev der afholdt åbent informationsmøde, hvor interesserede kunne høre nærmere om projektet og stille spørgsmål.

Derudover har Park og Vej hørt de parter, der har været en del af projektet om restaurering af Københavns nyere befæstning: Real Dania, Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Lyngby Taarbæk Kommune og Novafos.

Ermelundsdalen er beliggende i byzone, hvorfor Park og Vej har søgt dispensation til kvæghold i byzone. Dispensationen er nu i høring og behandles af Natur og Miljø. Efter planen opsættes der strømførende kreaturhegn i slut april, og der udsættes tre ungtyre af racen Galloway i starten af maj.

Arealet bliver stillet til rådighed for Gentofte Kvæggræsserlaug med en brugsretsaftale. Kvæggræsserlauget har lavet aftale med en landmand, som leverer kvæg af racen Galloway. Græsningen er sommergræsning, hvilket vil sige at dyrene kan græsse arealet fra april til november. Kvæggræsserlauget fører dagligt tilsyn med kvæget frem til november, hvor kvæget køres til slagtning. Kødet udleveres til kvæggræsserlaugets medlemmer.

Park og Vej vil løbende vurdere græsningens påvirkning på naturen og tage de nødvendige tiltag herefter.

Ved Gentofte Sø vil der i år blive udsat fire ungtyre (mod tre sidste år).

Kort nyt vedrørende igangværende og kommende klimatilpasningsprojekter.

Henning Uldal gav en kort status for igangværende og planlagte klimatilpasningsprojekter.

Mosegårdskvarteret: Klimatilpasningsprojektet er ved at være slut og der beplantes i april. Det betyder, at de tilhørende byggepladser også lukkes i løbet af et par måneder. Indvielse af det færdige projekt sker den 22. maj.

Gentofterenden: På visse strækninger af Gentofterenden står det gravede profil færdigt, fx ved området omkring Dyssegårdsparken. Det samlede projekt forventes færdigt til efteråret.

Kildeskovsrendens opland: Der planlægges sammen med Novafos at etablere klimatilpasningsprojekt ved Høghsmindevej/Smakkegårdsvej. Der vil blive etableret vejbede til forsinkelse af overfladevand (som ved Mosegårdsvejkvarteret) som samtidig skal indtænkes som hastighedsdæmpende foranstaltninger. Projektet begrønnes med bl.a. træer. 

 

 

8.    Eventuelt

Grøn Guide, Karen Stevnbak Andersen, orienterede om Grøn Dag d. 28. april, som i år afholdes i den kulturelle byhave på Hellerupvej 24.

 

Brigitta Rick foreslog, at et tema på et kommende møde kunne være at skabe flere naturlige vandhuller/søer i bl.a. skove, som Århus Kommune ved Peter Søgaard har arbejdet med og som skaber en ny biodiversitet. Emner om biodiversitet blev ønsket af flere.

 

Hanne Merete Olsen fra Boligforeningerne spurgte til, om der var ”styr” på de LAR anlæg, som afvander til Gammelmosen. Liselotte Ludvigsen meddelte, at Natur og Miljø har givet tilladelse til afledningen af renset regnvand efter dialog med og godkendelse fra Københavns Universitet, som ejer af Gammelmosen.

 

Kirsten Tind fra DOF efterspurgte, om Dansk Botanisk Forening kan blive medlem af Grønt Råd. Kirsten er p.t. suppleant i DOF, men ønsker tillige at repræsentere Dansk Botanisk Forening.

 

Næste møde afholdes den 10. oktober 2019 kl. 16.00.