Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling 18. april 2018, kl. 19.00, Gentofte Rådhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Georg Sandersen blev valgt, og dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

Indledningsvis konstaterede formanden Birgit Lemvigh, at bestyrelsen iflg. vedtægterne har 7-9 pladser, men lige nu er 3 pladser ubesat. Opfordrer medlemmerne til at slutte op om bestyrelsesarbejdet, som både er hyggeligt og kun kan blive lettere, når flere deles om opgaverne.

Aktiviteterne i 2017 har omfattet behandling af de løbende lokalplaner i GSGs område eller af almen interesse, herunder sagen om ungdomsboliger i Sportsparken, hvor kommunen lagde ud med planer om et 26 etagers højhus. Senere dog reduceret, men til sidst taget helt af bordet grundet de massive protester, som GSG lagde sig i spidsen for, bl.a. for ikke at få ødelagt de oprindelige visioner for Sportsparken og dels af hensyn til forventelige parkeringsproblemer m.m.

En anden høringssag var om bevaringsværdige bygninger, et initiativ GSG fandt påkrævet og har bifaldet.

I årets løb har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminaret og 2 dialogmøder med embedsværket i Park og Vej.

Formanden opfordrede i den forbindelse medlemmerne til at henvende sig til bestyrelsen med forslag til emner bestyrelsen kan tage op med kommunen.

Under lokale spørgsmål har bestyrelsen drøftet flere byggesager, der bl.a. har medført store nabogener, og hvor opfølgning fra kommunens side måtte efterlyses.

Af arrangementer i 2017 har vi afholdt generalforsamling i Kildeskovhallen med efterfølgende oplæg af formand for byplanudvalget og næstformand i miljø og teknikudvalget Marianne Zangenberg, Skt. Hans ved Gentofte Sø, Orkidéturen, foredrag med Nils Ulrik Kampmann op mod jul med æbleskiver og gløgg samt rulleskøjtearrangement for hele familien i samarbejde med Gentofte Rulleskøjte Klub.

GSG er udover medlemskabet i Parcelhusejernes Landforening og Fællesrådet i Gentofte også medlem af lokalhistorisk forening samt Garderhøjfortet.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kassereren Torben Schipper gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på 8 t.kr. mod budgetteret balance – i al væsentlighed opnået på grund af sparede udgifter i kombination med- og et velbesøgt Skt.Hans arrangement med stor omsætning. Herefter blev budget 2018 fremlagt. Budgettet udviser et underskud, idet egenkapitalen ønskes begrænset.

Regnskabet godkendt og budget 2018 taget til efterretning .

4. Fastsættelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Godkendt

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Flemming Torp blev genvalgt ved akklamation. Som nyt medlem efter Anne Udar’s udtræden blev Niels Harremoës (valgt for ordinært 3 år).

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter.

Begge blev genvalgt ved akklamation

7. Eventuelle forslag

Ingen forslag

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20 havde GSG inviteret formanden for Parcelhusejernes Landsforening cand.polit. Allan Malskær til at orientere om landsforeningens arbejde generelt og pågående initiativer i forhold til aktuelle boligpolitiske sager med stor betydning for parcelhusejerne.

Ref.: Torben Schipper