Best. møde 2018-11-05

Referat 5/11-2018

Til stede: Birgit, Niels, Helle, Torben, Flemming og Henning

Gæst: Bjarne Skovsbøll

Afbud: Jens

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde hos Henning

Rettelser: Birgit og Torben deltog i kommunens arrangement med badehotel

Medlemsblad skal inkludere møde med Thomas Vikstrøm.

2. Meddelelser - herunder økonomi

Birgit har fået mail fra firma med sikring - videoovervågning. Stiller gerne op til møde om indbrud. Helle har talt mod Dyssegårds formand - han synes det lød godt.

Medlemsmøde om sikring? Lotte de Neergaard havde indlæg i villabyerne om indbrud? Hvordan går det med nabohjælp?

Vi foreslår at de laver annonce i bladet og skriver et oplæg til en artikel?

Birgit, Torben, Helle og Niels deltager i RealDania’s årsmøde.

Birgit og Helle deltager i RealDania’s ejerboligforum i fængslet

Vi har fået medlemsblad fra Ordrup. I forrige nummer havde de en artikel om dræbersnegle - kan vi lade os inspirere?

Økonomi:

Kontingent indtægt er faldet med 5%! Hvad gør vi?

Skal vi genoptrykke reklamefolderen? Kan vi gøre det lettere at melde sig ind? MobilePay?

Niels rundsender folderen fra 2014 - kommenter inden 14 dage

Birgit og Helle deltog i Hellerup-Maglegårds grundejerforenings 100-års jubilæum.

3. Parcelhusejernes Landsforening

Birgit må melde afbud til PL møde.

Deres nyeste blad er ude - det er ikke alle der har fået det endnu.

4. Fællesrådet

Møde 28/11 - forberedelse af borgmestermøde. Fokus på ulovlige byggerier. Der bliver ikke fulgt op på henvendelser om ulovligt byggeri?

Mange punkter til drøftelse.

Borgmestermøde 6/12.

5. Lokale spørgsmål

Intet

6. Kommende arrangementer

26/11 i frivillighuset. Torben køber vin til Thomas Vikstrøm.

10 tilmeldinger da mødet blev afholdt [senere er vi kommet op på knap 40].

Birgit køber æbleskiver og glögg.

Forår:

General forsamling i april - book rådhus (arrangement@gentofte.dk) . 24/4 eller 29/4 2019.

Birgit kontakter rådhus -

Indbrud - tema-arrangement i slut maj?

Orkidé tur - start juni?

Sankt hans - 23/6?

Rådhuset var dyrt - kan vi bruge frivillighuset? Evt med smørrebrød / catering udefra?

Ikke til generalforsamling, men andre arrangementer?

Socialt arrangement - banko?

7. Medlemsbladet

Skriv artikler snarest!

Niels skriver artikel om naturbesigtigelses tur.

Birgit: artikel om ældre, der får afslag på låneansøgninger

Birgit skriver om fuglearrangementet - med gløgg

Helle: Dræbersnegle

Præsentation af Bjarne

8. Eventuelt

Bådene - den ene er taget op. Den anden kommer op omkring den 1. december. Flemming har kontakt til Skov-Hansen. Kommunen henter vand til gadefejning i søen? Skal vi stadig have båd-udlån? I år har der kun været to lånere. Men hvis vi opgiver dem kommer de ikke tilbage. Lågen er blevet repareret.

Flaget bør tages ned i vintersæsonen - det gør Flemming når den sidste båd tages op.

Næste møde 6. februar 2019 kl 17:30 hos Niels og Helle.

Flemming udtræder af Sankt Hans arrangementet. Han vil gerne fortsat være fyrværker.

Hvordan kører vi Sankt Hans fremover? Skal vi begrænse det? Kommunen står for bålet. Spejderne er en udgift - men ikke en arbejdsopgave. I år kan de også sælge slik/kage/kaffe.Vi vil i hvert fald have fyrværkeri, men uden musik og mad. Lyd til taleren - soundbox? Opfordre til at spejdere eller skoleklasser kan sælge kaffe/kage/slik - men de skal selv stå for telte?

Tages op igen på næste møde.